Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne (edycja 10)

online__21_


Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
24.10.2020 r.
Studia uruchomione
Cena
4 100,00 zł
Kontakt
Anna Kozak
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest przekazanie aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, wyrobienie praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, sporządzaniem sprawozdań budżetowych i finansowych, decyzjami finansowymi i przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych. Jako odpowiedź na potrzeby jednostek sektora finansów publicznych do 10 (jubileuszowej) edycji studiów wprowadziliśmy również problematykę związaną z wieloletnim planowaniem finansowym.

Ukończenie studiów pozwoli na podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie kompetencji potrzebnych do wykonywania pracy w działach księgowych i finansowych jednostek sektora finansów publicznych.

Adresaci

Studia adresowane są do osób, które ukończyły studia wyższe (inżynierskie, licencjackie, magisterskie), pracujących lub zainteresowanych podjęciem pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, związanej z rachunkowością, finansami czy audytem.

Uczestnicy studiów podyplomowych Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne oraz pracownicy jednostek, które skierują uczestników na te studia będą mieli możliwość skorzystania z dodatkowych, dedykowanych jednostkom sektora finansów publicznych szkoleń, na preferencyjnych zasadach odpłatności.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do rachunkowości i sprawozdawczości finansowej 32
2. Finanse publiczne 16
3. Rachunkowość budżetowa 32
4. Rewizja finansowa 4
5. Sprawozdawczość budżetowa 16
6. Dyscyplina finansów publicznych 8
7. Podatek VAT w sektorze finansów publicznych 8
8. Audyt wewnętrzny 8
9. Zamówienia publiczne 8
10. Organizacja rachunkowości budżetowej 8
11. Partnerstwo publiczno-prywatne 4
12. Kontrola zarządcza 8
13. Planowanie wieloletnie w jednostkach samorządu terytorialnego 8
14. Elementy prawa i postępowania administracyjnego 4
15. Szczególne zasady rachunkowości i innych jednostek SFP 8
16. Analiza finansowa 4
17. Egzamin końcowy 0
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Studia kończą się egzaminem końcowym. (Brak pracy końcowej)

Organizacja studiów

 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela) (ok. 7 zjazdów w semestrze)
 • zjazdy odbywają się w większości z zachowaniem przerwy dwutygodniowej
 • część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów
 • program studiów jest zatwierdzany przez Komisję ds. opiniowania programów studiów podyplomowych
 • miejsce odbywania się zajęć: campus Uniwersytetu Ekonomicznego

Zjazdy rozpoczną się w październiku 2020 roku.

Kadra dydaktyczna

Ponieważ celem studiów jest przekazanie aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy naukowo - dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zajmujący się zarówno praktyką jak i teorią wykładanych zagadnień oraz przedstawiciele praktyki, osoby o dużym doświadczeniu zawodowym i dydaktycznym.

Bartłomiej Nita - dr habilitowany, profesor UE, opiekun naukowy studiów podyplomowych Rachunkowość Budżetowa i Finanse Publiczne, Kierownik Katedry Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej. Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej i kontroli. Autor wielu opracowań teoretycznych i praktycznych.

Joanna Koczar - doktor nauk ekonomicznych, kierownik studiów podyplomowych Rachunkowość Budżetowa i Finanse Publiczne, wieloletni pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Swoje doświadczenia praktyczne oraz wiedzę teoretyczną przekazuje zarówno studentom, jak i uczestnikom szkoleń i kursów. Jest aktywnym członkiem SKwP, w którym prowadzi kursy na 2 stopniu ścieżki certyfikacji.

Lucyna Hanus - prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej, od wielu lat czynnie współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz z SKwP, przekazując swoją wiedzę studentom i słuchaczom.

Bożena Rudnicka-doktor nauk ekonomicznych, jest nauczycielem i szkoleniowcem specjalizującym się w tematach z zakresu rachunkowości budżetowej, na stale współpracuje z miesięcznikiem „Finanse Publiczne” oraz czasopismem „Doradca” skierowanym do kadry finansowo-księgowej jednostek oświatowych, jest autorką ponad stu artykułów z zakresu rachunkowości budżetowej, współautorką kilku książek , doświadczonym wykładowcą na szkoleniach skierowanych do księgowych jednostek budżetowych i innych jednostek sektora finansów publicznych.

Władysław Fałowski- doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (członek Zarządu Oddziału Okręgowego we Wrocławiu oraz, na szczeblu centralnym, Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej) oraz członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (aktualnie w składzie Krajowej Komisji Nadzoru). Swoją wiedzę od wielu lat przekazuje studentom i słuchaczom, jest również autorem i współautorem wielu ekspertyz i opinii dotyczących problemów finansowo-księgowych (w tym na potrzeby Krajowego Rejestru Sądowego i prokuratury).

Barbara Wołczak - pracownik Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń RIO w Opolu. Prowadzi liczne szkolenia i seminaria dla skarbników i służb finansowych j.s.t., dotyczące sprawozdawczości budżetowej i operacji finansowych. Jest współautorką wielu opracowań analitycznych i statystycznych, w tym corocznego „Sprawozdania z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego". Swoją merytoryczną wiedzę upowszechnia również w licznych publikacjach, stale współpracuje z wydawnictwem Beck oraz Presscom.

Anna Bandoch- tytuł MBA w administracji publicznej, długoletni skarbnik jednostki samorządowej, ekspert w zakresie planowania wieloletniego, analizy budżetu oraz sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych, autorka artykułów w Finansach Publicznych, stale współpracuje z renomowanymi firmami szkoleniowymi.

Monika Mucha - doktor nauk prawnych, doradca podatkowy, wspólnik w Tax Advisors Group sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Świadczy usługi doradcze dla podmiotów samorządowych, spółek użyteczności publicznej, gmin i szkół wyższych. Autorka licznych artykułów publikowanych m. in. na łamach: Monitora Podatkowego, Przeglądu Podatkowego, Przeglądu Sądowego, Przetargów publicznych, Samorządu Terytorialnego, stały współpracownik renomowanych firm szkoleniowych w zakresie prawa podatkowego.

Jarosław Olejniczak - doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów publicznych. Autor wielu publikacji z tego zakresu.

Katarzyna Piotrowska - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z audytem. Stale współpracuje z praktyką gospodarczą.

Piotr Oleksyk - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autor wielu publikacji z zakresu partnerstwa publiczno - prywatnego, stale współpracujący z praktyka gospodarczą.

Edward A. Koziarzewski - radca prawny, mediator. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym i postępowaniu cywilnym. Reprezentuje osoby prawne i fizyczne w postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo - administracyjnych.

Wioletta Seredyńska – kierownik Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada bogate, kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w sektorze publicznym i prywatnym. Obecnie przygotowuje i prowadzi postępowania powyżej i poniżej progu stosowania ustawy prawo zamówień publicznych oraz odpowiada za cały proces zamówień w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Specjalizuje się w sporządzaniu umów o zamówienia publiczne, czynnie uczestniczy w komisjach przetargowych.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Joanna Koczar
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 501 734 623
e-mail: joanna.koczar@ue.wroc.pl
pok. 521, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

4100 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłat na dwie raty.

Kontakt i zapisy

mgr Anna Kozak Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl

Dokumenty należy wysłać pocztą tradycyjną na adres

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

kontakt z kierownikiem studiów: joanna.koczar@wp.pl lub joanna.koczar@ue.wroc.pl kontakt tel.: 501734623

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-10-09

Termin uruchomienia studiów: 2020-10-24

Wymagane dokumenty

 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich+kserokopia tego dyplomu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą, to zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu + kserokopie tych dokumentów
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjna, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

Termin pierwszego zjazdu: 24-25.10.2020.

W sprawie zapisów na kolejne edycje, do czasu ich otwarcia w systemie, proszę zwracać się bezposrednio do mnie:

Joanna Koczar

tel. 501734623

joanna.koczar@wp.pl

joanna.koczar@ue.wroc.pl 


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto