International Human Resources Management ([EN]) (edycja 7)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
22.11.2020 r.
Studia uruchomione
Cena
5 600,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

In accordance with decision of the university authorities, the IHRM Postgraduate Studies will have distance delivery (synchronous) till the end of the winter semester 2020/2021.

Winter term 2020/2021 22.11.2020 28-29.11.2020 12-13.12.2020 9-10.01.2021 23-24.01.2021 6-7.02.2021

The purpose of International Human Resources Management postgraduate studies, conducted in English, is to provide students with theoretical-practical knowledge from the broad human resources management in international companies and shape their interpersonal skills, treated as crucial factor of managerial competencies in MNCs.

During the course a student has the opportunity to get acquainted with the most important factors to be taken into consideration when developing strategies and action programs for staffing (especially tools like Assessment Center), performance appraisal, training, development, compensation, motivation, communication or integration of employees of different nations and cultures. It is important at the same time to acquire the ability to create solutions that maintain the right balance between what can be universal and standardized across the entire international organization, and what must take into account the local environment. As a result, the obtained knowledge and skills allow one to plan strategically, implement the HR process in the corporation wide range and carry out the international strategic controlling.

The essential element of the program content is also acquiring knowledge and skills in the scope of building the direct interpersonal relationships in a variety of international project teams, in which there is interaction between culturally diverse members. Therefore, a particular area of interest are the conflicts and emotions in the context of intercultural differences, intercultural communication, managerial coaching, shock and cultural adaptation, as well as the qualifications and competencies of the international managers. Aspects important in human capital management in MNCs.

After graduating the student will receive the diploma.

Adresaci

The studies are addressed to people who want to improve their qualifications and competences in the range of international human resources management and, in particular, to: • HR managers, • people dealing with HR issues directly at all levels of international corporations, • consultants and business advisors working in international space, • expatriates working in international companies.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 162 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Fundamentals of Management 6
2. Internal and External Environment of HRM in MNC 4
3. Continental models of HRM 4
4. Integration Workshop: Team Building Session 8
5. Cross-cultural determinants of IHRM subfunctions 4
6. Business and IHRM strategies 6
7. Competencies of international manager 6
8. Staffing the Organization with International Managers 6
9. Assessment Center simulation workshop 18
10. Global leadership 8
11. Global talent management 8
12. Expatriation Management 6
13. Training and Development of International Staff 8
14. Managing international careers 8
15. European Funds for Employee Development 8
16. Motivating People 8
17. International Compensation System 6
18. International Project Management 8
19. Performance Management for International Staff 8
20. Psychology of International Management 6
21. Coaching in International Company 6
22. Psychometrics and Psychological Testing 6
23. Work Life Balance and Stress Management 6
24. Final Exam 0
RAZEM 162

Warunki i sposób zaliczenia studiów

The studies finish with an exam.

Organizacja studiów

Classes will be conducted as lectures, presentations, group activities, project work, case studies, workshop and interactive sessions on Saturdays and Sundays.

Kadra dydaktyczna

The lecturers are academic teachers of Wroclaw University of Economics & Business as well as from foreign partner universities and managers with extensive experience in international human resources management. The biograms are added in the last part.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Łukasz Haromszeki
Katedra Zarządzania Kadrami
tel. 792 647 007
e-mail: lharomszeki@ue.wroc.pl
pok. 819, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Marzena Stor, prof. UEW
Katedra Zarządzania Kadrami
e-mail: marzena.stor@ue.wroc.pl
pok. 818, bud. Z

Cena

5600 PLN

There is no registration fee. There is a possibility to pay in 2 installments.

Kontakt i zapisy

Preferred way of submitting admission documents: via post office.

The application documents (after printing and signing) should be sent via post office to: Centrum Kształcenia Ustawicznego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

It is possible to submit admission documents in person. Office hours are available in the "Contact" section.

In case of questions regarding the program of the studies, please contact: Łukasz Haromszeki PhD, phone: 792 647 007, e-mail: lukasz.haromszeki@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-10-31

Termin uruchomienia studiów: 2020-11-22

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia / an application for studies
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) / an application form (attachment no 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3) / the declaration of coverage of costs (individual or from an employer - attachment no 2 or no 3)
  • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich + ksero dyplomu lub odpisu (W przypadku wysyłki dokumentów pocztą, również prosimy o załączenie oryginału dyplomu, bądź odpisu) / for inspection - a diploma of the Master's, Bachelor's or engineer's diploma + copy (in case of sending the admission documents via post, please attach the original of a diploma)
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów) / for inspection - ID card; (if the documents are sent by the post or delivered by the third parties, you will be asked to show the ID card during your studies)
  • kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach / candidates with a foreign diploma have to verify whether this diploma entitles them to undertake the postgraduate studies in Poland. The recognition statement can be obtained in two ways: by using the QUALIFICATOR system or by applying for an individual statement to NAWA according to the instruction. Detailed info: https://nawa.gov.pl/en/recognition/how-to-obtain-a-recognition-statement
  • kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski / Candidates with a foreign diploma, which entitles to undertake the postgraduate studies in Poland, when submitting the application documents are also required to submit a certified translation of the diploma into Polish
  • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjna, 3) orzeczenie sądu + kserokopia / in case of any changes in the documents mentioned above (name or surname) an official document (for inspection), for example: 1) marriage certificate, 2) administrative decision, 3) court decision + photocopy of it

Dodatkowe informacje

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację w mowie i piśmie. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim. / Knowledge of English is required on a level which enable to oral and written communication. All classes are conducted in English.


KADRA DYDAKTYCZNA/ LECTURERS:

Zajęcia prowadzone były m.in. przez/ Lectures and workshops have conducted i.a. by:

Marzena Stor

profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Zarządzania Kadrami oraz dyrektor Programu Executive MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, magister lingwistyki stosowanej oraz magister filologii angielskiej. Studiowała w Polsce i USA. Autorka ponad 120 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim, wykonawca i kierownik ponad 20 projektów badawczych, w tym międzynarodowych. Uczestniczyła w wielu zagranicznych konferencjach naukowych z dziedziny International Human Resources Management. Recenzent prestiżowych czasopism naukowych jak International Business Review czy Cross-Cultural & Strategic Management. Kilkunastokrotnie otrzymała Indywidualną Nagrodę Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu stopnia pierwszego za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej. Zainteresowania naukowo-badawcze to: międzynarodowe i międzykulturowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, korporacje transnarodowe, komunikacja interpersonalna w biznesie, strategie ZZL, zarządzanie zespołami międzynarodowymi. Wykłada w języku polskim i angielskim. Prowadziła też zajęcia w języku angielskim dla tłumaczy języka angielskiego na studiach podyplomowych w zakresie tłumaczeń ekonomiczno-prawnych w ramach różnych programów Unii Europejskiej.

Łukasz Haromszeki

Doktor nauk ekonomicznych,  adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami UE we Wrocławiu. Kierownik SP NZZL i SP IHRM. Korodynator programy Executive MBA w latach 2017-2020. Interdyscyplinarnie wykształcony specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwent min. Studiów Filozoficzno-Etycznych (UWr), Studiów z Psychologii Zarządzania (UWr), Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Studiów Przywództwa i Komunikacji Społecznej (WAT). Uczestnik kursów z zakresu psychologii i języka angielskiego w Diablo Valley College San Ramon w Kalifornii. Autor i współautor ponad 80 publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz opracowań specjalistycznych. Konsultant i wykładowca w projektach szkoleniowych i inwestycyjnych przeważnie współfinansowanych ze środków UE. Ekspert m.in. Ethics and Research Integrity Team Komisji Europejskiej, programów Interreg Central Europe, RPO WD, RPO WSL, RPO WP i PO WER na lata 2014-2020 m.in. w dziedzinach: Przystosowanie do zmian przedsiębiorstw i pracowników, Kompetencje i kwalifikacje kadr pracowniczych przedsiębiorstw sektora MŚP, Edukacja, Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw, Zatrudnienie, Rozwój Regionalny. Członek międzynarodowych zespołów badawczych HRM Practices of MNC-Subsidiaries in CEE (CEEIRT) i InterCons Research Team. Główny wykonawca projektu badawczego „Zasoby ludzkie jako strategiczny czynnik konkurencyjności firm realizujących bezpośrednie inwestycje zagraniczne” finansowanego ze środków NCN nr 2016/23/B/HS4/00686 realizowany w latach 2017-2020, UE we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze i prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim w obszarach: przywództwo organizacyjne, kierowanie przez wartości i CSR, wywieranie wpływu, motywowanie pracowników, zarządzanie talentami. 

Suzanne Rank

Prof. Dr. Susanne Rank. teaches Human Resources Management and Change Management at University of Applied Sciences of Mainz at graduate and undergraduate level. She studied Psychology and Business Administration at University of Erlangen where she graduated in Psychology” in 1993 and got her Dr. phil. (Ph. d. equivalent) in 1997. From 1993-1997 Prof. Dr. Rank worked as researcher in DFG-projects about social cognition at the University of Mannheim. During this time, as a trainer, she run soft-skills training for the IHK Darmstadt, VHS Karlsruhe and Barmer Ersatzkasse. Since 1997 she worked as in-house HR consultant at SAP AG within the global Human Resources Development department where she ran a project-team lead implementation of global Employee Survey and Performance Management System. From 2001-2004 she worked as Senior Business Consultant at the Corp. Organizational Development and also as Change Manager at international SAP internal strategic change projects as well as at external customer projects.From 2003-2004 she lived in Mexico-City to lead a Change Management team within a SAP software implementation project at a Mexican oil & gas company. Since 2004, she has been Professor for Business Administration and Human Resources Management at University of Applied Mainz. In 2006 she had a visiting professorship at Coastal University / USA. Several publications focus on social psychology, strategic HR Management and Change Management.

Vincent Cassar

Prof. Vincent Cassar is a Chartered Organizational Psychologist with the British Psychological Society and a Chartered Scientist with the British Science Council. Vince is Senior Lecturer in the Dept of Management (University of Malta), an Honorary Teaching Fellow at Birkbeck College (University of London) and Visiting Scholar at the University of Zagreb (Croatia). He has worked in the past with HFI (London), Sirota Inc (US/UK), as a self-employed consultant and as a Talent Management Consultant at P5+ (EMD). His research and teaching interests include the psychological contract, entrepreneurship and occupational health and stress. He also has interests in careers and management development / organizational learning. He has presented and published his studies in several top peer-reviewed journals like Work & Stress, Journal of Vocational Behavior, and the International Journal of Human Resource Management. He also acts as a reviewer for several peer-reviewed journals and the American Academy of Management’s OB and Entrepreneurship section. He was founder and President of the Malta Association of Work and Organizational Psychology between 2011 and 2013, Deputy Chair of MCAST between 2013 and 2014 and Chair of Engineering Resources between 2014 and 2015. He is currently a Director of IPS Ltd and a member of the Senior Appointments Advisory Committee (Office of the Prime Minister).

Yann Gontard

dyrektor zarządzający na Europę Centralną w firmie Sodexo On-site Services.Od 21 lat mieszka i pracuje w Polsce. W 2007 r. dołączył do firmy Sodexozatrudniającej 2200 pracowników.W latach 2004-2007 pełnił funkcję General Managera w SITEL Polska, a w 2001-2004 w France Telecom Group.W 1991 r. przez rok pracował w Procter & Gamble we Francji. Po przyjeździe do Polski podjał prace Dyrektora Zarzadzajacego najpierw Polskapresse Gdańsk, a następnie Polskapresse Poznań.Absolwent International Business School of Manage-ment w Paryżu. Mówi po polsku, angielsku, francusku i niemiecku.

Monika Chutnik

dyrektor zarządzająca firmy ETTA, wspierającej Klientów w zarządzaniu różnorodnością kulturową i wiekową, a także w rozwijaniu kom-petencji menedżerskich. Wcześniej HR Konsultant w Nokia Siemens Networks oraz Konsultant ds. Szkoleń i Rozwoju Pracowników w regionie Europy (EMEA) w Hewlett-Packard. Honorowy członek SIETAR Polska (Society for Intercultural Education, Training, and Re-search). Certyfikowany konsultant w zakresie diagnozy i wsparcia współpracy wirtualnych zespołów - Virtual Performance Assessment®, diagnozy indywidualnej efektywności międzykulturowej - Intercultural Readiness Check, profilu preferowanego stylu zachowania wg Extended DISC® oraz Profilor® (ocena 360). Konsultant Diversity Icebreaker™. Doradca CSR (Corporate Social Responsibility) w bazie PARP. Współautorka programu pierwszej w Polsce szkoły trenerów międzykulturowych, InterCultural Trainer Program. Prowadziła szkolenia dla klientów korporacyjnych w czternastu różnych krajach oraz wirtualnie dla grup z całego świata.

Andrzej Listwan

HR Manager coordinating Business HR activities for 2 production plants and service center of international corporation. For a few years member of the global Compensation and Benefits (C&B) team responsible for the creation and development of incentive and rewarding systems. Designed remuneration systems for a few organizations.


Katarzyna Krysińska-Kościańska

Dyrektor Personalny z kilkunastoletnim doświadczeniem w międzynarodowej organizacji. Praktyk w zakresie ZZL, trener wewnętrzny, moderator. Prowadzi szkolenia i warsztaty z/dla wielokulturowych zespołów, zwłaszcza z obszaru AC/DC, oceny pracowniczej, oceny 180 st. oraz różnic kulturowych. Jako praktyk prowadziła warsztaty w ramach projektów organizowanych przez Kuźnię Kadr przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Organizator międzynarodowej konferencji HR w 2013 roku, poświęconej tematyce "Diversity".

Małgorzata Adams-Tukiendorf

Adiunkt w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego. Obok pracy naukowej z językoznawstwa stosowanego i zajęć dydaktycznych ze studentami, prowadzi coaching indywidualny, coaching grupowy, coaching kariery i action learning. Wykorzystuje metodologię m.in. CoachWiseTM i NormanBenett, stosując pracę z przestrzenią, gry coachingowe, czy metaforę oprócz standardowych coachingowych i trenerskich narzędzi. Od lat interesuje się pracą z grupą, prowadzi warsztaty i wykłady w języku angielskim. Jest certyfikowanym trenerem, coachem i tutorem. Ma na swoim koncie wiele wyjazdów zagranicznych na konferencje naukowe i szkolenia specjalistyczne.

Kinga Hęcińska

Dyrektor personalny na Europę Środkowo-Wschodnią w grupie Oras, z wykształecnia doktor chemii (Erlangen-Nürnberg Universität), pracująca od ośmiu lat w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu Moderator we Wrocławiu. Praktyk, skoncentrowana głównie na temacie szkoleń, rozwoju osobistego pracowników i motywowaniu. Wspierajaca aktualnie organizację w zakresie integracji  różnych jednostek.Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto