Zarządzanie projektami (Virtual Classroom ) Certyfikaty PRINCE2® i Microsoft® MS Project) (edycja 26)

Semestr letni 2020/2021, zimowy 2021/2022

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
13.03.2021 r.
Studia uruchomione
Cena
4 400,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

alt text

EDYCJA 26.

ZAPISY ZAMKNIĘTE - WYCZERPANY LIMIT MIEJSC

Zapraszamy na edycję 27.

Start w październiku!


Zajęcia w trybie zdalnym (Virtual Classroom)


Najlepszy program studiów z zarządzania projektami w trybie zdalnym wg uczestników


Program zawiera dwa szkolenia, w których uczestnictwo potwierdzane jest certyfikatami dla słuchaczy


Promocja dla studiów w formule online: 4.400 ZŁ zamiast 5.000 ZŁ


Do zajęć w formule Virtual Classroom używana jest platforma MS Teams, która działa na komputerach (Mac/Windows), telefonach i tabletach (Android/iOS). Każdy słuchacz otrzyma indywidualne konto do logowania się w aplikacji. Wystarczy mieć dowolne urządzenie i dostęp do Internetu, aby brać udział w zajęciach. Platforma MS Teams pozwala na transmisję audio i wideo, udostępnianie prezentacji i innych materiałów szkoleniowych w czasie rzeczywistym. Uczestnicy mogą się widzieć, dyskutować, pracować w podgrupach i cały czas mieć bezpośredni kontakt z trenerem.


Szczegółowe informacje o studiach i rekrutacji:

Krzysztof Ćwik

adres email: krzysztof.cwik@ue.wroc.pl


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI to kolejna już edycja prowadzonych od 2010 roku studiów podyplomowych o tej tematyce na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Program studiów jest merytorycznie w pełni dostosowany do zajęć w formule online. Edycja 26. to trzecia już edycja prowadzona w tej formie.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności i kompetencji, niezbędnych w pracy związanej z zarządzaniem projektami. Program został dostosowany do założeń THE PMI TALENT TRIANGLE®, czyli składa się z tych elementów, które w badaniach przeprowadzonych przez PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI) zostały uznane przez pracodawców za kluczowe dla project managerów.

alt text

Są to zarówno elementy "twarde" (Technical Project Management, czyli m.in. metodyki, narzędzia zarządzania projektem), jak i "miękkie" (Leadership, czyli m.in. umiejętności kierownicze, motywowanie, zarządzanie konfliktem), ale również wiedza związana z biznesowym otoczeniem projektów (Strategic and Business Management, czyli m.in. strategiczne zarządzanie projektami, aspekty finansowe realizacji projektów, strategie i modele biznesu). Dodatkowo, zajęcia w trybie zdalnym rozwijają czwartą grupę kompetencji - kompetencje cyfrowe (Digital skills). Jak wynika z PMI's Pulse of the Profession® In-Depth Report, właśnie takiego "połączenia" szukają teraz u swoich potencjalnych pracowników przedsiębiorstwa i instytucje o podejściu projektowym.


Podstawowe zalety ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI to:

połączenie "twardych" i "miękkich" elementów zarządzania projektami oraz kwestii organizacyjnego i strategicznego kontekstu zarządzania projektami, zgodnie z The PMI Talent Triangle®

• program jest wynikiem zarówno doświadczeń zebranych przez wiele lat prowadzenia studiów i szkoleń związanych z zarządzaniem projektami, jak i sugestii pracodawców i praktyków

• zajęcia prowadzi sprawdzona kadra trenerów z bogatym doświadczeniem szkoleniowym, jak również praktyków zarządzania projektami z międzynarodowych korporacji

• wszyscy trenerzy mają już duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w trybie online

• większość zajęć prowadzona jest w formie warsztatów z pokazaniem praktycznej strony prezentowanych treści (analiza CASE STUDIES), dostosowanych w pełni do trybu online

• kurs INFORMATYCZNE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI prowadzony jest przez trenera akredytowanego i po jego ukończeniu słuchacze otrzymują certyfikat, potwierdzający udział w szkoleniu z zakresu pakietu MS PROJECT firmy Microsoft®

• kurs ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WG PRINCE2® ma wymiar akredytowanego szkolenia i w pełni przygotowuje do egzaminu PRINCE2® FOUNDATION

• słuchacze studiów otrzymują certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu z PRINCE2®, a chętni będą mieli możliwość przystąpienia do organizowanego egzaminu PRINCE2® FOUNDATION w promocyjnej cenie (nie zawiera się w opłacie za studia). Dotychczasowa zdawalność tego egzaminu przez słuchaczy studiów to niemal 100%!

• studia kończą się egzaminem w formie testu - świadectwo ukończenia studiów potwierdza więc posiadanie kluczowej wiedzy związanej z zarządzaniem projektami


Dodatkowe korzyści z wyboru ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI:

• możliwość uzyskania pełnego odpisu świadectwa w języku angielskim (w tym: nazwa studiów i tytuły kursów w jęz. ang.)

• dostęp do wirtualnej pracowni komputerowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

• dostęp do aplikacji z platformy Microsoft 365

• dostęp do światowych baz danych, m.in. EBSCO oraz Web of Knowledge


Adresaci

Studia kierowane są do osób, które pracują lub chciałyby w przyszłości pracować w charakterze realizatora, lidera, koordynatora lub kierownika projektu. Układ i treść programu zostały tak przygotowane, aby uczestnikami studiów mogli być zarówno ci, którzy jeszcze nie zetknęli się z praktyką i teorią zarządzania projektami, jak i ci, którzy chcą usystematyzować i formalnie potwierdzić już posiadaną wiedzę z tego zakresu.


Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 172 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Metody i narzędzia zarządzania projektami - Technical Project Management (96 godzin)
1. Podstawy zarządzania projektami 8
2. Zarządzanie projektami wg PRINCE2® 18
3. Standard PMI 16
4. Lean Project Management 8
5. AGILE - zwinne zarządzanie projektem 8
6. Informatyczne narzędzia zarządzania projektami (Microsoft® MS Project) 16
7. Ryzyka w projekcie - analiza i zarządzanie 8
8. "Intertax" - warsztaty projektowe 8
9. Gry decyzyjne 6
Kierowanie zespołem projektowym - Leadership (32 godziny)
10. Przywództwo i budowanie zespołu projektowego 8
11. Procesy komunikacji w projekcie 4
12. Wirtualne zespoły projektowe 4
13. Socjotechnika i wywieranie wpływu 4
14. Motywowanie w zespole projektowym 8
15. Zarządzanie konfliktem w zespole projektowym 4
Strategiczne i zarządcze aspekty zarządzania projektami - Strategic and Business Management (44 godziny)
16. Podstawy wiedzy menedżerskiej 8
17. Strategiczne zarządzanie projektami 8
18. Aspekty finansowe zarządzania projektami 8
19. Struktury organizacyjne realizacji projektów 6
20. Kultura organizacyjna 6
21. Skuteczne negocjacje 8
RAZEM 172

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecność na zajęciach (m.in. 80%)

• egzamin końcowy w formie testu


Organizacja studiów

• zajęcia odbywają się w SOBOTY i NIEDZIELE (od godziny 9.00 do 16.00)

• słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne w formie cyfrowej do poszczególnych kursów

• zajęcia odbywają się w trybie online, z wykorzystaniem aplikacji MS Teams

• każdy słuchacz otrzymuje indywidualny dostęp do platformy zajęciowej


Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są zarówno przez osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie zarządzania projektami, które zdobywali jako project managerowie, konsultanci i certyfikowani trenerzy biznesowi wielu krajowych i międzynarodowych korporacji (m.in. Siemens Polska, SISMS, Atos, IBM, Lodestone Management Consultants, B2B Consulting, ISiZ), jak i pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego z dużym doświadczeniem konsultingowym i szkoleniowym.

Certyfikowane szkolenie z zakresu PRINCE2® prowadzą trenerzy z firmy szkoleniowo-doradczej INPROGRESS®, która, jako jedyna w Polsce, jest akredytowana w trzech instytutach egzaminacyjnych.

Zajęcia z zakresu narzędzi informatycznych prowadzą trenerzy z Centrum Innowacji Prolearning®, certyfikowanego partnera firmy Microsoft®.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Krzysztof Ćwik
Katedra Teorii i Organizacji Zarządzania
e-mail: krzysztof.cwik@ue.wroc.pl
pok. 810, bud. Z

Cena

4400 PLN

Cena obniżona dla studiów w trybie zdalnym: 4.400 zł zamiast 5.000 zł

Odpłatność może być rozłożona na dwie lub cztery raty, płatne w podanych przez kierownika studiów terminach.

Płatność za studia następuje wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu (login i hasło takie jak wybrane przy rejestracji na studia). Prosimy nie uiszczać opłat przed otrzymaniem informacji, że jest to już możliwe.

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego (pok. nr 4) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław Tel. 713680949

Komplet dokumentów w formie "papierowej" należy dostarczyć najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. UWAGA: brak dokumentów złożonych w terminie będzie mógł skutkować skreśleniem z listy.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-03-06

Termin uruchomienia studiów: 2021-03-13

Wymagane dokumenty

  • Prosimy przygotować komplet dokumentów:
  • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1,
  • oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
  • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich + kserokopia tego dokumentu
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
  • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
  • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

logzp

Z uwagi na wymogi instytucji akredytujących i certyfikujących liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają, że w przypadku wyczerpania limitu miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed wyznaczonym terminem.

O przyjęciu na Studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowane terminy zjazdów w 1. semestrze studiów (plan może ulec drobnym modyfikacjom):

1) 13.03 - 14.03

2) 27.03 - 28.03

3) 24.04 - 25.04

4) 15.05 - 16.05

5) 29.05 - 30.05

6) 12.06 - 13.06 lub 19.06 - 20.06

Nasi partnerzy i współpracownicy:

pobrany_plik

logo

logo_1

b2b_logo


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto