HR Business Partner (edycja 11)

online__21_


Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
24.10.2020 r.
Studia uruchomione
Cena
4 700,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36-80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Gwarancja uruchomienia!

Koncepcja HR Business Partnera wpłynęła na sposób postrzegania roli służb personalnych przedsiębiorstw. Ten zaproponowany przez Dave’a Urlicha model działania stał się światowym standardem jeśli chodzi o rozwiązania organizacyjne w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w wielu firmach. Nie chodzi tu jedynie o zmianę nazwy HR managera czy specjalisty personalnego na HR Business Partnera, potrzebna jest zmiana sposobu myślenia oraz rzeczywiste działania służb personalnych ukierunkowane na wsparcie organizacji w osiąganiu celów biznesowych. Dopiero wtedy można mówić o nowoczesnej i efektywnej funkcji HR w organizacji. Studia podyplomowe zaprojektowane w oparciu o koncepcję HR Business Partnera składają się z czterech podstawowych modułów: strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, procesy zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, transformacja i zmiana, podnoszenie efektywności personelu. Celem studiów jest przygotowanie i podniesienie kompetencji uczestników w zakresie skutecznej pracy w roli HR Business Partnera w organizacji. Stawiamy przede wszystkim na praktyczne aspekty HR. Stąd też celowy dobór obsady prowadzących zajęcia. Wśród prowadzących znajdą Państwo praktyków z takich firm jak: Google, KPMG, Ernst & Young, FORTUM, TOYOTA, HRM PARTNERS, BAMA czy Pure Biologics. Studia prowadzone są w języku polskim.

Adresaci

Studia adresowane są do menadżerów i specjalistów HR chcących podnieść swoje umiejętności i wiedzę w zakresie wsparcia biznesu i kadry kierowniczej firmy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Jesteśmy również otwarci na kandydatów zaczynających, bądź planujących karierę w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 166 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Rola i kompetencje HR Partnera 6
2. Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim 8
3. Projektowanie organizacyjne 6
4. Systemy kompetencyjne i ścieżki kariery (projektowanie i administrowanie) 6
5. Zarządzanie procesem rekrutacji i selekcji 8
6. Zarządzanie talentami 4
7. Zarządzanie wynikami i systemy ocen pracowniczych 6
8. Projektowanie systemów wynagrodzeń i rewizja wynagrodzeń 8
9. Kształtowanie kultury organizacyjnej 6
10. Budowanie marki pracodawcy 6
11. Społeczna odpowiedzialność biznesu 4
12. Controling personalny i narzędzia pomiaru efektywności funkcji personalnej 8
13. Narzędzia badania postaw pracowniczych 4
14. Psychologia kierowania 6
15. Przywództwo 2.0. 6
16. Zarządzanie zmianami i ludźmi w zmianie 6
17. Komunikacja w organizacji 6
18. Budowanie zespołów pracowniczych (coaching i mentoring) 6
19. Networking 2.0 4
20. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach międzynarodowych 4
21. Zarządzanie konfliktem i mediacje 6
22. Skuteczne negocjacje 8
23. Prawne aspekty zzl w firmie 6
24. Design thinking w zarządzaniu zasobami ludzkimi 4
25. Metody i narzędzia lean HR 8
26. Źródła finansowania rozwoju kompetencji pracowniczych 6
27. Zarządzanie projektami 8
28. Warsztaty projektowe 2
29. Egzamin końcowy 0
RAZEM 166

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • Obecność na zajęciach (min. 80%),
 • przygotowanie i prezentacja projektu zaliczeniowego.

Organizacja studiów

 • Studia prowadzone są w języku polskim.
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (od godziny 9:00 do 16:15), liczba zjazdów: ok 12.
 • Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.
 • Studia obsługiwane są przez platformę internetową, na której zamieszczane są materiały dydaktyczne i dodatkowe źródła.

Część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające również rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią uznani praktycy zarządzania zasobami ludzkimi z takich firm jak: Google, KPMG, Ernst & Young, FORTUM, BSH, TOYOTA, HRM PARTNERS, BAMA czy Pure Biologics oraz posiadający duże doświadczenie szkoleniowe pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Witold Szumowski, prof. UEW
Katedra Teorii i Organizacji Zarządzania
tel. 71 36 80 652, 606 215 836
e-mail: witold.szumowski@ue.wroc.pl
pok. 809, bud. Z

Cena

4700 PLN

Cena studiów to 4 700,00 PLN brutto, płatna w dwóch ratach:
I rata 2 350,00 zł do 16.10.2020r. (lub całość).
II rata 2 350,00 zł do 12.02.2021r.

UWAGA PROMOCJA - w przypadku dokonania zgłoszenia na studia w terminie do 4 września 2020, oraz jednorazowego wniesienia
całości opłaty kwoty za studia, cena studiów wynosi 3900 zł.

Płatność za studia następuje wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu (login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem informacji o uruchomieniu programu od kierownika studiów.

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w:

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Zgodnie z Zr nr 43/2020 Rektora UEW informujemy, iż do odwołania Uczelnia jest zamknięta dla osób z zewnątrz. Obsługa odbywa się w sposób zdalny lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Dokumenty należy składać listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Komplet dokumentów w formie "papierowej" należy dostarczyć najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. UWAGA: brak dokumentów złożonych w terminie może skutkować skreśleniem z listy.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-10-16

Termin uruchomienia studiów: 2020-10-24

Wymagane dokumenty

 • Prosimy przygotować komplet dokumentów:
 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1,
 • oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich + kserokopia tego dokumentu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

Kluczowi prowadzący

Piotr Sierociński - dyrektor generalny HRM partners S.A. - wiodącej polskiej firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz benchmarkingu płac. Od ponad 25 lat czynnie zajmuje się problematyką HR: w latach 1990-1995 szef personalny dużej firmy produkcyjnej, od 1996 roku działa w konsultingu HR (Neumann Management Institute, Andersen, Deloitte, od 11 lat w HRM partners). W tym czasie brał udział / kierował ponad 300 projektami - głównie z zakresu budowy systemów motywacyjnych oraz strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Jest częstym uczestnikiem konferencji branżowych z zakresu HR oraz komentatorem rynku pracy i usług HR.


Małgorzata Czachor - absolwentka socjologii, prawa  oraz studiów podyplomowych w zakresie psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. W swojej karierze zawodowej miała szczęście pracować  w wielonarodowym środowisku jak i wymagających branżach – produkcyjnej, motoryzacyjnej czy energetycznej - z powodzeniem realizując ambitne cele takie jak:  budowanie organizacji od fazy green field,  łączenie i integracja spółek w związku z akwizycjami jak i  restrukturyzacja organizacji, kosztów i zatrudnienia. Zaangażowana jest na co dzień w prowadzenie działań rozwojowych w zakresie przywództwa, przy wykorzystaniu m.in. badań inteligencji emocjonalnej, ewaluacji 360 stopni, feedbacku, development center, coachingu, mentoringu.


Justyna Jagiełło-Bradley - Absolwentka Stosunkow Miedzynarodowych i Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim, po studiach pracowała w firmie doradztwa personalnego, rekrutując menadżerów i specjalistów dla lokalnych i międzynarodowych klientów. Od sześciu lat zarządza globalnymi procesami rekrutacji w firmie Google. Stworzyła struktury HR dla dwóch nowych organizacji biznesowych w ramach firmy, pracowała z globalnymi i regionalnymi zespołami w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Stanach Zjednoczonych, Indiach i Argentynie. Przygotowuje i zarządza szkoleniami, miedzy innymi współtworzyła trening z zakresu rekrutacji, który przechodzą wszyscy pracownicy firmy.


Agnieszka Schubert - absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (d. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu) - kierunku zarządzanie i marketing o specjalności ekonomika produkcji. Obecnie jest Dyrektorem Personalnym w Bama Europa Sp. z o.o., przedsiębiorstwie produkujacym wyroby cukiernicze dla międzynarodowych sieci fast-food. Przed objęciem tego stanowiska pracowała jako HR Manager w centrum usług wspólnych międzynarodowego koncernu zajmującego się ochroną zdrowia, gdzie m.in. odpowiadała za stworzenie i wdrożenie systemu ocen pracowniczych, systemów motywacyjnych oraz dobór odpowiednich kadr. Wcześniej była Dyrektorem ds. Handlowych, a następnie Dyrektorem Generalnym w QNH BV Polska. Pracowała ponad 10 lat w firmach konsultingowych, zajmując się między innymi rekrutacją i oceną pracowników, projektami tworzenia optymalnych zespołów, szkoleniami z zakresu kompetencji miękkich, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży i profesjonalnej obsługi klienta (m.in. dla Aquapark Wrocław), czy budowaniem systemów ocen i rozwoju pracowników.


Marta Rot - obecnie manager HR we Wrocławskim Centrum Badań EIT+. Wcześniej konsultant efektywności organizacyjnej (OE) w Netii i długoletni manager HR w Telefonii Dialog. Od kilkunastu lat wspiera kadrę menedżerską w podejmowaniu działań i decyzji związanych z pracą z ludźmi. Zarządza zarówno twardą administracją personalną jak i projektami z zakresu doskonalenia personelu i budowania kultury organizacyjnej. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, od lat rozwijająca swoje kompetencje w obszarze HR. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego oraz z zarządzania kadrami. Certyfikowany trener biznesu ze szkoły Moderatora, asesor AC/DC, konsultant OE/OD. Pasjonat „podwodnego” patrzenia na relacje międzyludzkie w organizacji i ich wpływ na efektywność firmowego świata. Uczennica Johna Scherera, autorytetu w zakresie tworzenia efektywnych zespołów w organizacji, uznanego przez Stephena Covey’a za jednego ze 100 najlepszych amerykańskich liderów rozwoju osobistego.


Konstanty Dobiejewski - radca prawny, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, posiada ponad 15–letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i samorządowych. Obecnie jest w Kancelarii BTA Partnerem odpowiedzialnym merytorycznie za zagadnienia prawa pracy, prawa spółek oraz reorganizacji. Przed dołączeniem do BTA Konstanty przez ponad 12 lat pracował w międzynarodowych sieciowych kancelariach dochodząc do stanowiska partnerskiego, w tym czasie zarządzał biurami lokalnymi oraz był liderem czołowych praktyk prawa pracy w Polsce nagradzanych w międzynarodowych rankingach Legal500, Chambers (Deloitte, EY). Głównym obszarem kompetencji Konstantego jest prawo pracy – zarówno w zakresie spraw sądowych (był pełnomocnikiem w kilkuset sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych), jak i niespornych spraw indywidualnych i zbiorowych. Konstanty w swojej karierze doradzał przy kształtowaniu indywidualnych stosunków pracy, w szczególności dla kadry managerskiej, tworzeniu wzorów umów i innej dokumentacji pracowniczej, wdrażaniu i zmian aktów prawa zakładowego (układów zbiorowych, regulaminów pracy, wynagradzania, regulaminów funduszu świadczeń socjalnych), negocjacjach z organizacjami związkowymi oraz reprezentantami pracowników, wdrażaniu modeli motywacyjnych, optymalizacji czasu pracy, badaniach due-dilligence, wdrażaniu PPE i PPK. Szczególnie bogatym doświadczeniem Konstanty dysponuje w prawno-pracowniczych aspektach M&A oraz reorganizacji związanych z transferem pracowników. Konstanty uczestniczył, jako prowadzący, w szkoleniach oraz webcastach z zakresu prawa pracy oraz jest autorem wielu publikacji z tego obszaru m.in. dla Rzeczpospolitej oraz Gazety Prawnej. Wspierał również, jako ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Konfederację Lewiatan przy opiniowaniu zmian ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych.


Patrycja Radek - posiadająca  kilkunastoletnie  doświadczenie w zarządzaniu obszarem rozwoju biznesu usług eksperckich i badawczo-rozwojowych, budowania polityki sprzedaży usług badawczych. Przez 7 lat była odpowiedzialna za rozwój biznesu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Mentorka w programach mentoringowych wspierających rozwój kobiet w obszarze STEM: Girls Go Start-up Academy Lean in STEM, TOP Minds. Moderator projektów z wykorzystaniem design thinking (ponad 1200 godzin pracy w środowisku design thinking). Certyfikowany menedżer projektów zgodnie ze standardem IPMA. Certyfikowany trener biznesu. Członek organizacji Obywatele Nauki (współtwórca Paktu dla Nauki). Absolwentka Programu TOP500 Innovators na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Rady Doradczej Stowarzyszenia TOP 500 Innovators. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (specjalność: Biotechnologia) oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (specjalność: Zarządzanie i Marketing).


Katarzyna Tomaszewska - od ponad 12 lat pracuje w branży HR. Zaczynała jako konsultant międzynarodowej agencji doradztwa personalnego, gdzie miała okazję realizować różnorodne projekty rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. Następnie zarządzała działem HR w spółce z branży finansowej, gdzie wdrażała stanowisko HR Business Partnera oraz szereg systemów i polityk HR, m.in.: model kompetencyjny, system oceny pracowniczej, ścieżki kariery, system premiowania, badanie opinii pracowników. Aktualnie pracuje w Toyota Motor Manufacturing Poland, gdzie odpowiada za program rozwoju liderów związany z nowym projektem uruchomienia produkcji silników hybrydowych


Anna Prończuk - controller personalny w KPMG w Berlinie, specjalizuje się we wpływie regulacji prawnych na strukturę kosztów personalnych w przedsiębiorstwie. Karierę zawodowa rozpoczęła od pracy na stanowisku konsultanta biznesowego w międzynarodowej firmie IT, wdrażając systemy zarzadzania wiedzą w największych firmach farmaceutycznych i produkcyjnych. Po przejściu do działu doskonalenia obsługi kluczowych klientów i wdrożeniu autorskiego systemu strategicznego planowania personelu i identyfikacji kluczowych wskaźników efektywności dla działu doradztwa biznesowego, rozpoczęła współpracę z firma konsultingowa KPMG. Obecnie odpowiedzialna za największy sektor biznesowy w niemieckich strukturach KPMG, analizę jakości i skuteczności procesów HR w odniesieniu do strategii całej organizacji, oraz zarządzanie systemami wynagrodzeń i strategiczne planowanie zatrudnienia. 


Witold Szumowski - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu. Karierę zawodową rozpoczął od pracy na stanowisku kierownika sprzedaży w dużej firmie produkcyjnej, Następnie przez kilka lat prowadził działalność naukową oraz dydaktyczną w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzania AE we Wrocławiu. Od 2002 do 2007 roku związany z firmą konsultingową HRK PARNERS – TOWERS PERRIN ALIANCE PARTNER. W latach 2007 – 2008 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej największej na Dolnym Śląsku firmy wytwarzającej energię ze źródeł odnawialnych. W tym samym czasie kierował działem personalnym w jednej z największych firm regionu. Jako konsultant brał udział w realizacji szeregu projektów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Obecnie pracownik naukowy w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz niezależny konsultant.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto