Compliance w organizacji (Certyfikat Specjalisty ds. Compliance/Compliance Officer) (edycja 5)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
17.10.2020 r.
Studia uruchomione
Cena
3 990,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 980 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA REKRUTACJA TRWA!

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 120a/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. - zajęcia na studiach w semestrze zimowym odbędą się ONLINE (na platformie MS TEAMS). Zajęcia zdalne będą w całości na żywo na platformie elektronicznej w bezpośrednim kontakcie on-line z wykładowcą w pełnym wymiarze interaktywnego kontaktu z uczestnikami. Wystarczy komputer z dostępem do Internetu

Obrót gospodarczy wymusza na przedsiębiorstwach coraz większą transparentność i przejrzystość działania, promowanie pozytywnych wzorców etycznych oraz wprowadzanie przepisów dot. unikania konfliktów interesów. Efektywna polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance) stanie się bardziej konkurencyjnymi zarówno na rynkach międzynarodowych, jak i krajowych. Bez niej nie można sobie już wyobrazić efektywnego i przyszłościowego zarządzania przedsiębiorstwem. Coraz więcej dużych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim tych branż, którym zależy na rozwijaniu bądź utrzymaniu kapitału zaufania społecznego wprowadza (stosuje, uwzględnia) politykę compliance. W wyniku tego zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie istotnie wzrasta.

Compliance jest bardzo ważnym elementem odpowiedzialnego zarządzania organizacją. W kontekście zmieniających się przepisów międzynarodowych oraz polskich, wymogi jakie są stawiane specjalistom zajmującym się wdrażaniem i rozbudową funkcji compliance w przedsiębiorstwach wciąż rosną. Zespół Compliance wspiera kierownictwo wyższego szczebla organizacji w realizacji jej celów biznesowych poprzez działania zmierzające do zapewnienia przez organizację zachowania zgodności z przepisami prawa oraz zasadami etyki.

Zadania te przebiegać mają dwutorowo:

 1. wewnątrz organizacji – poprzez zarządzanie zasadami i procedurami korporacyjnymi opartymi na kodeksie postępowania mającymi zastosowanie do każdego pracownika bądź do zdefiniowanych grup pracowniczych oraz jasno określającymi wytyczne i konsekwencje niestosowania się do nich. Elementem zarządzania zasadami i procedurami korporacyjnymi jest właściwa edukacja, czyli promowanie wiedzy na temat decyzji biznesowych uznawanych przez przedsiębiorstwo za właściwe i nie właściwe, podkreślania wagi i znaczenia udziału każdego pracownika w procesie realizacji celów biznesowych niezależnie od szczebla na jakim się znajduje oraz otwartość i swoboda wypowiedzi zmierzająca do wykluczania, wykrywania bądź niwelowania nadużyć przy jednoczesnym budowaniu zaangażowania i lojalności pracowników;

 2. na zewnątrz organizacji – poprzez transparentność stosowanych praktyk biznesowych oraz budowanie i utrzymywanie właściwych relacji z organami prawnymi jak i kontrahentami. Osiągane jest to m.in. poprzez ochronę danych osobowych, ochronę tajemnicy handlowej oraz zapobieganiem manipulacjom finansowym.

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki compliance z różnych perspektyw, przy jednoczesnym wykorzystaniu praktycznych przykładów. W trakcie studiów przedstawimy jak, w ramach istniejących struktur i rozwiązań, zastosować różnorodne instrumenty do rozbudowy efektywnego systemu zarządzania compliance na miarę każdego przedsiębiorstwa.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

 1. Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który jest jedną z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce
 2. Certyfikat Specjalisty ds. Compliance / Compliance Officer
 3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW http://www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html
 4. Wsparcie organizacyjne dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu CGAP lub CIA
 5. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją / patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW http://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html

Adresaci

Studia są kierowane do:

 • osób, które ukończyły studia wyższe i dalszy rozwój kariery zawodowej wiążą z istniejącymi bądź powstającymi działami zarządzania ryzykiem zgodności organizacji
 • osób, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji programów i strategii compliance lub poszczególnych domen tej funkcji
 • doświadczonych specjalistów z działów prawnych, audytu, kontroli wewnętrznej, finansów, relacji z inwestorami, rozwoju biznesu, bezpieczeństwa i ochrony danych
 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom oraz promocję zachowań etycznych

Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zrozumienie zasad rządzących normami społecznymi w obszarze działalności gospodarczej, zarówno z zakresu etyki, jak i prawa jest bardzo ważną podstawą działania w zakresie compliance. Dzięki długoletniemu doświadczeniu naszych ekspertów udało nam się skompletować tę wiedzę popartą praktycznymi aspektami działalności metodykę tworzenia infrastruktury działu compliance w organizacji. Studia te są pierwszymi w Polsce studiami prowadzonymi przez profesjonalistów na co dzień zajmujących się wdrażaniem i rozbudową systemów compliance w przedsiębiorstwach. Wraz z doświadczonymi ekspertami słuchacze wypracują w oparciu o teoretyczne podstawy również praktyczne możliwości wdrażania i rozwijania organizacji compliance w przedsiębiorstwie w celu osiągania przez nie celów biznesowych.

Uczestnicy studiów:

 • Będą bardziej świadomi istoty oraz charakteru i zakresu funkcji compliance
 • Będą potrafili scharakteryzować różnice pomiędzy funkcją compliance a rolą audytu wewnętrznego, komórki zarządzania ryzykiem operacyjnym, rolą departamentów prawnych oraz komórek bezpieczeństwa
 • Nauczą się rozgraniczać zadania w zakresie wzajemnie przenikających się obszarów działania w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym i prawnym, audytu wewnętrznego i compliance
 • Nauczą się stosować w praktyce podstawowe zasady compliance w organizacji
 • Zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie projektowania wybranych elementów systemu zarządzania ryzykiem compliance
 • Nauczą się definiować wspólne płaszczyzny współpracy między funkcją compliance a innymi funkcjami kontrolnymi w organizacji
 • Zapoznają się z zasadami określania zakresu kompetencji i obowiązków realizowanych przez pracowników odpowiedzialnych za compliance

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Rola zespołu Compliance we wspomaganiu osiągania celów biznesowych 8
2. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności (ISO 19600) 8
3. Kultura organizacyjna a Etyka biznesowa: kodeks postępowania 8
4. Zarządzanie politykami i procedurami 8
5. Strategia a programy compliance 4
6. Ład korporacyjny - przejrzystość organizacji w zakresie nadzoru wewnętrznego 8
7. Compliance w Bankowości. Rekomendacja H, UOKiK 16
8. Tworzenie programów zgodności w zależności od branży i rodzaju prowadzonej działalności 8
9. Trzy poziomy ochrony: współpraca z audytem, kontrolą wewnętrzną i działem prawnym 8
10. Whistleblowing – polityka i metody zgłaszania niezgodności oraz procedura śledztwa compliance 4
11. Otoczenie prawne organizacji i prawo w biznesie 8
12. Mechanizmy kontrolne i działania prewencyjne funkcji compliance 4
13. Odpowiedzialne Zakupy – kodeks postępowania dla parterów, biznesowych, UK Modern Slavery Act, odpowiedzialny biznes (CSR, ISO 29000) 4
14. Konflikty interesów, uczciwa konkurencja i wolny handel 16
15. Przeciwdziałanie oszustwom księgowym (anti-fraud) 4
16. Certyfikacja programów antykorupcyjnych (ISO 37001). Zarządzanie ryzykiem konfliktu interesów i oszustw 8
17. IT i compliance - przeciwdziałanie przestępczości informatycznej, bezpieczeństwo danych 8
18. RODO – ochrona danych osobowych 8
19. Zarządzanie ciągłością biznesu: tworzenie i testowanie programów BCP 4
20. Segregation of Duties (SoD). Zarządzanie procesami, podział obowiązków a odpowiedzialność 4
21. Efektywność funkcji compliance (pomiar ROI). Raportowanie wyników programu compliance 4
22. Jak być skutecznym compliance oficerem? – warsztaty 8
23. Egzamin końcowy 0
24. Test 0
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • Obecność na zajęciach (min. 80%)
 • Dwa testy zamkniętego wyboru
 • Krótki egzamin na podstawie dostarczonych zagadnień

Organizacja studiów

Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.

Studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym. Spotkania odbywają się według określonego harmonogramu w soboty i niedziele średnio co 2-3 tygodnie w godzinach od 9.00 do 16.00 na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ul. Komandorska 118/120).

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzą:

 • praktykujący audytorzy wewnętrzni, posiadający odpowiednie certyfikaty i międzynarodowe kwalifikacje
 • doświadczeni eksperci PIKW

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

3990 PLN

Kontakt i zapisy

 • Barbara Grzeszczak
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • tel. 71 36 80 452
 • pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Informacje w sprawie rekrutacji w zakładce "kontakt".

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Dokumenty należy składać na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

W przypadku pytań merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów pod nr tel.: 607 440 204

Zapisów można dokonywać po zalogowaniu się na stronie internetowej klikając w FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na dole strony

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-11-06

Termin uruchomienia studiów: 2020-10-17

Wymagane dokumenty

 • Prosimy przygotować komplet dokumentów:
 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich
 • kserokopia tego dyplomu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje


pikw

EKSPERCI, KTÓRZY PROWADZĄ ZAJĘCIA NA STUDIACH

Adam Chwalisz CGAP, CFE - Dyrektor Biura Kontroli w Spółce Akcyjnej. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego określone w ustawie o finansach publicznych. Zdany egzamin z metodyki Prince 2 – poziom Foundation. Prawnik, ukończone studia podyplomowe na kierunkach rachunkowość oraz bankowości i finansów. Doświadczony trener i wykładowca zagadnień związanych z systemami kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz compliance. Realizacja audytów zleconych w instytucjach zewnętrznych – m.in. w zakresie oceny postępowań o zamówienia publiczne, wykorzystania funduszy UE, struktury organizacyjnej w organizacjach zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Współpracował m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w zakresie doradztwa na temat kontroli zarządczej.

Tomasz Kruk - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji. Posiada tytuł MBA University of Minnesota, Carlson School of Management. Obecnie Head of Compliance w Vifor Pharma w Szwajcarii. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i implementowaniu programów compliance, głównie w sektorze farmaceutycznym. Prelegent na wielu międzynarodowych kongresach poświęconych tematyce compliance.

Dr Małgorzata Lazar - jest profesjonalistką w zakresie ładu korporacyjnego i zgodności w biznesie. Doświadczenie zdobywała zarządzając biurem zarządu w Grupie Onet.pl, a nastepnie działem kontroli wewnętrznej i zgodności w Philip Morris International. Obecnie zajmuje sie projektowaniem programu zgodności oraz kontroli jako Head of Internal Controls & Compliance dla spółek działających w przemyśle lotniczym. Odpowiada za kontrolę wewnętrzną w skali globalnej, zarządza międzynarodowym zespołem ryzyka oraz korporacyjnymi projektami i programami zgodności. Prowadzi szkolenia wewnętrzne dla międzynarodowej kadry managerskiej z zakresu zasad i praktyk korporacyjnych, zarządzania ryzykiem, ICFR controls oraz korporacyjnej współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi. Ma w sobie pasję do innowacji edukacyjnych. Wykształcenie zdobywała na Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) przechodząc przez kolejne szczeble edukacji, uwieńczając ją obroną pracy doktorskiej. Ukończyła również studia z zakresu Politologii (Stosunki Międzynarodowe). Ostatnie dwa lata poświęciła studiom Executive Doctor of Business Administration w Polskiej Akademii Nauk. Program zakończyła pracą dyplomową z zakresu praktycznych zagadnień związanych z wdrażaniem programów zgodności, opisując swoje doświadczenia zawodowe i rezultaty pracy w zakresie wprowadzania programu antykorupcyjnego w spółkach International Airlines Group. Praktykę w zakresie nauczania zdobyła na Uniwersytecie Jagiellońskim. Była aktywnym członkiem międzynarodowych organizowanych działających w dziedzinie edukacji, takich jak: CiCe (Children’s Identity & Citizenship Education) oraz ECER (European Educational Research Association).

Piotr Welenc - CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, QAVal., IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA.Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA. W latach 2009-2012 Wicedyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS i audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej. Przez 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 6 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz 3 lata w Zespole ds. Zarządzania Strategicznego. Jest współautorem pierwszej „Strategii Zarządzania Narodowym Bankiem Polskim”. Pracował na rzecz Komisji ds. budowy zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w Banku Centralnym. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego jako członek zespołu audytorów informatycznych z ramienia NBP. Był wykładowcą podyplomowych studiów w ponad 18 uczelniach w Polsce z zakresu audytu wewnętrznego, informatycznego i zarzadzania ryzykiem. Od 2003 roku jest prelegentem w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu informatycznego, bezpieczeństwa teleinformatycznego i ciągłości działania dla inspektorów najpierw GINB, a następnie UKNF oraz ogólnopolskich i miedzynarodowych konferencjach tematycznych dot. zarządzania ryzykiem, kontroli i compliance. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT. Doktorant Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Członek Komitetu Technicznego KT306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Audytor wewnętrzny i informatyczny, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT govenance, compliance, Sarbaness-Oxley Act 2002 (SOX). Doradca spółek giełdowych w zakresie GRC. Współpracownik PKF Polska S.A. Członek Zarządu ISACA Katowice. Członek Komisji ds. Compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Certyfikowany compliance oficer. Współautor w Wolters Kluwer S.A. systemów IT do obsługi procesów GRC w spółkach giełdowych oraz oprogramowania wspierającego dostosowanie spółek giełdowych do MAR. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance.


Faktury wystawiane są na pisemną prośbę słuchacza (płatnika) przesłaną na adres email:

magdalena.baranska@ue.wroc.pl. W mailu prosimy o podanie danych potrzebnych do wystawienia fv oraz informacji o wysokości opłaty (całość czy opłata semestralna).

TERMINY ZJAZDÓW

17.10.2020

18.10.2020

07.11.2020

08.11.2020

21.11.2020

22.11.2020

05.12.2020

06.12.2020

16.01.2021

17.01.2021Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto