Zarządzanie dla inżynierów (Virtual Classroom) (edycja 7)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
24.10.2020 r.
Studia uruchomione
Cena
4 500,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Strona WWW: http://www.msp.ue.wroc.pl

Cele i charakterystyka studiów

STUDIA Z GWARANCJĄ URUCHOMIENIA

Zapraszamy na VII edycję JEDYNYCH W POLSCE menedżerskich studiów podyplomowych dedykowanych DLA INŻYNIERÓW! Od tej edycji mamy nowy, uaktualniony o sugestie słuchaczy poprzednich edycji program.

Informacje o studiach i bieżącej rekrutacji:
e-mail: marek.krasinski@ue.wroc.pl
tel. +48 601 750 799

OPINIA DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA O STUDIACH ZARZĄDZANIE DLA INŻYNIERÓW:
Przygotowany przez Pana program studiów podyplomowych ma wysokie walory merytoryczne i będzie wzbudzał zainteresowanie wśród inżynierów różnych specjalności.
dr hab. inż. Eugeniusz Hotała
Przewodniczący Rady DOIIB

Zapraszamy także do zapoznania się w wystawionymi nam przez Słuchaczy referencjami http://zdi.ue.wroc.pl/index.php/o-studiach/referencje/

Podstawowym celem studiów jest dostarczenie NOWOCZESNEJ i KOMPLEKSOWEJ wiedzy menedżerskiej niezbędnej w pracy każdego Inżyniera. Studia "Zarządzanie dla inżynierów" zostały stworzone tak, aby każdy z uczestników zdobył nie tylko WIEDZĘ teoretyczną, ale także UMIEJĘTNOŚCI praktycznego wykorzystywania narzędzi, metod i technik zarządzania w związku z tym programy poszczególnych przedmiotów ukierunkowane są na rozwój kompetencji twardych oraz miękkich. Szczegółowy program studiów został opracowany i konsultowany z wieloma menedżerami czynnie działającymi w branży budowlanej, środowiskowej oraz produkcyjnej. Zajęcia prowadzone są zarówno przez uznanych teoretyków, jaki i praktyków zarządzania oraz inżynierii.

Studia zostały opracowane w taki sposób, aby zmaksymalizować korzyści dla Słuchaczy. Najważniejsze z nich to:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju,
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez najlepszą kadrę dydaktyków i praktyków zarządzania z wieloletnim doświadczeniem,
 • uczestniczenie w Studiach, których program odpowiada aktualnym potrzebom przedsiębiorstw,
 • możliwość skorzystania z dodatkowej oferty szkoleń dedykowanych tylko Słuchaczom,
 • możliwość nawiązania wielu cennych kontaktów oraz wymiany doświadczeń.

Do studiów podyplomowych w wersji Virtual Classroom używamy platformy MS Teams. Uczelnia założy wszystkim Słuchaczom konta i prześle dane logowania. MS Teams działa na komputerach (Mac/Windows), a także na telefonach i tabletach (system Adroid i IOS). Wystarczy więc mieć dowolne urządzenie i dostęp do internetu, aby wziąć udział w studiach. Platforma MS Teams pozwala na transmijsę dźwięku i wideo, udostępnianie prezentacji i innych materiałów w czasie rzeczywistym, a więc czujemy się jak w sali szkoleniowej.

E-learning a Virtual Classroom.
Tradycyjny e-learning znany od kilkunastu lat to przygotowane i nagrane wcześniej wykłady oraz ćwiczenia do tych wykładów. W tej wersji uczestnicy mogą w dowolnym momencie skorzystać z udostępnionego materiału, jednak nie mają bezpośredniego kontaktu z trenerem i nie mogą zadawć pytań w czasie rzeczywistym. Można powiedzieć, że e-learning 1.0 to komunikacja jednokierunkowa. W naszych studiach używamy e-learningu 3.0, tj. Virtual Classroom, gdzie uczestnicy mogą się zobaczyć, dyskutować, pracować w podgrupach i cały czas mieć bezpośredni kontakt z trenerem. Nie korzystamy z raz przygotowanych materiałów - studia realizowane są w czasie rzeczywistym i każda sesja jest inna - dostosowana do Waszych oczekiwań przy pełnej interakcji z grupą.

Adresaci

Studia są dedykowane dla wszystkich inżynierów niezależnie od branży, w której pracują. Ideą studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy menedżerskiej niezbędnej do pracy każdego inżyniera.

Studia te uzupełniają wiedzę techniczną inżynierów o kwalifikacje niezbędne do prowadzenia działalności na rynku inwestycyjno-budowlanym z uwzględnieniem obszaru projektowania.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 158 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do zarządzania 12
2. Strategie zarządzania 6
3. Zarządzanie zmianami 6
4. Zarządzanie jakością i innowacjami 8
5. Skuteczne przywództwo 6
6. Metody i techniki zarządzania 6
7. Dobór pracowników w oparciu o modele kompetencyjne 6
8. Budowanie, kierowanie i motywowanie zespołu 8
9. Psychologia kierowania 8
10. Twórcze rozwiązywanie problemów inżynierskich 4
11. Komunikacja w pracy inżyniera 8
12. Skuteczne oceny pracownicze 6
13. Negocjacje i zarządzanie w sytuacjach konfliktowych 8
14. Zarządzanie stresem 4
15. Organizacja miejsca pracy zgodna z ergonomią i zasadami bezpieczeństwa 8
16. Lean management w pracy inżyniera 6
17. TOC w zarządzaniu projektami inżynierskimi 8
18. Techniki zarządzania projektami dla inżynierów 8
19. Prawne aspekty zarządzania 8
20. Fundusze unijne w pracy inżyniera 8
21. Prawo zamówień publicznych 8
22. Analiza ekonomiczna dla inżynierów 8
23. Egzamin końcowy 0
RAZEM 158

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Obecność na zajęciach (min. 80%)
Zdanie egzaminu końcowego. Egzamin ma formę pisemną (pytania otwarte) i jest zwieńczeniem procesu dydaktycznego. Słuchacze pierwszych edycji studiów uznali tę formę zaliczenia jako najbardziej adekwatną do charakteru studiów.

Organizacja studiów

 • Studia prowadzone są w języku polskim poprzez platformę MS Teams.
 • Zajęcia odbywają się w soboty oraz niedziele od godziny 09:00 do 16:15, planowana liczba zjazdów: ok 12.
 • Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.
 • Studia obsługiwane są przez platformę internetową, na której zamieszczane są materiały dydaktyczne i dodatkowe źródła.

Terminy zjazdów w I semestrze:

 • 24-25.10.2020
 • 14-15.11.2020
 • 5-6.12.2020
 • 9-10.01.2021
 • 6-7.02.2021
 • 20-21.02.2021

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktycy prowadzący różnego typu projekty w firmach o światowym zasięgu.

Wszyscy zaangażowani w studia wykładowcy i trenerzy uzyskują najwyższe oceny w ankietach ewaluacyjnych przeprowadzanych podczas szkoleń oraz zajęć na innych studiach podyplomowych.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Marek Krasiński
Katedra Teorii i Organizacji Zarządzania
tel. 601 750 799
e-mail: marek.krasinski@ue.wroc.pl
pok. 810, bud. Z

Cena

4500 PLN

Podstawowa cena Studiów to 4 500,00 PLN brutto (płatność jednorazowa).
Istnieje możliwość dokonania płatności w dwóch ratach po 2 500,00 PLN. Aby wybrać taki system zapisów, prosimy o przesłanie informacji mailowej zaraz po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na studia.

Kontakt i zapisy

W sprawach związanych z rekrutacją i zapisami prosimy kontaktować się z Kierownikiem studiów:
dr Marek Krasiński
e-mail: marek.krasinski@ue.wroc.pl
tel. +48 601 750 799

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w:
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław,
tel. 71 36 80 949, pokój 4
godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html
mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-10-16

Termin uruchomienia studiów: 2020-10-24

Wymagane dokumenty

 • Prosimy przygotować komplet dokumentów:
 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1,
 • oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich + kserokopia tego dokumentu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

Limit miejsc: Rekrutacja trwa do 16.10.2020r., jednak jest to formalna data ukończenia procesu rekrutacji. Data zamknięcia zapisów nie jest znana, ponieważ decyduje o tym ilość przesłanych zgłoszeń. Z tego względu zachęcamy do nie zwlekania z zapisem na Studia do ostatniej chwili. O kolejności przyjęcia na Studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenie pierwszej raty lub całości (dopiero wpłata jest ostatecznym potwierdzeniem zgłoszenia).

Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktycy prowadzący różnego typu projekty w firmach o światowym zasięgu. Wszyscy zaangażowani w studia wykładowcy i trenerzy uzyskują najwyższe oceny w ankietach ewaluacyjnych przeprowadzanych podczas szkoleń oraz zajęć na innych studiach podyplomowych.

Kierownikiem Studiów jest dr Marek Krasiński.
Dr Krasiński jest autorem wielu publikacji związanych z możliwościami stosowania japońskich koncepcji zarządzania w polskim obszarze kulturowym, w tym książki pt. "Kulturowe uwarunkowania wykorzystania japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania". Jest autorem pierwszych w Polsce publikacji związanych z możliwością stosowania metodyki Kanban w zarządzaniu projektami IT i non-IT oraz autorskiej metodyki diagnozowania przygotowania organizacji do wdrożenia lean. Certyfikowany OpEx Six Sigma Green Belt. Realizował projekty m.in. dla Toyota Motor Industries Poland, Bridgestone Diversified Products Poland. LG Display, Guenther Polska, PHP MOCHNIK. W Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu prowadzi zajęcia z japońskich metod zarządzania na różnych studiach podyplomowych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych oraz sprawuję opiekę nad Kołem Naukowym KAIZEN. Jako ekspert, dr Marek Krasiński regularnie bierze udział w szkoleniach oraz sesjach treningowych na całym świecie. W ostatnim czasie prowadził prelekcję podczas Letniej Szkoły Lean Management w Wolfsburgu oraz szereg sesji treningowych podczas 1st Japan Kaizen Tour w Japonii, gdzie także wygłosił otwierającą mowę w Ambasadzie RP w Tokio. Został także zaproszony z wykładem przez SHOKOKAI (związek japońskich pracodawców w Polsce), które skupia niemal 90 firm japońskich działających w Polsce.

Tomasz Król - ekspert w dziedzinie wdrażania Lean Management, konsultant, trener i autor programów szkoleniowych w obszarze zarządzania produkcją. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w stosowaniu filozofii Lean Management, prowadzi szkolenia z zakresu technik i narzędzi odchudzonego wytwarzania. Do 2002. związany z przemysłem motoryzacyjnym. Od tego czasu wdraża autorskie rozwiązania w przedsiębiorstwach, w tym m.in. NUTRICIA, Cadbury Wedel Sp. z o. o., Wagony Świdnica S.A., FAM S.A., PESA Pojazdy Szynowe, POCH S.A., Victaulic Polska, Scania Poland. Specjalizuje się w metodyce kaizen, tworzeniu wskaźników pomiaru procesów produkcyjnych, technice SMED, systemie TPM, a także standaryzacji pracy. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Warszawskiej. Biegle posługuje się językiem angielskim i rosyjskim, w których także prowadzi szkolenia.

jjaniszewskiJan M. Janiszewski - Uczestnik studiów doktoranckich w Kolegium Ekonomiczno Społecznym SGH. Autor licznych artykułów i opracowań z zakresu kaizen, lean management, zarządzania jakością oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Doświadczenie zdobywał realizując projekty z zakresu optymalizacji produkcji i staże w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Organizator konferencji, wizyt benchmarkingowych w kraju i za granicą (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Japonia) i szkoleń z zakresu lean management. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół geopolityki, konkurencyjności międzynarodowej, kaizen, demografii oraz wpływu kultury na modele zarządzania. Posiada uprawnienia pedagogiczne do pracy nauczyciela. Ekonomista, inżynier i politolog z wykształcenia i zamiłowania, project manager z zawodu. Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

ksiemieniuk (105x158)Kamil Siemieniuk - inżynier procesu – z tematyką lean managemant związany od 7 lat. Autor wielu artykułów naukowych i projektów dotyczących organizacji produkcji i jej wpływu na inne aspekty działalności przedsiębiorstwa jak ochrona środowiska, czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Wiedzę teoretyczną łączy z praktyką, obejmując w firmach stanowiska i działy wsparcia produkcji. Doświadczenie menedżerskie zdobywał jako Manager Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie branży maszynowej, obecnie obejmuje samodzielne stanowisko projektowe w wiodącej firmie branży stolarki otworowej segmentu premium, jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją . Codzienne stykanie się z problemami i efektami wprowadzanych zmian pozwala na mu na efektywne wdrażanie narzędzi uwzględniających behawioralną stronę pracy polskiego przedsiębiorstwa.

morzolMichał Orzoł - absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Technologicznego we Wrocławiu, a także WSB we Wrocławiu i WSB w Poznaniu. Aktualnie w UE Poznań przygotowuje rozprawę doktorską nt. strategi polskich firm internetowych. Od 11 lat związany z branżą zarządzania projektami. Podczas swojej kariery zawodowej współpracował m.in. z onet.pl, wp.pl, allegro.pl, money.pl, Agora S.A, Od 7 lat w swojej pracy wykorzystuje metodyki zwinne, w szczególności Scrum oraz Kanban. Prowadził wiele szkoleń związanych z metodykami zarządzania projektami oraz z narzędziami Agile. Członek Harvard Business Review Knowledge Club oraz posiadacz certyfikatu International Project Management Association.

jbranasJacek Branas - Trener, coach i konsultant. Ekspert TOC.
Specjalizuje się w szkoleniu skutecznych metod zarządzania firmą, których mierzalne rezultaty są szybko osiągalne. Pomaga w ich późniejszym wdrażaniu.
Analizując istniejącą rzeczywistość firmy pomaga znaleźć kluczowe problemy i je usunąć. Znajduje ograniczenia w działalności firm (wewnętrzne i zewnętrzne) i pomaga je usuwać lub minimalizować. Tworzy rozwiązania obejmujące zarządzanie produkcją, dystrybucją, sprzedażą i zarządzeniem projektami.
Jako coach specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów – zwłaszcza wewnętrznych.

januszrybkaJanusz Rybka: doktor nauk technicznych, inżynier inżynierii środowiska. Prywatny przedsiębiorca od ponad 17 lat. Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, konsultant FIDIC oraz Biura Koordynacji Projektów Banku Światowego, członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ekspert Kształcenia i Akredytacji Kadr Unii Europejskiej, Konsultant Funduszy Europejskich. Szkoleniowiec z kilkunastoletnim stażem. Wykładowca na studiach podyplomowych wielu uczelni. Autor oraz współautor publikacji i książek.

83Marek Szeweła – doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego , certyfikowany trener wewnętrzny. Specjalista ds. Lean w dużej firmie koncernu Volkswagen. Od ponad roku w ramach swojego stanowiska zajmuje się wdrażaniem metodologii Total Productive Maintenance. Rozwijając się jako trener wewnętrzny nabrał doświadczenia w szkoleniach z zakresu ergonomii, 5S, pracy zgodnej ze standardem, szczupłego wytwarzania, pracy zespołowej, czy też TPM. Na swoim koncie posiada ponad 1000 godzin szkoleniowych doświadczenia trenerskiego. Prywatnie pasjonat TPM-u i ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej.

Anna OleszkiewiczAnna Oleszkiewicz – psycholog, doktorantka w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. W swojej pracy doktorskiej podejmuje problematykę percepcyjnych uwarunkowań zaufania pomiędzy kierownictwem i pracownikami. Autorka prac badawczych z zakresu psychologii społecznej i psychologii organizacji. Uczestniczka międzynarodowych programów mających na celu doskonalenie warsztatu metodologicznego i umiejętności analizy statystycznej. Konsultant narzędzi badawczych w projektach naukowych.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto