Międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (edycja 2)

online__21_


Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
17.10.2020 r.
Studia uruchomione
Cena
6 800,00 zł
Kontakt
Anna Kozak
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 120a/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. - zajęcia na studiach w sem. zimowym odbędą się ONLINE (TEAMS).

Zalogowanie w systemie nie gwarantuje miejsca na studiach.

ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW POTWIERDZA CHĘĆ UCZESTNICTWA W STUDIACH. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZŁOŻENIA.

Szczegółowa informacja o studiach u kierownika studiów pod numerem tel. 600 421 451 Przyjęcie na studia odbywa się przez złożenie dokumentów. Wyłącznie zalogowanie w systemie nie gwarantuje miejsca na studiach.

Głównym celem ukończenia studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu zastosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/ MSR) do sporządzania sprawozdań finansowych. Na zajęciach na konkretnych przykładach omawiane są kolejne standardy w zestawieniu z rozwiązaniami zgodnymi z polskim prawem bilansowym.

Adresaci

Adresaci studiów podyplomowych: • księgowi zatrudnieni w działach finansowo-ksiegowych i audytorzy pragnący poszerzyć swoją wiedzę o zastosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej, • dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz oddziałów zagranicznych firm funkcjonujących w Polsce, • pracownicy działów finansowych i audytu w korporacjach międzynarodowych

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 216 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych 3
2. MSR 2 Zapasy 6
3. MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 6
4. MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów 3
5. MSR 10 Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego 3
6. MSR 12 Podatek dochodowy 3
7. MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe MSR 36 Utrata wartości aktywów 12
8. MSR 19 Świadczenia pracownicze 3
9. MSR 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej 3
10. MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych 3
11. MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego 3
12. MSR 24 Ujawnianie informacji o podmiotach powiązanych 3
13. MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe 3
14. MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 6
15. MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji 3
16. MSR 32, MSR 39, MSSF 7, MSSF 9 Instrumenty finansowe 12
17. MSR 33 Zysk na akcję 3
18. MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa 3
19. MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe 6
20. MSR 38 Aktywa niematerialne 6
21. MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne 6
22. MSR 41 Rolnictwo 3
23. MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (przykład) 12
24. MSSF 2 Płatność w formie akcji 3
25. MSSF 3 Połączenia przedsięwzięć 6
26. MSSF 4 / MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe 3
27. MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana 3
28. MSSF 6 Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych 3
29. MSSF 8 Segmenty operacyjne 3
30. MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 12
31. MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne 6
32. MSSF 12 Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach 3
33. MSSF 13 Wycena w wartości godziwej 3
34. MSSF 14 Odroczone salda z regulowanej działalności 3
35. MSSF 15 Przychody z umów z klientami 9
36. MSSF 16 Leasing 6
37. Ramy koncepcyjne MSR/MSSF 3
38. Zakres i obowiązek stosowania MSSF w Polsce 6
39. Interpretacje KIMSF 6
40. US GAAP 6
41. Finanse islamskie 6
42. MSRF Międzynarodowe standardy rewizji finansowej 12
RAZEM 216

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach • przygotowanie projektu • egzamin końcowy - obrona projektu

Organizacja studiów

 • część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów
 • studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym (sobota-niedziela)
 • zajęcia odbywają się w większości z zachowaniem przerwy dwutygodniowej
 • program studiów jest zatwierdzany przez Radę Wydziału
 • słuchacze otrzymują zestaw książek i materiałów związanych z tematyką studiów
 • miejsce odbywania się zajęć : campus Uniwersytetu Ekonomicznego - nowy budynek CKU
 • o inauguracji studiów słuchacze zostaną poinformowani drogą mailową

Kadra dydaktyczna

Doświadczeni dydaktycy, pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w większości biegli rewidenci, członkowie ACCA, doradcy podatkowi, dyplomowani księgowi, biegli sądowi, oraz czynni praktycy, audytorzy.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. inż. Michał Biernacki, prof. UEW
Katedra Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu
tel. 600 421 451
e-mail: michal.biernacki@ue.wroc.pl
pok. 523, bud. Z

Cena

6800 PLN

Możliwa płatność od 2 do 8 rat - po złożeniu podania na pierwszych zajęciach.

Kontakt i zapisy

Studia Podyplomowe "MSRiSF "

mgr Anna Kozak Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Dokumenty należy wysłać pocztą tradycyjną na adres

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Wszelkie informacje uzyskać można również bezpośrednio u kierownika studiów: dr hab. inż. prof. UE Michał Biernacki, e-mail: michal.biernacki@ue.wroc.pl, telefon: 600 421 451

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-09-27

Termin uruchomienia studiów: 2020-10-17

Wymagane dokumenty

 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich+kserokopia tego dyplomu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu + kserokopie tych dokumentów
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjna, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

W ramach programu przewiduje się zajęcia wyjazdowe

(1 zjazd sob-niedz) w okolicach Opola/Wrocławia ( w zależności od sytuacji epidemmicznej w kraju).

Złożenie dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto