Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób osób starszych (we współpracy z Polskim Towarzystwem Żywienia Klinicznego) (edycja 1)

Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Rekrutacja do
31.10.2020 r.
Jeszcze 118 dni
Data uruchomienia
07.11.2020 r.
Za 125 dni
Cena
4 500,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest zapoznanie Uczestników z: 1) wiedzą z zakresu specyfiki żywienia osób starszych wynikającą z ich fizjologicznych potrzeb; 2) wiedzą i umiejętnościami w zakresie antropometrycznej i laboratoryjnej oceny stanu odżywienia; 3) wiedzą w zakresie występowania i dietoterapii zaburzeń odżywiania; 4) wiedzą w zakresie żywienia klinicznego osób starszych; 5) wiedzą z zakresu dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób w obrębie poszczególnych układów narządów występujących w okresie starzenia; 6) aktualną wiedzą z zakresu zaleceń i przeciwskazań do stosowania suplementów diety i żywności wzbogacanej; 7) wiedzą w zakresie stosowania farmakoterapii i fitoterapii osób starszych oraz interakcji z żywnością i/lub suplementami diety; 8) aktualną wiedzą w zakresie żywienia i suplementacji seniorów o zwiększonej aktywności fizycznej; 9) regulującymi prawnymi i zasadami żywienia osób starszych w placówkach żywienia zbiorowego; 10) oceną i planowaniem jadłospisów w żywieniu indywidualnym i zbiorowym osób starszych z uwzględnieniem stanu fizjologicznego, chorób, farmakoterapii, suplementów diety i/lub żywności wzbogacanej; 11) specyfiką efektywnego prowadzenia prozdrowotnej edukacji żywieniowej wśród seniorów. Zdobyta wiedza i umiejętności będą przydatne w pracy absolwentów tych studiów celem zachowania lub poprawy jakości zdrowotnej życia seniorów. Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

*** Terminy zjazdów:

Semestr zimowy: I zjazd: 07-08.11.2020 II zjazd: 28-29.11.2020 III zjazd: 12-13.12.2020 IV zjazd: 16-17.01.2021 V zjazd: 13-14.02.2021

Semestr letni: VI zjazd: 13-14.03.2021 VII zjazd: 27-28.03.2021 VIII zjazd: 17-18.04.2021 IX zjazd: 29-30.05.2021 X zjazd: 18-19.06.2021

Adresaci

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich) wszystkich typów. Tematyka studiów będzie szczególnie przydatna dla dietetyków, spec. ds. żywienia człowieka, zajmujących się żywieniem osób starszych w gabinetach dietetycznych lub poradnictwa żywieniowego, intendentów w domach opieki, w domach pomocy społecznej, w szpitalach, w hospicjach, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, sanatoriach i uzdrowiskach. Również studia dedykowane są dla osób kontrolujących sposób żywienia osób starszych w placówkach żywienia zbiorowego (pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych), osób świadczących usługi w zakresie żywienia seniorów (firm cateringowych) lub osób prowadzących edukację żywieniową. Ponadto studia skierowane są do nauczycieli (szkół średnich, policealnych i wyższych) dietetyki, żywienia, technologii żywności oraz wszystkich chętnych pragnących zdobyć, poszerzyć i/lub zaktualizować wiedzę z zakresu programu studiów.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Zmiany anatomiczne i fizjologiczne zachodzące w okresie starzenia 6
2. Antropometryczna ocena stanu odżywienia osób starszych 12
3. Żywienie kliniczne osób starszych 6
4. Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób narządów zmysłów i powłoki skórnej 8
5. Zaburzenia odżywienia u osób starszych 4
6. Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób układu pokarmowego osób starszych 8
7. Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób narządu ruchu osób starszych 10
8. Żywność funkcjonalna w diecie osób starszych 4
9. Analiza składu suplementów diety i żywności wzbogacanej dla osób starszych 8
10. Żywienie zbiorowe w placówkach opieki dla osób starszych 5
11. Edukacja i poradnictwo żywieniowe osób starszych 5
12. Żywność wzbogacana w diecie osób starszych 8
13. Suplementy diety w żywieniu osób starszych 8
14. Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób endokrynologicznych osób starszych 10
15. Żywienie osób starszych aktywnych fizycznie 6
16. Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób neurologicznych osób starszych 6
17. Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób nowotworowych osób starszych 6
18. Diagnostyka laboratoryjna w ocenie stanu odżywienia osób starszych 6
19. Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób układu sercowo-naczyniowego 8
20. Żywienie wspierające układ immunologiczny i mikrobiotę przewodu pokarmowego letni 8
21. Fitoterapia osób starszych 6
22. Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa osób starszych a interakcje leków z żywnością i suplementami diety 6
23. Ocena jadłospisów i planowanie żywienia osób starszych z uwzględnieniem chorób 6
24. Egzamin końcowy 0
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • 80% obecności na zajęciach,
 • uzyskanie zaliczeń z poszczególnych form wszystkich przedmiotów,
 • pozytywny wynik ustnego egzaminu końcowego.

Organizacja studiów

 • Część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające również rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów.
 • Katedra Technologii Żywności i Żywienia, Wydział Inżynierii Produkcji,
 • 10 zjazdów (sobota-niedziela)
 • organizacja współpracująca: Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego.
 • możliwość zakwaterowania w pokojach gościnnych DS. "Ślężak" lub "Przegubowiec" na terenie kampusu UE, po wcześniejszej indywidualnej rezerwacji.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członków Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, pracowników naukowych innych uczelni w kraju zajmujących się zagadnieniami poruszanymi w ramach studiów. Będę to m.in.

 • Dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UEW, Katedra Technologii Żywności i Żywienia, UE we Wrocławiu - Kierownik studiów.
 • Dr n. med. Anna Zmarzły, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego, Kierownik Poradni Żywienia Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, we Wrocławiu.
 • Prof. dr hab. inż. Joanna Wyka, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 • Dr hab. inż. Julita Reguła, prof. UPP, Instytut Żywienia Człowieka i Dietetyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 • Dr hab. inż. lek med. Dariusz Włodarek, prof. SGGW, Katedra Dietetyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, w Warszawie.
 • Dr n. farm. Magdalena Hurkacz, Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.
 • Dr n. farm. Aldona Wierzbicka - Rucińska, Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.
 • Płk. Dr n.med. Maciej Kentel, Wyższa Szkoła Fizjoterapii, Klinika eMKa Med Centrum medyczne we Wrocławiu.
 • Dr inż. Anna Sobczak-Czynsz, Fizjoline Centrum Rehabilitacji i Treningu Personalnego w Szczecinie.
 • Dr inż. Joanna Fugiel, Dom Pomocy Społecznej in. Dr E. Wojtyły w Szczecinie
 • Dr inż. Mirosława Teleszko, Katedra Technologii Żywności i Żywienia, UE we Wrocławiu.
 • Dr inż. Gabriela Haraf, Katedra Technologii Żywności i Żywienia, UE we Wrocławiu.
 • Dr inż. Monika Wereńska, Katedra Technologii Żywności i Żywienia, UE we Wrocławiu.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UEW
Katedra Technologii Żywności i Żywienia
tel. 71 36 80 254
e-mail: zuzanna.goluch@ue.wroc.pl
pok. 106, bud. H

Cena

4500 PLN

Cena: 4500 zł.
Płatność, w przypadku osób dokonujących wpłat indywidualnie, została rozłożona na 4 raty.
W przypadku większej liczby rat - należy skontaktować się z Kierownikiem studiów.

Opłata za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu studiów, wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu (login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska,
tel. 71 36 80 452,

e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl,

Centrum Kształcenia Ustawicznego pok. 4, bud. CKU, Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Kontakt do kierownika studiów (organizacja i program studiów): e-mail: zuzanna.goluch@ue.wroc.pl; tel. 71 36 80 254; 506554665

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-10-31

Termin uruchomienia studiów: 2020-11-07

Wymagane dokumenty

 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich
 • kserokopia tego dyplomu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu + ich kserokopie
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

§ Studia realizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Żywienia Klinicznego.

§ Świadectwo ukończeniu studiów podyplomowych prestiżowej Uczelni w języku polskim i angielskim.

§ Komfortowe warunki w salach wykładowych, ćwiczeniowych (m.in. zajęcia komputerowe przy jednoosobowych stanowiskach) oraz laboratoryjnych (obowiązuje biały fartuch laboratoryjny ochronny).

§ Możliwość ubiegania się o zniżkę w opłacie za studia: 

ü dla klientów instytucjonalnych, w przypadku gdy liczba osób z jednej organizacji, uczestniczących w danej edycji jest większa niż 3,

ü dla stałych klientów, tj. osób które w ciągu co najwyżej 2 lat przed rozpoczęciem studiów podyplomowych ukończyły studia lub szkolenia organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

ü dla pracowników instytucji współpracujących z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

W przypadku utrzymującej się sytuacji epidemicznej w kraju zajęcia będą prowdzone w trybie zdalnym w czasie rzeczywistym w programie MS Teams. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny kontaktu:

poniedziałek - piątek 
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto