Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia (Wrocław, studia sfinansowane ze Środków Unii Europejskiej) (edycja 31)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Data uruchomienia
27.02.2021 r.
Studia uruchomione

Cele i charakterystyka studiów

Celem Studiów Podyplomowych jest profesjonalne przygotowanie kadry menedżerskiej do efektywnego działania, tak by w sposób nowoczesny, twórczy i samodzielny potrafiła w warunkach gospodarki rynkowej zarządzać jednostkami opieki zdrowotnej, zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Studia przekazują wiedzę i umiejętności do sprawnego i efektywnego zarządzania firmą w warunkach tworzenia się nowego rynku usług medycznych zarówno w prywatnym jak i publicznym obszarze zmieniającego się systemu ochrony zdrowia.

W związku z finansowaniem studiów podyplomowych w ramach projektu pn. "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu ochrony zdrowia II", osoby aplikujące na ten kierunek proszone są o jednoczesne zalogowanie się poprzez stronę: http://ordo.info.pl/project/wysoko-wykwalifikowane-kadry-systemu-ochrony-zdrowia-ii/

Adresaci

Pracownicy pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, kadra zarządzająca podmiotów leczniczych, kadra medyczna posiadająca w swoim zakresie obowiązków funkcje administracyjne, pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia, pracownicy organów założycielskich podmiotów leczniczych. Do udziału w projekcie zapraszamy: • pracowników pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, np. rejestratorki/ rejestratorzy, księgowe, specjaliści ds. zamówień publicznych; • kadrę zarządzającą podmiotami leczniczymi, np. dyrektorzy, managerowie ochrony zdrowia; • kadrę medyczną posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne, np. ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe; • pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia; • pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów administracji rządowej (uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi).

Oferowane studia podyplomowe jednocześnie spełniają wymogi kwalifikacyjne na stanowiska kierownicze w jednostkach opieki zdrowotnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17 maja 2000 r.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 192 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podstawy organizacji i zarzadzania. Narzędzia zarządzania i ich wykorzystanie 5
2. Planowanie strategiczne 3
3. Samorządowa polityka zdrowotna 4
4. Struktura systemu ochrony zdrowia w Polsce 8
5. BiC w praktyce podmiotu leczniczego 8
6. Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych 8
7. Zarządzanie finansami. Analiza finansowa 8
8. Rachunek kosztów. Wykorzystanie programu EXCEL 8
9. Zarządzanie jakością w usługach zdrowotnych. Akredytacja 8
10. Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej. Analiza procesu 8
11. Analiza ekonomiczna w podmiocie leczniczym. Strategiczna karta wyników 8
12. Podstawy prawne w ochronie zdrowia 8
13. Prawo pracy 8
14. Zewnętrzne źródła finansowania. Zarządzanie projektem 8
15. Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia 8
16. Ubezpieczenia na rynku usług medycznych 4
17. Zarządzanie dokumentacją w podmiocie leczniczym 4
18. Kontraktowanie świadczeń medycznych 4
19. Rynek usług bankowych 8
20. Systemy informatyczne w ochronie zdrowia 8
21. Zarządzanie efektywnością w zespole. Komunikacja interpersonalna 8
22. Zarządzanie personelem w podmiotach leczniczych. Elementy zmian 8
23. Lean management w ochronie zdrowia 8
24. Gra decyzyjna. Zarządzanie operacyjne i strategiczne w podmiocie leczniczym 8
25. Przeciwdziałanie korupcji 4
26. Zagraniczne modele organizacji ochrony zdrowia 4
27. Mapy potrzeb zdrowotnych 8
28. Przygotowanie projektu końcowego 8
RAZEM 192

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecności na zajęciach,
 • egzamin końcowy, prowadzony w formie testu na zakończenie każdego semestru,
 • przygotowanie i obrona projektu.

Organizacja studiów

Szczegóły dotyczące organizacji studiów:

 • całość studiów obejmuje ok. 12 zjazdów odbywających się w soboty i niedziele
 • dodatkowe usługi: materiały promocyjne, książki, promocyjne oferty uczestnictwa w konferencjach naukowo- szkoleniowych organizowanych przez Katedrę Finansów z tego obszaru tematycznego,
 • organizacje współpracujące: PCEiA ORDO sp. z o.o., NFZ Oddział Dolnośląski, STOMOZ.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną studiów stanowią wieloletni pracownicy UE we Wrocławiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Szkoły Wyższej Handlowej w Warszawie, w tym doświadczeni profesorowie i adiunkci , ale także praktycy mogący wykazać się szczególnymi osiągnięciami z zakresu zarządzania i finansów w ochronie zdrowia. Dodatkowo na wykłady zapraszani są specjaliści z istotnych dla systemu instytucji, np. Narodowego Funduszu Zdrowia czy Państwowej Inspekcji Pracy.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Maria Węgrzyn, prof. UEW
Katedra Finansów
tel. 71 36 80 216
e-mail: maria.wegrzyn@ue.wroc.pl
pok. 7, bud. A

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Godziny otwarcia biura znajdują się w zakładce kontakt.

Dokumenty należy składać listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

W przypadku pytań o program/ zajęcia/ wykładowców - proszę o kontakt mailowy z Kierownikiem Studiów (e-mail: maria.wegrzyn@ue.wroc.pl)

Terminy

Termin uruchomienia studiów: 2021-02-27

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu/oryginału dyplomu do dokumentów.
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię.
 • Kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach /
 • Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski.

Dodatkowe informacje

Uczelnia jako jedna z pierwszych w Polsce, a pierwsza na Dolnym Śląsku, rozpoczęła szkolenia podyplomowe dla tej grupy kadry zarządzającej. Pierwsza edycja studiów zrealizowana została we Wrocławiu w roku akademickim 1993/94. Tegoroczna edycja była już 30-tą, równocześnie prowadzimy  kolejną - 11 już edycję w Białymstoku.

W studiach ZiFwOZ uczestniczyło już ponad 1570 osób.

Studia podyplomowe „ZARZĄDZANIE I FINANSE W OCHRONIE ZDROWIA” posiadają AKTUALNY CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY nadany przez STOWORZYSZENIE MENEDŻERÓW OCHRONY ZDROWIA (STOMOZ) świadczący o wysokiej jakości studiów.

W czasie trwania studiów organizowane są konferencje naukowo-szkoleniowe, w których mogą wziąć udział Słuchacze studiów podyplomowych (wobec nich stosowane są preferencyjne ceny) poprzez co mają zapewniony dostęp do najbardziej aktualnej problematyki związanej z ochroną zdrowia. W ramach konferencji uczestnicy mają możliwość wygłoszenia własnych referatów, które następnie są publikowane w recenzowanych książkach- Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto