Analiza i sprawozdawczość finansowa (Studia dla analityków finansowych i kandydatów na analityków finansowych) (edycja 5)

online__24_


Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
24.10.2020 r.
Studia uruchomione
Cena
3 990,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszcak
tel. 71 36 80 980 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 120a/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. - zajęcia na studiach w semestrze zimowym odbędą się ONLINE (na platformie MS TEAMS). Zajęcia zdalne będą w całości na żywo na platformie elektronicznej w bezpośrednim kontakcie on-line z wykładowcą w pełnym wymiarze interaktywnego kontaktu z uczestnikami. Wystarczy komputer z dostępem do Internetu

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie analizy i sprawozdawczości finansowej różnych firm i instytucji, w szczególności m.in. firm usługowych, handlowych i produkcyjnych oraz innych. To studia dla osób, które obecnie zajmują się analizą finansową lub chcą w przyszłości pracować w obszarze analizy i sprawozdawczości finansowej

TO NAJBARDZIEJ NOWOCZESNE STUDIA Z ZAKRESU ANALIZY FINANSOWEJ I SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Wiele zajęć jest prowadzonych przy wykorzystaniu komputerów w laboratorium

Studia te pozwolą na ugruntowanie kwalifikacji w zakresie analizy finansowej i sprawozdawczości finansowej według krajowego prawa bilansowego oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. W programie studiów przewidziano zagadnienia dotyczące analiz finansowych z punktu widzenia współpracy przedsiębiorstw z instytucjami finansowymi, takimi jak np. banki.

Studia są dedykowane dla wszystkich osób, które pragną zdobyć umiejętności z zakresu analizowania i interpretowania sprawozdawczości finansowej w praktyce. Absolwenci zdobędą umiejętności posługiwania się profesjonalnym słownictwem w obszarze analiz finansowych.

Adresaci

Studia są przeznaczone przede wszystkim dla finansistów, księgowych, analityków finansowych i są ukierunkowane na podniesienie kompetencji i wykształcenie umiejętności niezbędnych do efektywnej pracy w różnych komórkach, w których niezbędna jest wiedza z zakresu sprawozdawczości i analizy finansowej. W szczególności studia są przeznaczone dla:

 • analityków finansowych (obecnych i przyszłych)
 • księgowych
 • osób, które chcą pracować w obszarze analizy finansowej
 • analityków zatrudnionych w bankach i instytucjach finansowych
 • menedżerów finansowych
 • specjalistów ds. controllingu
 • inwestorów indywidualnych
 • pracowników działów planowania i analiz
 • ekspertów ekonomicznych
 • doradców i konsultantów biznesowych
 • pracowników firm doradczych
 • osób odpowiedzialnych za komunikowanie informacji inwestorom
 • finansistów

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Uwarunkowania regulacyjne i organizacyjne rachunkowości i sprawozdawczości 8
2. Rachunkowość według krajowego prawa bilansowego 8
3. Sprawozdawczość finansowa 12
4. Rachunek przepływów pieniężnych 8
5. Sprawozdanie z działalności jednostki 4
6. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej 8
7. Konsolidacja sprawozdań finansowych 8
8. Metody analizy finansowej 4
9. Analiza decyzji inwestycyjnych i ocena finansowa projektów 8
10. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych 16
11. Ocena płynności finansowej i kapitału obrotowego netto 8
12. Metody przewidywania trudności finansowych i prognozowanie bankructwa 8
13. Analiza źródeł finansowania działalności firmy 8
14. Wycena spółek i zarządzanie wartością 8
15. Rachunkowość kreatywna a interpretacja sprawozdań finansowych 8
16. Analiza finansowa małych i średnich przedsiębiorstw 8
17. Planowanie finansowe i biznesplan 8
18. Audyt sprawozdań finansowych 4
19. Sprawozdawczość na potrzeby interesariuszy zewnętrznych 8
20. Elementy analizy fundamentalnej 4
21. Sprawozdawczość finansowa - Case Study 4
22. Egzamin końcowy 0
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecność na zajęciach (80%)
 • krótki egzamin na podstawie dostarczonych zagadnień

Organizacja studiów

 • część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów
 • studia są organizowane na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu co 2-3 tygodnie w godz. 9.00-16.00

Kadra dydaktyczna

 • doświadczeni najlepsi pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego
 • praktykujący analitycy finansowi
 • eksperci z zakresu finansów i rachunkowości
 • praktycy współpracujący z Uniwersytetem Ekonomicznym
 • biegli rewidenci
 • dyrektorzy finansowi
 • główni księgowi
 • analitycy biznesowi

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

3990 PLN

możliwość płatności w 2, 4 lub 8 ratach

Kontakt i zapisy

 • mgr Monika Stańczyk
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • tel. 71 36 80 980
 • pok. 5, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Informacje w sprawie rekrutacji w zakładce "kontakt".

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Dokumenty należy składać na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

W przypadku pytań merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów: Bartłomiej Nita nr tel.: 607 440 204

Zapisów można dokonywać po zalogowaniu się na stronie internetowej klikając w FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na dole strony

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-11-14

Termin uruchomienia studiów: 2020-10-24

Wymagane dokumenty

 • Prosimy przygotować komplet dokumentów:
 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich
 • kserokopia tego dyplomu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje


Szczegółowy program

Uwarunkowania regulacyjne i organizacyjne rachunkowości i sprawozdawczości

istota sprawozdawczości finansowej

zakres i regulacje prawne sprawozdawczości finansowej

zasady rachunkowości

zakładowe zasady rachunkowości

organizacja rachunkowości

Rachunkowość według krajowego prawa bilansowego

metody wyceny w rachunkowości

inwentaryzacja

dokumentacja operacji

problemy łączenia spółek

rachunkowość jednostek w stanie likwidacji i upadłości

Sprawozdawczość finansowa

elementy sprawozdania finansowego

potencjał informacyjny bilansu

rachunek zysków i strat jako informacja o dokonaniach jednostki

rachunek przepływów pieniężnych – podstawowe zasady

zestawienie zmian w kapitale – potencjał informacyjny

dodatkowe informacje i objaśnienia

Rachunek przepływów pieniężnych

pojęcie wpływów i wydatków

metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

struktura rachunku przepływów pieniężnych

zasady analizy poziomej i pionowej rachunku przepływów pieniężnych,

interpretacja wybranych przypadków – case study

Sprawozdanie z działalności jednostki

potencjał informacyjny sprawozdania z działalności jednostki

istotne zdarzenia przeszłe w działalności jednostki

prezentacja projektowanych działań rozwojowych

informacje o zagrożeniach, ryzyku i sposobach zabezpieczenia

pozostałe informacje

Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej

istota standaryzacji – wprowadzenie i ramy prawne

sprawozdanie finansowe wg MSSF

przegląd MSR i MSSF

istotne różnice pomiędzy MSR/MSSF a krajowym prawem bilansowym

Konsolidacja sprawozdań finansowych

pojęcie grupy kapitałowej, jednostki: dominującej, zależnej współzależnej i stowarzyszonej

metody konsolidacji

wyłączenia i korekty konsolidacyjne

wyjątki i odstąpienie od konsolidacji

Metody analizy finansowej

podstawowe zasady analizy sprawozdania finansowego

istota analizy struktury i dynamiki

analiza porównawcza i wielkości wzorcowe

wykorzystanie analizy finansowej w decyzjach zarządczych

Podejmowanie decyzji inwestycyjnych

kryteria oceny projektów inwestycyjnych

statyczne metody oceny projektów inwestycyjnych

dynamiczne metody oceny projektów

metody oceny ryzyka inwestycyjnego

Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych

istota i zasady budowy wskaźników finansowych

wskaźniki i ocena płynności,

ocena sprawności działania i wskaźniki obrotowości

wskaźniki rentowności

analiza zadłużenia i wystarczalności gotówkowej

Ocena płynności finansowej i kapitału obrotowego netto

pojęcie kapitału obrotowego

wzorcowe wskaźniki płynności

dynamiczna ocena płynności z wykorzystaniem przepływów pieniężnych

analiza zapotrzebowania na środki obrotowe

cykl konwersji środków pieniężnych

Metody przewidywania trudności finansowych i prognozowanie bankructwa

pojęcie zdolności do kontynuowania działalności

prognozowanie upadłości jednostki gospodarczej – metody eksperckie

modele dyskryminacyjne w prognozowaniu upadłości podmiotu

instrumenty ograniczania ryzyka bankructwa

Analiza źródeł finansowania działalności firmy

klasyfikacja źródeł finansowania działalności gospodarczej

przegląd kapitałowych instrumentów finansowania

zewnętrzne źródła finansowania

pomiar efektywności źródeł finansowania

Wycena spółek i zarządzanie wartością

metody wyceny spółek (majątkowe, dochodowe, mieszane, rynkowe, niekonwencjonalne)

procedury zarządzania wartością spółki (VBM)

zastosowanie EVA, MVA i metod pochodnych

opcje realne w zarządzaniu wartością

Rachunkowość kreatywna a interpretacja sprawozdań finansowych

rachunkowość agresywna i kreatywna

cele, metody i przyczyny fałszowania sprawozdań finansowych,

zasady detekcji fałszerstw w sprawozdaniach finansowych,

interpretacja przykładowych sprawozdań – case study

Analiza finansowa małych i średnich przedsiębiorstw

specyfika analizy finansowej w MŚP

analiza struktury i dynamiki sprawozdań mikro i małych przedsiębiorstw

analiza wskaźnikowa mikro i małego przedsiębiorstwa

interpretacja przykładowych mierników – case study

Planowanie finansowe i biznesplan

metody planowania finansowego

struktura biznesplanu

ocena ryzyka na potrzeby biznesplanu

przykładowe rozwiązania – case study

Audyt sprawozdań finansowych

istota i rola badania sprawozdań finansowych

metody badania sprawozdań finansowych

wykorzystanie wskaźników w badaniu sprawozdania finansowego

opinia i raport z przeprowadzonego badania

Sprawozdawczość na potrzeby interesariuszy zewnętrznych

zarządzanie relacjami inwestorskimi

sprawozdawczość "giełdowa"

prospekt emisyjny i obsługa finansowania zewnętrznego

sprawozdawczość dla potrzeb statystycznych

Elementy analizy fundamentalnej

analiza makrootoczenia

analiza sektorowa

analiza branżowa i geograficzna

ogólna ocena przedsiębiorstwa na tle konkurencji

TERMINY ZJAZDÓW

24.10.2020

25.10.2020

14.11.2020

15.11.2020

05.12.2020

06.12.2020

09.01.2021

10.01.2021

23.01.2021

24.01.2021


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto