Bezpieczeństwo i higiena pracy (edycja 21)

online__24_


Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Data uruchomienia
17.10.2020 r.
Studia uruchomione
Cena
2 900,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego terminu zamknięcia zapisów (rekrutacji) na Studia BHP w sytuacji utworzenia pełnej grupy słuchaczy przed wyznaczonym wstępnie terminem zamknięcia rekrutacji.

Cele w obszarze wiedzy: pozyskanie wiedzy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; nabycie wiedzy zakresu aspektów prawnych, organizacyjnych, technicznych, ekonomicznych kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Cele w obszarze umiejętności :
Nabycie umiejętności takich jak: • prowadzenie spraw BHP w różnego typu przedsiębiorstwach , a także m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, szkołach, jednostkach służby zdrowia, • przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego , ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków w pracy, • prowadzenie szkoleń dorosłych w zakresie BHP.

Absolwenci po ukończeniu studiów mogą pełnić funkcje na stanowiskach BHP, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2.11.2004 (Dz.U. Nr 246 ze zm.).

Starym się wychodzić na przeciw Państwa oczekiwaniom podejmując działania sprzyjające zwiększanie godzin zajęć o charakterze praktycznym, w tym prowadzonych przez praktyków oraz część zajęć w postaci e-learningu.

Warsztaty praktyczne dotyczą m.in. : • oceny ryzyka zawodowego oraz procedury powypadkowej,
• przygotowania projektów studiów wykonalności i wniosków o środki z Unii Europejskiej (uczestnicy tych zajęć otrzymują odrębne zaświadczenie (certyfikat) potwierdzające odbycie zajęć z tej tematyki, • nowoczesnych metod szkolenia dorosłych w zakresie BHP ( uczestnicy tych zajęć otrzymują odrębne zaświadczenie potwierdzające odbycie zajęć z tej tematyki, jest szczególnie to istotne dla osób zainteresowanych prowadzeniem szkoleń z zakresu BHP).

Słuchacze po ukończeniu Studiów otrzymują: • świadectwo ukończenia studiów, • zaświadczenie o ukończeniu zajęć z zakresu nowoczesnych metod szkolenia dorosłych – istotne zwłaszcza dla osób zainteresowanych prowadzeniem po ukończeniu Studiów Podyplomowych BHP szkoleń z zakresu BHP, • zaświadczenie o ukończeniu zajęć z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych.

Dla zainteresowanych (po konkurencyjnych cenach, nie jest to obligatoryjne dla wszystkich uczestników Studiów): • możliwość uzyskania certyfikatu audytora wewnętrznego z zakresu BHP (18001:2004), • ponadto możliwość uzyskania certyfikatu audytora wewnętrznego z zakresu jakości ( ISO 9001:2009) oraz ochrony środowiska (ISO 14001:2005) lub Zintegrowanego Systemu Zarządzania (bliższe informacje na temat certyfikatu: e-mail: aemerych@wp.pl)

INFORMUJĘ, IŻ OD DNIA 11.09.2020R. OD GODZ. 12.15 OSOBY, KTÓRE DOKONUJĄ REJESTRACJI BĘDĄ ZAKWALIFIKOWANE NA LISTĘ REZERWOWĄ

Adresaci

Oferta skierowana jest do: • osób zatrudnionych w komórkach BHP, • osób zamierzających podjąć pracę w tych komórkach, • menedżerów, • pracowników wykonawczych oraz • osób pełniących funkcję społecznych inspektorów pracy.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 214 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Warunki pracy podstawą kształtowania BHP a koszty zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (terminologia, składowe warunków pracy, elementy kosztów BHP) 10
2. Warunki pracy jako obszar gospodarowania (zarządzania) potencjałem ludzkim przedsiębiorstwa. (Organizacja czasu pracy a BHP. Podmioty uczestniczące w kształtowaniu warunków pracy. Partycypacja pracownicza a BHP. Pragmatyka służby BHP) 22
3. Mobbing a kształtowanie BHP w kontekście zarządzania organizacją 6
4. Konwencje, normy i uregulowania międzynarodowe, dyrektywy UE w zakresie warunków pracy jako podstawa zarządzania BHP 6
5. Prawna ochrona pracy jako podstawa kształtowania warunków pracy w Polsce. Nadzór na warunkami pracy, organy nadzoru 20
6. Ergonomia i jej rola w kształtowaniu warunków pracy 4
7. Psychologiczne i socjologiczne aspekty wykonywania pracy 4
8. Zarządzanie pracą (Zasady organizacji pracy. Praca indywidualna i zespołowa. Motywacyjne formy organizacji pracy, w tym pracy behapowca) 8
9. Możliwości pozyskiwania funduszy unijnych na cele poprawy warunków pracy – jako ekonomiczne aspekty zarządzania 4
10. Praktyczne przygotowanie projektów studiów wykonalności i wniosków o środki z Unii Europejskiej. 8
11. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w systemie zarządzania. 4
12. Zarządzanie ryzykiem zawodowym 10
13. Jakość w ujęciu systemowym a problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy 12
14. Bezpieczeństwo produktów 4
15. Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy 10
16. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Systemy zarządzania środowiskiem a BHP 8
17. Dyrektywa maszynowa. Funkcjonowanie maszyn roboczych w świetle obowiązujących przepisów 8
18. Techniczne BHP 8
19. Zagrożenia wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi 8
20. Podstawowe sposoby pomocy przedmedycznej 6
21. Ochrona przeciwpożarowa 6
22. Metodyka pracy służb BHP. Organizacja i szkoleń w zakresie BHP 8
23. Case study - projekty 24
24. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie BHP 6
25. Egzamin końcowy 0
RAZEM 214

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach (wymagane 80% obecności), • przygotowanie pracy (krótki projekt) w ramach zajęć, • egzamin końcowy (forma ustna, zakres ok. 50 pytań- zagadnień do egzaminu przekazywany jest słuchaczom z wyprzedzeniem).

Organizacja studiów

 • część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów
 • studia organizowane są prze Katedrę Pracy, Kapitału i Innowacji,
 • zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym - dwudniowe sesje dwa razy w miesiącu (sobota - niedziela),
 • pierwszy zjazd w ramach tej edycji Studiów planuje się w październiku 2020 r.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia są prowadzone przez wybitnych specjalistów – wykładowców nie tylko z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu m.in. z Katedry Pracy, Kapitału Innowacji , Katedry Socjologii i Polityki Społecznej, ale także przez wybitnych , odznaczających się wieloletnim doświadczeniem przedstawicieli: • PIP, Straży Pożarnej , • praktyków w dziedzinie BHP, w tym posiadających uprawnienia CIOP, • praktyków specjalizujących się w tworzeniu projektów studiów wykonalności i wniosków o środki z Unii Europejskiej, • praktyków- członków Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki przy Business Centre Club.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych, prof. UEW
Katedra Pracy, Kapitału i Innowacji
e-mail: anna.cierniak-emerych@ue.wroc.pl
pok. 209, bud. B

Cena

2900 PLN

Opłata za studia wynosi 2900 zł. - jest jedną z najniższych cen spośród wszystkich wrocławskich uczelni
OPŁATY MOŻNA DOKONAĆ na indywidualne konto słuchacza wygenerowane przy zalogowaniu się na studia:

 • jednorazowo w kwocie 2900 zł., termin wpłaty do 30 września 2019 r., lub
 • w dwóch ratach po 1450 zł. termin wpłaty I raty do 30 września 2019 r., II raty do 15 lutego 2020 r.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu (login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Godziny otwarcia biura znajdują się w zakładce kontakt.

Dokumenty należy składać listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Dodatkowych informacji w kwestiach merytorycznych udziela kierownik studiów: dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych, prof. UE, mail: aemerych@wp.pl

Terminy

Termin uruchomienia studiów: 2020-10-17

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu/oryginału dyplomu do dokumentów.
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię.
 • Kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach /
 • Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski.

Dodatkowe informacje

Uczestnicy Studiów mają prawo do:

• korzystania z biblioteki UE,

• korzystania z konsultacji indywidualnych prowadzących zajęcia,

• opieki metodycznej przy rozwiązywaniu problemu praktycznego (w ramach zajęć case study).

Słuchacze muszą legitymować się wykształceniem wyższym (ukończony dowolny kierunek studiów) licencjackim lub inżynierskim lub magisterskim. Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto