Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie (We współpracy z TÜV Nord Polska) (edycja 24)

Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
10.10.2020 r.
Studia uruchomione
Cena
4 500,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Zapoznanie słuchaczy z problemami projektowania, budowy i stosowania systemów zarządzania jakością w aspekcie techniczno-technologicznym i ekonomicznym ze szczególnym uwzględnieniem nowej normy ISO 9001:2015 oraz przygotowanie uczestników studium do wdrażania tych norm do praktyki jak również przygotowanie słuchaczy do stosowania w przedsiębiorstwach skutecznego narzędzia wspomagającego zarządzanie jakością, a mianowicie rachunku kosztów jakości włączonego w system controllingu. Posiadanie certyfikatu serii ISO 9001:2015 jest już w wielu przypadkach podstawowym warunkiem korzystnego eksportu na jednolity rynek Unii Europejskiej i ułatwia ekspansję rodzimych produktów na rynki światowe.

Adresaci

Kadra kierownicza przedsiębiorstw oraz osoby bezpośrednio odpowiedzialne za projektowanie, dokumentowanie, wdrażanie oraz funkcjonowanie systemu zarządzania jakością na podstawie normy ISO 9001:2015.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 150 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do zarządzania jakością 4
2. Normalizacja i normy w zarządzaniu jakością 4
3. System zarzadzania jakością – kontekst organizacji i przywództwa 8
4. Odpowiedzialność i prawo w dziedzinie jakości 4
5. System zarzadzania jakością – planowanie, wsparcie i zapewnienie zasobów 8
6. Informacje i udokumentowanie w SZJ 4
7. Nadzór nad dostawcami i działalnością operacyjną 8
8. Auditowanie i certyfikacja systemu zarządzania jakością 16
9. Komunikacja, prezentacja, moderacja 4
10. Monitorowanie, pomiary, ocena wyników i doskonalenia 8
11. Przywództwo, planowanie i skuteczne zarządzanie procesami 8
12. Zarządzanie ryzykiem 4
13. Narzędzia i metody rozwiazywania problemów i ciągłego doskonalenia 12
14. Metody statystyczne w zarządzaniu jakością 8
15. Zarządzanie niezgodnościami i procesy doskonalenia 8
16. System zarządzania środowiskowego 4
17. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 4
18. Branżowe standardy jakości 4
19. Wybrane elementy rachunkowości zarządczej 8
20. Rachunek kosztów jakości 10
21. Controlling w zarządzaniu jakością 8
22. Warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie z systemem ISO 4
23. Egzamin końcowy 0
RAZEM 150

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia Studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów,
 • zdanie końcowego egzaminu.

Organizacja studiów

 • Studia są organizowane na Wydziale Zarządzania przez Katedrę Zarządzania Procesami we współpracy z TÜV Nord Polska. Słuchacze po ukończeniu studiów otrzymują:
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz opcjonalnie:
 • certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnego z nową normą ISO 9001:2015, po zdaniu egzaminu na zakończenie studiów, nadany przez TÜV Nord Polska Sp. z o.o.
 • lub pełnomocnika bądź menedżera systemu zarządzania jakością, wydane przez TÜV NORD, jeśli spełniają określone wymagania w wytycznych do certyfikacji personelu.
 • Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym-dwudniowe sesje dwa razy w miesiącu (sobota w godz. 9.00 - 16.00 i niedziela w godz. 9.00 - 16.00). Zajęcia prowadzone będą systemem wykładowo-konwersatoryjnym i seminaryjnym
 • Słuchacze otrzymują bezpłatnie jeden lub dwa segregatory materiałów firmowych TÜV Nord Polska - zależnie od tego, czy ubiegają się tylko o certyfikaty audytora lub pełnomocnika SZJ czy dodatkowo także menedżera SZJ.
 • organizacją współpracującą jest TÜV Nord Polska Sp. z o.o.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na Studiach prowadzą trenerzy TUV Nord Polska z Katowic (ok. 50% godzin) oraz pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego, a także praktycy kierujący i administrujący systemami zarządzania jakością. W programie zajęć są także warsztaty w Firmie stosującej zintegrowany system zarządzania jakością.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Edward Jończak
tel. 71 36 80 768, 601 747 030
e-mail: edward.jonczak@ue.wroc.pl

Cena

4500 PLN

płatne w II ratach przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w każdym semestrze.
Na wniosek słuchacza istnieje możliwość rozłożenia płatności za studia na więcej niż 2 raty.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu studiów. Wpłaty dokonywane są na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Godziny otwarcia biura znajdują się w zakładce kontakt.

Dokumenty należy składać listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

W przypadku pytań o program/ zajęcia/ wykładowców - proszę o kontakt mailowy z Kierownikiem Studiów (e-mail: edward.jonczak@ue.wroc.pl)

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-10-09

Termin uruchomienia studiów: 2020-10-10

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu/oryginału dyplomu do dokumentów.
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię.
 • Kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach /
 • Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski.

Dodatkowe informacje

Słuchacze studiów podyplomowych mają prawo do korzystania z czytelni i biblioteki UE a także z konsultacji prowadzących zajęcia i opieki metodycznej w trakcie przygotowania prac dyplomowych.

Opłaty za egzaminy na certyfikaty TÜV, płatne na rzecz  TÜV Nord Polska Sp. z o.o. w Katowicach wynoszą:
• Audytor SZJ         200 zł,
• Pełnomocnik SZJ   350 zł,
• Menedżera SZJ     350 zł.Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto