Business Accounting ([EN] in cooperation with CIMA, CIMA Certificate in Business Accounting) (edycja 7)

online__24_


Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
10.10.2020 r.
Studia uruchomione
Cena
4 990,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA REKRUTACJA TRWA!

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 120a/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. - zajęcia na studiach w semestrze zimowym odbędą się ONLINE (na platformie MS TEAMS). Zajęcia zdalne będą w całości na żywo na platformie elektronicznej w bezpośrednim kontakcie on-line z wykładowcą w pełnym wymiarze interaktywnego kontaktu z uczestnikami. Wystarczy komputer z dostępem do Internetu

Business Accounting to studia podyplomowe realizowane w całości w języku angielskim, w trybie weekendowym we współpracy z Instytutem CIMA

NOWOŚĆ - uczestnicy naszych studiów nie będą wnosić opłaty za zwolnienie z egzaminów pobieranej dotychczas przez CIMA!

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej na potrzeby wspomagania zarządzania biznesem. Słuchacze otrzymają nowoczesną wiedzę, która ułatwi rozumienie procesów finansowych zachodzących w biznesie oraz umiejętności i kompetencje ukierunkowane na prowadzenie różnych analiz, interpretację danych finansowo-księgowych oraz podejmowanie decyzji zarządczych.

Program studiów jest zgodny ze standardami Instytutu CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) na poziomie CIMA Certificate in Business Accounting.

Kompletny sylabus programu CIMA Certificate in Business Accounting obejmuje cztery moduły:

 • BA1 - Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw (Fundamentals of Business Economics)
 • BA2 – Podstawy rachunkowości zarządczej (Fundamentals of Management Accounting)
 • BA3 – Podstawy rachunkowości finansowej (Fundamentals of Financial Accounting)
 • BA4 – Podstawy etyki, ładu korporacyjnego oraz etyki w biznesie (Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law)

Na mocy umowy między Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu i CIMA ukończenie programu studiów podyplomowych Business Accounting zwalnia z trzech egzaminów (BA1, BA3, BA4)

Absolwenci programu studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym uzyskują Certificate in Business Accounting wydawany przez CIMA po zdaniu tylko jednego egzaminu z podstaw rachunkowości zarządczej (BA2 – Fundamentals of Management Accounting) oraz wniesieniu odpowiednich opłat zgodnie z oficjalnym wykazem opłat CIMA i po spełnieniu wymagań określonych w odrębnym regulaminie studiów.

In accordance with the Regulation No. 120a / 2020 of the Rector of the UEW of August 28, 2020 - classes during the winter semester will be held ONLINE (on the MS TEAMS platform). Classes will be held in „live” module on a platform in direct on-line contact with the lecturer and full-time interactive contact with participants. All you need is a computer with Internet access.

The Business Accounting is a part-time postgraduate programme conducted fully in English.

The aim of the post-graduate studies is to provide students with knowledge and skills in management accounting and financial accounting finance in the international business environment.

Students will receive modern expertise which will facilitate the understanding of the financial processes taking place in business as well as skills and competencies directed to conduct various analyses, interpretation of financial data and decision making.

The program of the postgraduate studies is consistent with the standards of The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) at the CIMA Certificate in Business Accounting level.

The complete syllabus of the CIMA Certificate in Business Accounting comprises four modules:

 • BA1 - Fundamentals of Business Economics
 • BA2 - Fundamentals of Management Accounting
 • BA3 - Fundamentals of Financial Accounting
 • BA4 - Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law

The completion of the postgraduate Business Accounting exempt you from three exams (BA1, BA3, BA4)

Graduates of the postgraduate program Business Accounting at the Wrocław University of Economics obtain the Certificate in Business Accounting issued by CIMA after passing additionally one exam (BA2 – Fundamentals of Management Accounting) and after the payment of appropriate fees in accordance with the official CIMA list of fees and fulfilling all the requirements set out in a separate study regulations.

Przedmioty wykładane w ramach programu studiów podyplomowych Business Accounting odpowiadają w następującym zakresie poszczególnym modułom CIMA. Subjects taught under Postgraduate Studies Business Accounting correspond to the following modules in the CIMA Certificate in Business Accounting.

 1. BA1 - Fundamentals of Business Economics
 • Microeconomics
 • Financial Market
 • Financial Institutions
 • Macroeconomics
 • Statistics and Data Processing
 1. BA2 - Fundamentals of Management Accounting
 • Cost Accounting
 • Managerial Accounting
 • Financial Planning
 • Accounting Control Systems
 • Basics of Corporate Finance
 1. BA3 - Fundamentals of Financial Accounting
 • Basics of Accounting
 • Financial Accounting
 • Financial Reporting Standards
 • Fundamentals of Auditing
 • Financial Mathematics

Adresaci

Studia Business Accounting są przeznaczone dla pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w globalnym otoczeniu biznesowym, którzy w pracy posługują się językiem angielskim. W szczególności dla:

 • specjalistów rachunkowości zarządczej
 • pracowników centrów usług wspólnych (SSC, BPO)
 • analityków finansowych
 • pracowników pionów finansowo-księgowych
 • menedżerów finansowych
 • controllerów
 • osób zajmujących się należnościami i zobowiązaniami
 • wszystkich zainteresowanych rachunkowością i finansami. Warunkiem uczestnictwa w programie jest tytuł licencjata lub magistra.

The studies Business Accounting are designed for employees of companies and financial institutions operating in the global business environment who speak English in their work. In particular, the programme is designed to address the needs of financial analysts, employees involved in financial and accounting departments, financial managers, controllers, employees who deal with accounts receivable and accounts payable and for anyone interested in accounting and finance.

This postgraduate programme Business Accounting is addressed to alumni of master or bachelor degree studies.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 168 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Cost Accounting 16
2. Managerial Accounting 16
3. Financial Planning 12
4. Accounting Control Systems 8
5. Basics of Accounting 8
6. Financial Accounting 24
7. International Financial Reporting Standards (IFRS) 16
8. Fundamentals of Auditing 4
9. Financial Mathematics 8
10. Statistics and Data Processing 8
11. Microeconomics 8
12. Basics of Corporate Finance 8
13. Financial Market 8
14. Financial Institutions 8
15. Macroeconomics 8
16. Ethics, Corporate Governance and Business Law 8
17. Final Exam 0
RAZEM 168

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • Obecność na zajęciach (80%)
 • Egzamin końcowy

Students are assessed on the basis of attendance and examination

Organizacja studiów

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Zajęcia będą odbywać się w trybie sobotnio-niedzielnym (średnio co trzy tygodnie w godz. 9:00-16:00). Po rozpoczęciu studiów słuchacze otrzymają szczegółowy harmonogram zajęć.

Classes will be conducted in the form of lectures and workshops. Classes will take place in the weekend mode (on average every three weeks, hours 9:00 am – 4 pm). After the start of study students will receive a detailed schedule.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami na studiach Accounting and Financial Management są doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktycy, posiadający duże doświadczenie w działalności szkoleniowo-doradczej na rzecz praktyki gospodarczej.

The lecturers are experienced professors of the University of Economics in Wroclaw and practitioners who have extensive experience in training and consulting for business practice.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

4990 PLN

Istnieje możliwość zapłaty w 2 lub 4 ratach lub 8 ratach (w celu rozłożenia płatności na 4 lub 8 rat należy złożyć podanie do kierownika).

Wzór podania o rozłożenie płatności na raty jest dostępny w zakładce "Rekrutacja i dokumenty" --> Pliki dla studiów podyplomowych.

There is a possibility to pay in 2 or 4 installments (In order to pay in 4 installements a special form to prof Barłtomiej Nita must be submitted).

A sample form for payment in installments is available in the "Rekrutacja i dokumenty" section --> Pliki dla studiów podyplomowych.

Kontakt i zapisy

Preferowany sposób składania dokumentów: za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Dokumenty aplikacyjne (po wydrukowaniu i podpisaniu) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Istnieje możliwość złożenia dokumentów osobiście. Godziny otwarcia biura dostępne są w zakładce „Kontakt”.

Pytania dot. rekrutacji i dokumentów aplikacyjnych, prosimy o kierować pod nr tel. nr 71 36 80 452 lub na adres e-mail: barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl

Wszelkich informacji dot. programu studiów udziela kierownik studiów - prof Bartłomiej Nita, tel. 607 440 204 e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl

Preferred way of submitting admission documents: via post office.

The application documents (after printing and signing) should be sent via post office to: Centrum Kształcenia Ustawicznego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

It is possible to submit admission documents in person. Office hours are available in the "Contact" section.

For any information regarding the program of studies, please contact prof Bartłomiej Nita: tel. 607 440 204, e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-10-24

Termin uruchomienia studiów: 2020-10-10

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia / an application for studies
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) / an application form (attachment no 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3) / the declaration of coverage of costs (individual or from an employer - attachment no 2 or no 3)
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich + ksero dyplomu lub odpisu (W przypadku wysyłki dokumentów pocztą, również prosimy o załączenie oryginału dyplomu, bądź odpisu) / for inspection - a diploma of the Master's, Bachelor's or engineer's diploma + copy (in case of sending the admission documents via post, please attach the original of a diploma)
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów) / for inspection - ID card; (if the documents are sent by the post or delivered by the third parties, you will be asked to show the ID card during your studies)
 • kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach / candidates with a foreign diploma have to verify whether this diploma entitles them to undertake the postgraduate studies in Poland. The recognition statement can be obtained in two ways: by using the QUALIFICATOR system or by applying for an individual statement to NAWA according to the instruction. Detailed info: https://nawa.gov.pl/en/recognition/how-to-obtain-a-recognition-statement
 • kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski / Candidates with a foreign diploma, which entitles to undertake the postgraduate studies in Poland, when submitting the application documents are also required to submit a certified translation of the diploma into Polish
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjna, 3) orzeczenie sądu + kserokopia / in case of any changes in the documents mentioned above (name or surname) an official document (for inspection), for example: 1) marriage certificate, 2) administrative decision, 3) court decision + photocopy of it

Dodatkowe informacje

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację w mowie i piśmie. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim. / Knowledge of English is required on a level which enable to oral and written communication. All classes are conducted in English.

TERMINY ZJAZDÓW/DATES OF LEARNING SESSIONS

10.10.2020

11.10.2020

24.10.2020

25.10.2020

14.11.2020

15.11.2020

05.12.2020

06.12.2020

16.01.2021

17.01.2021


Szczegółowe zasady udziału w programie określa regulamin (proszę kliknąć poniżej)


REGULAMIN


final


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto