Wycena nieruchomości (edycja 6)

Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
17.10.2020 r.
Studia uruchomione
Cena
5 600,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Studia podyplomowe z zakresu „Wycena nieruchomości” przygotowują absolwentów do racjonalnego gospodarowania nieruchomościami, w tym przede wszystkim do określenia ich wartości. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” przygotowuje do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych oraz do prowadzenia własnych firm, a także do wyceny nieruchomości.

 • Wiedza: W ramach realizowanych studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” absolwent nabywa wiedzę prawną, ekonomiczną i techniczną niezbędną do wyceny nieruchomości. Wiedza ta uzupełniana jest o umiejętności interdyscyplinarne z zakresu doradztwa na rynku nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także zarządzania nieruchomościami.
 • Umiejętności: Absolwent studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” potrafi zidentyfikować stan prawny i techniczny nieruchomości, przeprowadzić analizę rynku nieruchomości dla potrzeb wyceny, dokonać wyboru właściwego podejścia, metody i techniki wyceny, sporządzić dokument z wyceny tzn. operat szacunkowy.
 • Postawy/kompetencje: Postawy i kompetencje nabyte przez absolwentów studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” pozwalają na wykonywanie czynności z zakresu wyceny nieruchomości.

Po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” spełnia wymogi minimum programowego zawartego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (poz. 826).

Adresaci

Studia podyplomowe z zakresu „Wycena nieruchomości” kierowane są do osób zainteresowanych uzyskaniem państwowych uprawnień w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego, jak również do tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu rynku nieruchomości oraz praktycznych aspektów związanych z wartością nieruchomości i metodami jej wyceny. Studia podyplomowe z zakresu „Wycena nieruchomości” dedykowane są także dla pracowników banków, pracowników jednostek samorządowych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych w których aktywa nieruchomościowe wpływają na wartość podmiotu.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 304 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Część ogólna prawa cywilnego 8
2. Podstawy prawa rzeczowego 12
3. Podstawy prawa zobowiązań 8
4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego 4
5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego 4
6. Źródła informacji o nieruchomościach 10
7. Gospodarka przestrzenna 6
8. Gospodarka nieruchomościami 12
9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze 10
10. Gospodarka rolna, leśna i wodna 4
11. Ochrona danych osobowych 2
12. Zamówienia publiczne 4
13. Podstawy ekonomii 6
14. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości 8
15. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 8
16. Elementy finansów i bankowości 6
17. Podstawy matematyki finansowej 6
18. Podstawy statystyki i ekonometrii 10
19. Elementy rachunkowości 4
20. System opodatkowania nieruchomości 8
21. Podstawy budownictwa 10
22. Przegląd technologii w budownictwie 6
23. Proces inwestycyjny w budownictwie 4
24. Eksploatacja nieruchomości 6
25. Podstawy kosztorysowania 4
26. Status prawny rzeczoznawcy majątkowego 4
27. Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych 2
28. Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego 2
29. Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości 4
30. Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny 6
31. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce 26
32. Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych 10
33. Wycena nieruchomości zurbanizowanych 10
34. Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami 8
35. Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych 6
36. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych 22
37. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością 4
38. Wycena masowa 2
39. Dokumentacja procesu wyceny 4
40. Doradztwo na rynku nieruchomości 4
41. Wycena nieruchomości a kontakt z klientem. Komunikacja interpersonalna w biznesie 6
42. Kurs asertywności 4
43. Warsztaty konsultacyjne 10
RAZEM 304

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecności na zajęciach (wymagana jest 80% obecność na zajęciach)
 • zaliczenie wszystkich przedmiotów (zal.)
 • egzamin końcowy (test na ocenę z bloku przedmiotów, który zostanie przeprowadzony na koniec II semestru według udostępnionej listy zagadnień obejmującej pełen zakres materiału)

Organizacja studiów

 • Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
 • w trakcie każdego semestru odbywa się 11 zjazdów: sobota (godz. 09.00-16.00), niedziela (godz. 08.30-15.30)
 • Część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające również rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów
 • uczestnicy otrzymują powielone konspekty stanowiące treść zajęć
 • uczestnicy mogą korzystać z zasobów czytelni oraz Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, także przez Internet: www.bg.ue.wroc.pl

Kadra dydaktyczna

Osoby prowadzące zajęcia to wykwalifikowani, doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ponadto w charakterze wykładowców-ekspertów wystąpią rzeczoznawcy majątkowi.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Piotr Hajduga
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
tel. 71 36 80 862
e-mail: piotr.hajduga@ue.wroc.pl
pok. 306b, bud. B

Opiekun naukowy

dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UEW
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
tel. 71 36 80 839
e-mail: alicja.zakrzewska-poltorak@ue.wroc.pl
pok. 307a, bud. B

Cena

5600 PLN

 • brak wpisowego
 • możliwość rozłożenia płatności nawet na 8 rat (na wniosek słuchacza)

 • 5600 PLN – jednorazowa opłata za dwa semestry, wniesiona w terminie do 10.10.2020
 • możliwość opłaty w ratach – 2 raty x 2800 zł – pierwsza rata do 10.10.2020 r. oraz druga rata do 06.03.2021 r.

Rabaty:

 • dla klientów instytucjonalnych, w przypadku gdy liczba osób z jednej organizacji uczestniczących w danej edycji studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” jest większa niż trzy – cena po rabacie 5200 PLN
 • dla absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, tj. osób, które w ciągu dwóch lat przed rozpoczęciem studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” ukończyły studia lub szkolenia organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – cena po rabacie 5200 PLN

Opłaty proszę dokonywać po otrzymaniu informacji od Kierownika studiów o uruchomieniu studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości”.

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Godziny otwarcia biura znajdują się w zakładce kontakt.

Dokumenty należy składać listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

W przypadku pytań o program/ zajęcia/ wykładowców - proszę o kontakt mailowy z Kierownikiem Studiów (e-mail: piotr.hajduga@ue.wroc.pl)

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-09-30

Termin uruchomienia studiów: 2020-10-17

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu/oryginału dyplomu do dokumentów.
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię.
 • Kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach /
 • Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski.

Dodatkowe informacje


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto