MS Excel w controllingu dla zaawansowanych (Virtual Classroom) (edycja 23)

Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Rekrutacja do
30.11.2020 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
4 950,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Zapraszamy na jedyne studia podyplomowe w Polsce w pełni poświęcone tematyce zastosowania arkusza kalkulacyjnego MS Excel w controllingu, realizowane w formie warsztatów komputerowych z wykorzystaniem platformy MS Teams

Celem Studiów jest wykształcenie świadomego informatycznie controllera/analityka z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych MS Excel.

Tematyka studiów jest ukierunkowana na INSTRUMENTARIUM INFORMATYCZNE MS EXCEL stosowane w warsztacie narzędziowym controllera i analityka.

Studia kończą się uzyskaniem świadectwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Ponad 90% przedmiotów jest zrealizowanych w formule warsztatów komputerowych na przykładach opracowanych przez trenerów.

Na zajęciach otrzymają Państwo wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie:

identyfikacji źródeł danych controllingu oraz ich struktury przetwarzania surowych danych ekonomicznych do postaci użytecznej dla controllingu z wykorzystaniem narzędzi i sterowników obsługi baz danych dostępnych w MS Excel analiz i raportowania przy pomocy zaawansowanych formuł arkuszowych, tabel przestawnych, narzędzi QUERY, kostek OLAP, języka zapytań bazodanowych SQL programowania własnych rozwiązań przy użyciu języka VBA nowych narzędzi analiz, tak jak PowerPivot zasad tworzenia i automatyzacji generowania budżetów cząstkowych i raportów, w tym raportów zintegrowanych

Program zajęć jest proponowany również jako kontynuacja nauki na studiach podyplomowych Controlling wspomagany komputerowo

Adresaci

Studia kierowane są wszystkich tych, którzy chcą doskonalić i rozwijać na poziomie zaawansowanym swoje umiejętności obsługi aplikacji MS Excel/VBA w obszarze szeroko rozumianego controllingu.

Studia są kierowane do osób:

stosujących arkusz kalkulacyjny w codziennej pracy, otwartych na poznanie nowych funkcji oraz narzędzi analitycznych i bazodanowych MS Excel/VBA/SQL/OLAP

Nasi absolwenci potrafią:

 • sprawnie poruszać się w środowisku informacyjnym przedsiębiorstwa, niezależnie od zaawansowania systemów informatycznych
 • samodzielnie pozyskać i przetworzyć duże ilości danych
 • sprawnie tworzyć raporty i automatyzować proces raportowania
 • samodzielnie przygotować profesjonalne narzędzia informatyczne wspomagające procesy controllingu i analiz biznesowych
 • lepiej, tzn. szybciej i bez kompleksów komunikować się ze służbami informatycznymi przedsiębiorstwa

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 144 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Przegląd zastosowań arkusza kalkulacyjnego w controllingu 4
2. Zaawansowane formuły arkuszowe w analizie danych 8
3. Wprowadzenie do baz danych i języka SQL 8
4. Narzędzia arkuszowe wspierające przetwarzanie i uszlachetnianie danych źródłowych 8
5. Wprowadzenie do raportowania w arkuszu kalkuacyjnym z wykorzystaniem języka SQL 16
6. Podstawy programowania w VBA 16
7. Zharmonizowane raportowanie z wykorzystaniem języka VBA i SQL 16
8. Automatyzacja procesów controllingowych z zastosowaniem VBA 16
9. Projektowanie i budowa nowoczesnej controllingowej hurtowni danych 16
10. Zaawansowane narzędzia arkuszu kalkulacyjnego w wizualizacji danych 16
11. Budowa graficznego interfejsu użytkownika (GUI) w VBA na potrzeby przetwarzania danych 12
12. Nowe trendy w eksploracji danych i raportowaniu zarządczym w arkuszu kalkulacyjnym 8
RAZEM 144

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunki zgłoszenia na Studia: • podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości i controllingu • znajomość podstawowych funkcji i narzędzi arkusza kalkulacyjnego

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest: • trzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów • przygotowanie projektu końcowego • pozytywne zdanie egzaminu końcowego połączone z prezentacją projektu

Organizacja studiów

Studia trwają dwa semestry i obejmuje 144 godziny zajęć

Studia startują w październiku 2020 r., a kończą się w czerwcu 2021 r.

Zajęcia będą się odbywać w systemie zaocznym - sobota i niedziela w godz. 9.00 - 16.00

Zajęcia prowadzone będą systemem warsztatowym na platformie MS Teams, z dostępem do wszystkich materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na Studiach pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, praktycy odpowiedzialni za wprowadzanie informatycznych systemów controllingu na bazie arkusza kalkulacyjnego, trenerzy biznesu z wieloletnim stażem. Wśród nich wysokiej klasy eksperci controllingu i budżetowania, najlepsi w Polsce specjaliści ds. zastosowania aplikacji arkusza kalkulacyjnego i hurtowni danych w controllingu

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Krzysztof Nowosielski, prof. UEW
Katedra Zarządzania Procesami
tel. 71 36 80 725
e-mail: krzysztof.nowosielski@ue.wroc.pl
pok. 411, bud. H

Cena

4950 PLN

Płatność, w przypadku osób dokonujących wpłat indywidualnie, została rozłożona na 4 raty.
W przypadku większej liczby rat - należy skontaktować się z Kierownikiem studiów.

Opłata za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu studiów, wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Godziny otwarcia biura znajdują się w zakładce kontakt.

Dokumenty należy składać listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Wszystkie pytania dotyczące organizacji oraz programu studiów prosimy kierować do Kierownika studiów - prof. dr hab. Krzysztofa Nowosielskiego na nr telefonu 608 584 775

PROSIMY O KORZYSTANIE Z FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA DOLE STRONY

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-11-30

Termin uruchomienia studiów: 2020-12-05

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu/oryginału dyplomu do dokumentów.
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię.
 • Kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach /
 • Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski.

Dodatkowe informacje


JEDYNE TAKIE STUDIA PODYPLOMOWE W POLSCEArchitektura środowiska informatycznego pracy controllera/analityka realizowana w ramach programu studiów

theproperanalysisarchitecture_pl

>>Formuła studiów oparta na warsztatach komputerowych on-line<< wszystkie zajęcia odbywają się na platformie MS Teams

>>Darmowy dostęp do wirtualnego laboratorium UEW<< dostęp do wszystkich aplikacji wykorzystywanych na zajęciach

>>Praktyczne przykłady gotowe do stosowania w praktyce <<obejmujące podstawowe instrumentarium controllingu z obszaru analizy finansowej, planowania, budżetowania i raportowania

>>Komfortowe warunki pracy na elektronicznej platformie MS Teams << praca z dowolnego miejsca na świecie poprzez platformę MS Teams, z możliwością korzystania z elektronicznych materiałów do zajęć oraz wszystkich notatek -line, plików źródłowych i innych dokumentów elektronicznych wykorzystanych w trakcie zajęć

>>Konsultacje z trenerami na platfromie MS Teams << dające możliwość zadawania pytań w dowolnym momecie i konsultacji z trenerami poza godzinami zajęć

>>Spotkania z innymi uczestnikami studiów na platfromie MS Teams w dolwnym czasie i miejscu << dające możliwość prowadzenia rozmów, wymiany wiedzy i materiałów bez jakichkolwiek ograniczneń czasowych

>>Szeroka baza materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej << dostępnych w wersji drukowanej i elektronicznej dostępnych na platformie MS Teams

>>Udział w zajęciach z dowolnego miejsca bez ponoszenia zbędnych kosztów dojazdu<< większa wygoda, niższe koszty studiowania (brak kosztów dojazdu i noclegu)

>>Doświadczona kadra dydaktyczna<< pracownikówakademickich oraz praktyków, posiadających bogate doświadczenie w nauczaniu zdalnym

>>Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych prestiżowej Uczelni<<


Serdecznie zapraszamy do zapisów


____________________________________

wybrane opinie naszych abslowentów

Studia podyplomowe „MS EXCEL w controllingu dla zaawansowanych” to doskonała inwestycja w siebie, w swoją atrakcyjność na trudnym obecnie rynku pracy. W dobie coraz bardziej powszechnego wykształcenia magisterskiego, studia pozwalają ukształtować posiadaną wiedzę w konkretnym kierunku/profesji. Studia dają wiedzę i umiejętności oraz - co może najważniejsze - inspirują. To spotkanie z ciekawymi ludźmi i bogactwem podejść prezentowanym przez prowadzących zajęcia. Bez wątpienia najlepsze Studia na rynku! " Marzena Ubczyńska

"Studia "MS Excel w Controllingu dla zaawansowanych" były dla mnie wielkim odkryciem. Wspaniałe, profesjonalne podejście prowadzących umożliwiło zdobycie ogromnej praktycznej wiedzy w zakresie narzędzi analitycznych, a przede wszystkim z wielkim sukcesem zachęcało i mobilizowało do udziału w kolejnych zajęciach. Do tego wspaniali ludzie - zarówno wśród kadry, jak i uczestników - dla mnie to kilka miesięcy cennych doświadczeń i rozwoju, które z pewnością wykorzystam w pracy zawodowej." Marta Stadler-Stefaniak

"Skończyłem studia EXC w czerwcu 2014. Dzięki EXC realizuję swoje kolejne cele. Więcej zarabiam. Przede mną większe możliwości. Już w trakcie trwania EXC stworzyłem aplikację (formuły arkuszowe, język VBA, tabele przestawne), która przyniosła mi z nawiązką zwrot opłat za studia. Zajęcia intensywnie praktyczne (bardzo mało „wytchnienia” od praktyki na rzecz teorii). Kreatywny stres – bywało się wywoływanym do „komputera przy tablicy”. Zostałem „zarażony” VBA i SQL. Obecnie intensywnie szukam możliwości pogłębiania wiedzy i umiejętności. Przekonuję wahających się – wpisuję w wyszukiwarkę ofert pracy np. Excel, VBA, SQL i… mam wrażenie, a często i przekonanie, że jeśli będę szukał pracy, to ją znajdę. EXC? – to chyba od „EXCiting”. Krzysztof.Slugocki@gmail.com, własna działalność gospodarcza

"Najlepsza inwestycja w moim życiu. Zdobyłem unikatową wiedzę. Teraz jestem w stanie zautomatyzować każdy proces przetwarzania danych lub tworzenia raportu." W razie pytań: stanislaw.grabowy@poczta.onet.pl , tel. 697 471 701 (Legrand Polska)

"Studia EXC wyznaczają pewną ścieżkę dla profesjonalnego analityka, ukazują poszukiwanie optymalnej architektury środowiska analiz, ucząc przy okazji podejścia bazodanowego. Na pewno każdy z uczestników tych studiów wyniósł ogromne korzyści, które znalazły odzwierciedlenie w praktyce zawodowej. Już pierwsze kilka zajęć sprawiło, że mogłem zastosować pewne narzędzia w swojej codziennej pracy. Myślę, że każdy następny uczestnik będzie mógł zrobić to samo. Cel jest jeden: wypracować swoje własne środowisko analiz, w którym to analityk sprawuje nadrzędną rolę i jest profesjonalistą, wciąż szukającym nowych ścieżek biznesowych.Sławomir Kret (Kronopol)

Wybrane opinie uczestników dotyczące formy zdalnej studiów CWK i EXC

"szkoda, że dotychczasowe zajęcia nie odbywały się w takiej formie"

"forma zajęć bardzo efektywna"

"miałam obawy przed tego typu zajęciami, ale bardzo dobrze wszystko działa,

jestem pod wrażeniem, fajnie, że można pokazywać swoje ekrany i na bieżąco

coś poprawiać, dobrze, że prowadzący czeka i dopytuje jak wszyscy sobie radzą,

co jest szczególnie ważne przy zajęciach zdalnych"

"Forma zajęć mi się podobała, nawet chyba bardziej niż life ;-)"

"Bardzo podobała mi się forma dzisiejszych zajęć. Super sprawą była możliwość załączania wyników swoich zadań na czacie :) Moim zdaniem wszystko działa sprawnie i nic nie wymaga poprawy."

"Ogólnie bardzo dobry kierunek rozwoju studiów podyplomowych (pomimo okoliczności, które do tego zmusiła uczelnię)"


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto