Audyt śledczy (Certyfikat Audytora Śledczego II Stopnia PIKW) (edycja 1)

online__24_


Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
07.11.2020 r.
Studia uruchomione
Cena
3 990,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA REKRUTACJA TRWA!

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 120a/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. - zajęcia na studiach w semestrze zimowym odbędą się ONLINE (na platformie MS TEAMS). Zajęcia zdalne będą w całości na żywo na platformie elektronicznej w bezpośrednim kontakcie on-line z wykładowcą w pełnym wymiarze interaktywnego kontaktu z uczestnikami. Wystarczy komputer z dostępem do Internetu

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu audytu śledczego z uwzględnieniem różnych aspektów analizy powiązań oraz innych narzędzi wykorzystywanych przez organy ścigania w analizie kryminalnej. Celem jest ponadto przygotowanie słuchaczy do pracy i prowadzenia audytu śledczego przy wykorzystaniu narzędzi analizy śledczej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową. Udział w studiach zapewni zdobycie kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia audytu śledczego poprzez: • pozyskanie wiedzy z zakresu kontroli i audytu w organizacji • wykształcenie umiejętności planowania i doboru właściwych metod i narzędzi prowadzenia audytu śledczego • pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania wyników audytu śledczego • wykształcenie umiejętności pozyskiwania oraz analizy informacji z wykorzystaniem analizy śledczej

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu: • metodyki analizy śledczej wykorzystywanej przez organy ścigania • wykorzystania otwartych źródeł informacji • analizy ryzyka • analizy decyzyjnej

Adresaci

Kierunek przeznaczony jest dla:

 • osób zainteresowanych tematyką prowadzenia audytów śledczych
 • pracowników komórek kontroli i audytu
 • osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo tym obszarem audytu w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej
 • pracowników wymiaru sprawiedliwości
 • pracowników organów ścigania
 • niezależnych ekspertów i konsultantów, którzy chcę się specjalizować w audycie śledczym

Kierunek pomocny również dla osób przygotowujących się do uzyskania certyfikatu CFE (Certified Fraud Examiner).

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do audytu śledczego z elementami kryminologii 8
2. Przestępczość gospodarcza, oszustwa i nadużycia 24
3. Zapobieganie nadużyciom w organizacji. Modele systemów antyfraudowych 8
4. Sprawca przestępstwa gospodarczego 16
5. Informacja w procesie audytu śledczego 24
6. Analiza informacji – przebieg procesu, zasady, produkty 16
7. Pozyskiwanie informacji w audycie śledczym – prowadzenie wywiadu metodą FBI 16
8. Analiza śledcza – nowoczesne narzędzia przetwarzania informacji w procesie audytu śledczego 16
9. Analiza śledcza – techniki interpretacji i formułowania wniosków oraz dokumentowania prac analitycznych 16
10. Audyt śledczy - modelowe postępowanie w zakresie technik wykrywczych i gromadzenia dowodów 8
11. Audyt śledczy - modelowe postępowanie w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwach i instytucjach 8
12. Audyt śledczy – warsztaty praktyczne 16
13. Egzamin końcowy 0
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • Obecność na zajęciach (min. 80%)
 • Krótki egzamin na podstawie dostarczonych zagadnień

Organizacja studiów

Zjęcia w jak największym stopniu mają charakter praktyczny, przygotowując słuchaczy do samodzielnej realizacji zadań z zakresu audytu śledczego. Przedmioty o charakterze teoretycznym prowadzone będą z wykorzystaniem ćwiczeń i wykładów interaktywnych, które będą umożliwiały jak największy udział słuchacza w zajęciach, a tym samym przyswojenie jak największej ilości wiedzy i umiejętności.

• Wprowadzenie do każdego zagadnienia - wykład ilustrowany przykładami. • Konwersatoria – zajęcia oparte o dialog pomiędzy prowadzącym i słuchaczem w celu zapewnienia maksymalnego wykorzystania możliwości tworzonych przez taką interakcję. • Zajęcia w dużej mierze o charakterze praktycznym, opierające się na najlepszych rozwiązaniach i metodach odpowiadających wymogom stawianym przez kierunki łączące treści praktyczne teoretyczne. • Studia przypadków: analiza przypadków praktycznych, spraw i stosowanych w nich metod i technik, także operacyjnych. • Symulacje i projekty - rozwiązywanie rozbudowanych zadania, przygotowanie rozbudowanego projektu; praca w grupach pozwalających na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów pod nadzorem wykładowcy; forma – warsztaty w trakcie zajęć lub praca domowa sprawdzana i zwracana z uwagami przez wykładowcę.

Kadra dydaktyczna

Słuchacze studiów podyplomowych „Audyt śledczy” będą odbywać zajęcia z doświadczoną kadrą pracowników akademickich oraz praktyków w zakresie analizy informacji i planowania w obszarze zarządzania bezpieczeństwem. Zajęcia prowadzą:

 • wybitni specjaliści i doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu praktykujący audytorzy wewnętrzni, posiadający odpowiednie certyfikaty i międzynarodowe kwalifikacje (m.in. CIA)
 • eksperci PIKW
 • biegli rewidenci
 • doświadczeni eksperci

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

3990 PLN

Można rozłożyć płatność na 4 raty lub 8 rat

Kontakt i zapisy

 • Barbara Grzeszczak
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • tel. 71 36 80 452
 • pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Informacje w sprawie rekrutacji w zakładce "kontakt".

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80452) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Dokumenty należy składać na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

W przypadku pytań merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów pod nr tel.: 607 440 204

Zapisów można dokonywać po zalogowaniu się na stronie internetowej klikając w FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na dole strony

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-11-07

Termin uruchomienia studiów: 2020-11-07

Wymagane dokumenty

 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich
 • kserokopia tego dyplomu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

Szczegółowy program studiów obejmuje:

Wprowadzenie do audytu śledczego z elementami kryminologii

· Zakres problematyki, podstawowe definicje i pojęcia kryminologii

· Rola kontroli, audytu wewnętrznego i audytu śledczego, funkcja zarządzania ryzykiem w firmie.

· Procedury i dokumenty systemu zarządzania i kontroli w firmie.

· Środowisko i kultura organizacji – wsparcie audytu śledczego.

· Możliwości budowania wsparcia ze strony środowiska i władz organizacji dla audytu wewnętrznego w polskich realiach.

Charakterystyka zjawiska przestępczości gospodarczej.

· Definicja przestępstwa gospodarczego, oszustwa, nadużycia i korupcji.

· Aspekty prawne przestępstw gospodarczych.

· Defraudacja składników majątku przedsiębiorstwa jako szczególny rodzaj oszustwa.

· Pranie pieniędzy – skala zjawiska, modelowy proces prania pieniędzy.

· Cyberprzestępczość gospodarcza.

· Korupcja – identyfikacja i zapobieganie, aspekty praktyczne

Zapobieganie nadużyciom w organizacji. Modele systemów „antyfraudowych”

· Miejsce kontroli wewnętrznej i audytu oraz znaczenie mapy ryzyk w ocenie ryzyka popełnienia oszustwa bądź nadużycia.

· Zarządzanie ryzykiem nadużyć - szacowanie ryzyka popełniania przestępstw/nadużyć gospodarczych, budowanie mapy ryzyk nadużyć.

· Tryby postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia oszustwa bądź nadużycia.

· Współpraca z instytucjami zewnętrznymi i firmami współpracującymi oraz z konkurencją.

· Wynik audytu śledczego a rekomendacje dla procedur bezpieczeństwa w organizacji.

· Organizacja procesu whistleblowing - kanały hot – lines w organizacji.

Sprawca przestępstwa gospodarczego

· Przyczyny i motywy przestępstwa gospodarczego, nadużyć i oszustw, Personnel red flags.

· Psychologiczny portret sprawcy i jego modus operandi.

· Pracownik i menedżer w sytuacji pokusy oraz konfliktu wartości.

· Techniki manipulacji w działaniu sprawcy.

· Identyfikacja ryzyk osobowych w organizacji.

Informacja w procesie audytu śledczego.

· Pozyskiwanie informacji w trakcie prowadzonego audytu śledczego -  metody i techniki przeprowadzania rozmów, wywiadów

i przesłuchań.

· Wiarygodność informacji ze źródeł osobowych – narzędzia oceny

i weryfikacji pozyskanych danych.

· Kryteria oraz sposoby selekcjonowania, grupowania

i dokumentowania informacji.

· Aspekty formalno – prawne wykorzystania informacji w ramach audytu śledczego.

· Problematyka ochrony informacji będących kluczowym zasobem przedsiębiorstwa.

Analiza informacji - przebieg procesu, zasady, produkty.

· Podstawy pracy analitycznej

· Cykl analityczny

· Techniki analityczne

· Ocena wiarygodności informacji i ocena wiarygodności źródeł informacji

· Struktura dokumentu analitycznego

Pozyskiwanie informacji – prowadzenie wywiadu metodą FBI

· Struktura wywiadu.

· Taktyka oraz techniki prowadzenia wywiadu metodą FBI.

· Planowanie oraz przygotowanie czynności.

· Nawiązywanie kontaktu z osobą – podmiotem realizowanych czynności oraz kontrola przebiegu interakcji.

· Taktyka i techniki zadawania pytań oraz zbieranie informacji w stylu „lejka”(od ogółu do szczegółu).

· Rozpoznawanie obronnych strategii osoby i wykorzystywanie adekwatnych techniki perswazyjnej w celu: przekonującego oskarżania, ucinania zaprzeczeń, przekierowania protestów, zapobiegnięcia wycofaniu, przedstawienia opcji do wyboru.

· Rozwiązywanie problemów występujących podczas prowadzonego wywiadu (manipulacje, obawa przed mówieniem, silne emocje, odmowa, zaprzeczenie, sprzeciw) - dobór i stosowanie wybranych technik wywierania wpływu, umiejętność budowania skutecznego przekazu perswazyjnego.

· Zakończenie czynności i kontaktu.

Podsumowanie i ocena materiału uzyskanego z przeprowadzonego wywiadu.

Analiza śledcza – nowoczesne narzędzia przetwarzania informacji w procesie audytu śledczego

· Zarządzanie informacją – prawne i praktyczne aspekty przetwarzania informacji w procesie analitycznym.

· Kryteria przetwarzania informacji w procesie analizy.

· Pojęcie, rodzaje i formy analizy śledczej.

Analiza śledcza – techniki interpretacji i formułowania wniosków oraz dokumentowania prac analitycznych

· Specjalistyczne techniki analizy, oceny i interpretacji informacji.

· Wnioskowanie analityczne – zasady tworzenia przesłanek

i formułowania wniosków.

· Wizualizacja i dokumentowanie wyników prac analitycznych.

· Metody i techniki stosowane w analizie śledczej.

Audyt śledczy - modelowe postępowanie w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwach i instytucjach

· Procedura/struktura audytu śledczego.

· Współpraca z Sygnalistą w procesie planowania audytu śledczego.

· Anonimowy informator w planowaniu audytu śledczego.

· Narzędzia wykorzystywane w audycie śledczym.

· Znaczenie procesu dokumentacji i zabezpieczania dowodów.

Audyt śledczy - modelowe postępowanie w zakresie technik wykrywczych i gromadzenia dowodów

· Syntetyczny model postępowania – elementy procesu wykrywczego, strategia dochodzenia.

· Szczegółowe techniki wykrywcze - źródła dowodowe i ich wykorzystanie.

· Obserwacja i eksperyment audytorski w wykrywaniu nieprawidłowości i nadużyć oraz gromadzeniu dowodów.

· Badanie otoczenia organizacji – elementy wywiadu gospodarczego.

Audyt śledczy w praktyce

 • Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem analizy śledczej

TERMINY ZJAZDÓW

07.11.2020

08.11.2020

28.11.2020

29.12.2020

12.12.2020

13.12.2020

09.01.2021

10.01.2021

30.01.2021

31.01.2021


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto