Suplementy diety i żywność wzbogacana (We współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu) (edycja 3)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
4 900,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest zapoznanie Uczestników z: 1) podstawową wiedzą z zakresu nauk żywieniowych, przepisami prawa regulującymi wprowadzanie do obrotu suplementów diety i żywności wzbogacanej, bezpieczeństwa ich produkcji i kontroli jakości; 2) aktualną wiedzą z zakresu zaleceń i przeciwskazań do stosowania suplementów diety i żywności wzbogacanej w żywieniu różnych grup ludności (kobiety ciężarne, karmiące, dzieci i młodzież, osoby dorosłe i starsze), o zwiększonej aktywności fizycznej oraz w profilaktyce i dietoterapii chorób cywilizacyjnych; 3) oceną i planowaniem jadłospisów w żywieniu indywidualnym uwzględniającym suplementy diety i/lub żywność wzbogacaną. Zdobyta wiedza i umiejętności będą przydatne do pracy w zakładach i instytucjach zajmujących się kontrolą jakości żywności i suplementów diety, w przedsiębiorstwach produkujących suplementy diety i żywność wzbogacaną, w pracy dietetyka, specjalisty ds. żywienia człowieka, trenera personalnego oraz nauczyciela przedmiotów zawodowych. Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zajęcia będą odbywać się na terenie kampusu UE. Nabór będzie prowadzony od kwietnia 2021 roku.

Adresaci

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich typów. Tematyka studiów będzie szczególnie przydatna dla osób zatrudnionych w: zakładach produkujących suplementy diety lub żywność; instytucjach kontrolujących żywność i/lub suplementy diety; usługach żywieniowych (gabinetach dietetycznych, poradnictwa żywieniowego lub odnowy biologicznej, firmach cateringowych); w siłowniach lub klubach fitness. Ponadto studia dedykowane są dla nauczycieli dietetyki, żywienia, technologii żywności i/lub towaroznawstwa oraz wszystkich chętnych pragnących zdobyć lub poszerzyć i/lub zaktualizować wiedzę z zakresu programu studiów.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podstawy żywienia człowieka 16
2. Suplementy diety i żywność wzbogacana - regulacje prawne, procedury rejestracji, kontrola 4
3. Wymagania sanitarno-higieniczne w produkcji i dystrybucji suplementów diety 6
4. Opakowanie, oznakowanie i przechowywanie suplementów diety 7
5. Suplementy diety w żywieniu dzieci i młodzieży 6
6. Suplementy diety i żywność medyczna w żywieniu klinicznym 6
7. Suplementy diety w żywieniu osób dorosłych 8
8. Żywienie w sporcie 12
9. Suplementy diety w żywieniu osób aktywnych fizycznie 12
10. Analiza składu suplementów diety i żywności wzbogacanej 16
11. Suplementy diety w żywieniu osób starszych 8
12. Marketing i reklama suplementów diety 4
13. Diagnostyka laboratoryjna niedoborów i nadmiarów składników odżywczych w ustroju 5
14. Żywność wzbogacana 8
15. Suplementacja i wzbogacanie pasz zwierząt gospodarskich a jakość ich produktów 6
16. Nutrigenomika a suplementy diety 8
17. Bezpieczeństwo suplementów diety i żywności wzbogacanej 6
18. Farmakologia substancji farmaceutycznych w suplementach diety 5
19. Interakcje leków z suplementami diety 5
20. Planowanie i ocena jadłospisów z uwzględnieniem suplementacji i/lub żywności wzbogacanej 12
21. Egzamin końcowy 0
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • 80% obecności na zajęciach,
 • uzyskanie zaliczeń z poszczególnych form wszystkich przedmiotów,
 • pozytywny wynik ustnego egzaminu końcowego.

Organizacja studiów

 • Część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające również rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów.
 • Katedra Technologii Żywności i Żywienia, Wydział Inżynierii Produkcji,
 • organizacja współpracująca: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna we Wrocławiu.
 • 10 zjazdów (sobota-niedziela), w godz. 9:00-16:00.
 • możliwość zakwaterowania w pokojach gościnnych DS. "Ślężak" lub "Przegubowiec" na terenie kampusu UE, po wcześniejszej indywidualnej rezerwacji.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz pracowników innych uczelni w kraju zajmujących się zagadnieniami poruszanymi w ramach studiów. Wykładowcy są członkami m.in.: Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Będę to:

 • Dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UEW , Katedra Technologii Żywności i Żywienia, UE Wrocław- Kierownik studiów
 • Dr n. med. Jacek Klakočar, Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
 • Prof. dr hab. inż. Bogumiła Pilarczyk, Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin.
 • Prof. dr hab. inż. Joanna Wyka, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 • Dr hab. inż. lek med. Dariusz Włodarek, prof. SGGW, Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
 • Dr hab. Jolanta Kiełpińska, prof. ZUT, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin.
 • Dr hab. inż. Anna Kowalska, prof. UEW, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, UE Wrocław.
 • Dr n. med. Anna Zmarzły, Kierownik Poradni Żywienia Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, Wrocław
 • Dr n. farm. Magdalena Hurkacz, Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny, Wrocław.
 • Dr n.farm. Aldona Wierzbicka - Rucińska, Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa.
 • Dr inż. Anna Sobczak-Czynsz, Fizjoline Centrum Rehabilitacji i Treningu Personalnego, Szczecin.
 • Dr inż. Ewelina Książek, Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości, UE Wrocław.
 • Dr inż. Małgorzata Janczar-Smuga,Katedra Technologii Żywności i Żywienia, UE Wrocław.
 • Dr inż. Mirosława Teleszko, Katedra Technologii Żywności i Żywienia, UE, Wroclaw
 • Dr inż. Gabriela Haraf, Katedra Technologii Żywności i Żywienia , UE Wrocław.
 • Dr inż. Monika Wereńska, Katedra Technologii Żywności i Żywienia, UE, Wroclaw
 • mgr inż. Piotr Nabiałek, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu, doktorant UE

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UEW
Katedra Technologii Żywności i Żywienia
tel. 506 554 665
e-mail: zuzanna.goluch@ue.wroc.pl
pok. 106, bud. H

Cena

4900 PLN

Płatność, w przypadku osób dokonujących wpłat indywidualnie, została rozłożona na 4 raty.
W przypadku większej liczby rat - należy skontaktować się z Kierownikiem studiów.

Opłata za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu studiów, wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Godziny otwarcia biura znajdują się w zakładce kontakt.

Dokumenty należy składać listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl Kontakt do kierownika studiów (organizacja i program studiów): e-mail: zuzanna.goluch@ue.wroc.pl; tel. 71 36 80 254; 506554665

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-11-15

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu/oryginału dyplomu do dokumentów.
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię.
 • Kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach /
 • Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski.

Dodatkowe informacje

§ Studia realizowane we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu.

§ Świadectwo ukończeniu studiów podyplomowych prestiżowej Uczelni w języku polskim i angielskim.

§ Komfortowe warunki w salach wykładowych, ćwiczeniowych (m.in. zajęcia komputerowe przy jednoosobowych stanowiskach) oraz laboratoryjnych (obowiązuje biały fartuch laboratoryjny ochronny).

§ Możliwość ubiegania się o zniżkę w opłacie za studia: 

ü dla klientów instytucjonalnych, w przypadku gdy liczba osób z jednej organizacji, uczestniczących w danej edycji jest większa niż 3,

ü dla stałych klientów, tj. osób które w ciągu co najwyżej 2 lat przed rozpoczęciem studiów podyplomowych ukończyły studia lub szkolenia organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

ü dla pracowników instytucji współpracujących z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

Nabór będzie prowadzony od kwietnia 2021 roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto