Analiza i sprawozdawczość finansowa (Studia dla analityków finansowych) (edycja 5)

Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Rekrutacja do
15.07.2020 r.
Jeszcze 3 dni
Cena
3 990,00 zł
Kontakt
Monika Stańczyk
tel. 71 36 80 980 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie analizy i sprawozdawczości finansowej różnych firm i instytucji, w szczególności m.in. firm usługowych, handlowych i produkcyjnych oraz innych. To studia dla osób, które obecnie zajmują się analizą finansową lub chcą w przyszłości pracować w obszarze analizy i sprawozdawczości finansowej

TO NAJBARDZIEJ NOWOCZESNE STUDIA Z ZAKRESU ANALIZY FINANSOWEJ I SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Wiele zajęć jest prowadzonych przy wykorzystaniu komputerów w laboratorium

Studia te pozwolą na ugruntowanie kwalifikacji w zakresie analizy finansowej i sprawozdawczości finansowej według krajowego prawa bilansowego oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. W programie studiów przewidziano zagadnienia dotyczące analiz finansowych z punktu widzenia współpracy przedsiębiorstw z instytucjami finansowymi, takimi jak np. banki.

Studia są dedykowane dla wszystkich osób, które pragną zdobyć umiejętności z zakresu analizowania i interpretowania sprawozdawczości finansowej w praktyce. Absolwenci zdobędą umiejętności posługiwania się profesjonalnym słownictwem w obszarze analiz finansowych.

Adresaci

Studia są przeznaczone przede wszystkim dla finansistów, księgowych, analityków finansowych i są ukierunkowane na podniesienie kompetencji i wykształcenie umiejętności niezbędnych do efektywnej pracy w różnych komórkach, w których niezbędna jest wiedza z zakresu sprawozdawczości i analizy finansowej. W szczególności studia są przeznaczone dla:

 • analityków finansowych (obecnych i przyszłych)
 • księgowych
 • osób, które chcą pracować w obszarze analizy finansowej
 • analityków zatrudnionych w bankach i instytucjach finansowych
 • menedżerów finansowych
 • specjalistów ds. controllingu
 • inwestorów indywidualnych
 • pracowników działów planowania i analiz
 • ekspertów ekonomicznych
 • doradców i konsultantów biznesowych
 • pracowników firm doradczych
 • osób odpowiedzialnych za komunikowanie informacji inwestorom
 • finansistów

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu
1. Uwarunkowania regulacyjne i organizacyjne rachunkowości i sprawozdawczości
2. Rachunkowość według krajowego prawa bilansowego
3. Sprawozdawczość finansowa
4. Rachunek przepływów pieniężnych
5. Sprawozdanie z działalności jednostki
6. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
7. Konsolidacja sprawozdań finansowych
8. Metody analizy finansowej
9. Analiza decyzji inwestycyjnych i ocena finansowa projektów
10. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych
11. Ocena płynności finansowej i kapitału obrotowego netto
12. Metody przewidywania trudności finansowych i prognozowanie bankructwa
13. Analiza źródeł finansowania działalności firmy
14. Wycena spółek i zarządzanie wartością
15. Rachunkowość kreatywna a interpretacja sprawozdań finansowych
16. Analiza finansowa małych i średnich przedsiębiorstw
17. Planowanie finansowe i biznesplan
18. Audyt sprawozdań finansowych
19. Sprawozdawczość na potrzeby interesariuszy zewnętrznych
20. Elementy analizy fundamentalnej
21. Sprawozdanie finansowe - Case Study
22. Egzamin końcowy

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecność na zajęciach (80%)
 • krótki egzamin na podstawie dostarczonych zagadnień

Organizacja studiów

 • część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów
 • studia są organizowane na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu co 2-3 tygodnie w godz. 9.00-16.00

Kadra dydaktyczna

 • doświadczeni najlepsi pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego
 • praktykujący analitycy finansowi
 • eksperci z zakresu finansów i rachunkowości
 • praktycy współpracujący z Uniwersytetem Ekonomicznym
 • biegli rewidenci
 • dyrektorzy finansowi
 • główni księgowi
 • analitycy biznesowi

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 607440204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 607440204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
bud. Z

Cena

3990 PLN

możliwość płatności w dwóch ratach po 1995 zł lub w czterech ratach po 997,5 zł

Kontakt i zapisy

 • mgr Monika Stańczyk
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • tel. 71 36 80 980
 • pok. 5, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Zgodnie z Zr nr 43/2020 Rektora UEW informujemy, iż do odwołania Uczelnia jest zamknięta dla osób z zewnątrz. Obsługa odbywa się w sposób zdalny lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Dokumenty należy składać listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

W przypadku pytań merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów: Bartłomiej Nita nr tel.: 607 440 204

Zapisów można dokonywać po zalogowaniu się na stronie internetowej klikając w FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na dole strony

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-07-15

Wymagane dokumenty

 • Prosimy przygotować komplet dokumentów:
 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich
 • kserokopia tego dyplomu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje


Szczegółowy program

Uwarunkowania regulacyjne i organizacyjne rachunkowości i sprawozdawczości

istota sprawozdawczości finansowej

zakres i regulacje prawne sprawozdawczości finansowej

zasady rachunkowości

zakładowe zasady rachunkowości

organizacja rachunkowości

Rachunkowość według krajowego prawa bilansowego

metody wyceny w rachunkowości

inwentaryzacja

dokumentacja operacji

problemy łączenia spółek

rachunkowość jednostek w stanie likwidacji i upadłości

Sprawozdawczość finansowa

elementy sprawozdania finansowego

potencjał informacyjny bilansu

rachunek zysków i strat jako informacja o dokonaniach jednostki

rachunek przepływów pieniężnych – podstawowe zasady

zestawienie zmian w kapitale – potencjał informacyjny

dodatkowe informacje i objaśnienia

Rachunek przepływów pieniężnych

pojęcie wpływów i wydatków

metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

struktura rachunku przepływów pieniężnych

zasady analizy poziomej i pionowej rachunku przepływów pieniężnych,

interpretacja wybranych przypadków – case study

Sprawozdanie z działalności jednostki

potencjał informacyjny sprawozdania z działalności jednostki

istotne zdarzenia przeszłe w działalności jednostki

prezentacja projektowanych działań rozwojowych

informacje o zagrożeniach, ryzyku i sposobach zabezpieczenia

pozostałe informacje

Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej

istota standaryzacji – wprowadzenie i ramy prawne

sprawozdanie finansowe wg MSSF

przegląd MSR i MSSF

istotne różnice pomiędzy MSR/MSSF a krajowym prawem bilansowym

Konsolidacja sprawozdań finansowych

pojęcie grupy kapitałowej, jednostki: dominującej, zależnej współzależnej i stowarzyszonej

metody konsolidacji

wyłączenia i korekty konsolidacyjne

wyjątki i odstąpienie od konsolidacji

Metody analizy finansowej

podstawowe zasady analizy sprawozdania finansowego

istota analizy struktury i dynamiki

analiza porównawcza i wielkości wzorcowe

wykorzystanie analizy finansowej w decyzjach zarządczych

Podejmowanie decyzji inwestycyjnych

kryteria oceny projektów inwestycyjnych

statyczne metody oceny projektów inwestycyjnych

dynamiczne metody oceny projektów

metody oceny ryzyka inwestycyjnego

Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych

istota i zasady budowy wskaźników finansowych

wskaźniki i ocena płynności,

ocena sprawności działania i wskaźniki obrotowości

wskaźniki rentowności

analiza zadłużenia i wystarczalności gotówkowej

Ocena płynności finansowej i kapitału obrotowego netto

pojęcie kapitału obrotowego

wzorcowe wskaźniki płynności

dynamiczna ocena płynności z wykorzystaniem przepływów pieniężnych

analiza zapotrzebowania na środki obrotowe

cykl konwersji środków pieniężnych

Metody przewidywania trudności finansowych i prognozowanie bankructwa

pojęcie zdolności do kontynuowania działalności

prognozowanie upadłości jednostki gospodarczej – metody eksperckie

modele dyskryminacyjne w prognozowaniu upadłości podmiotu

instrumenty ograniczania ryzyka bankructwa

Analiza źródeł finansowania działalności firmy

klasyfikacja źródeł finansowania działalności gospodarczej

przegląd kapitałowych instrumentów finansowania

zewnętrzne źródła finansowania

pomiar efektywności źródeł finansowania

Wycena spółek i zarządzanie wartością

metody wyceny spółek (majątkowe, dochodowe, mieszane, rynkowe, niekonwencjonalne)

procedury zarządzania wartością spółki (VBM)

zastosowanie EVA, MVA i metod pochodnych

opcje realne w zarządzaniu wartością

Rachunkowość kreatywna a interpretacja sprawozdań finansowych

rachunkowość agresywna i kreatywna

cele, metody i przyczyny fałszowania sprawozdań finansowych,

zasady detekcji fałszerstw w sprawozdaniach finansowych,

interpretacja przykładowych sprawozdań – case study

Analiza finansowa małych i średnich przedsiębiorstw

specyfika analizy finansowej w MŚP

analiza struktury i dynamiki sprawozdań mikro i małych przedsiębiorstw

analiza wskaźnikowa mikro i małego przedsiębiorstwa

interpretacja przykładowych mierników – case study

Planowanie finansowe i biznesplan

metody planowania finansowego

struktura biznesplanu

ocena ryzyka na potrzeby biznesplanu

przykładowe rozwiązania – case study

Audyt sprawozdań finansowych

istota i rola badania sprawozdań finansowych

metody badania sprawozdań finansowych

wykorzystanie wskaźników w badaniu sprawozdania finansowego

opinia i raport z przeprowadzonego badania

Sprawozdawczość na potrzeby interesariuszy zewnętrznych

zarządzanie relacjami inwestorskimi

sprawozdawczość "giełdowa"

prospekt emisyjny i obsługa finansowania zewnętrznego

sprawozdawczość dla potrzeb statystycznych

Elementy analizy fundamentalnej

analiza makrootoczenia

analiza sektorowa

analiza branżowa i geograficzna

ogólna ocena przedsiębiorstwa na tle konkurencjiPowrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny kontaktu:

poniedziałek - piątek 
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto