Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie (we współpracy z TÜV Nord Polska, edycja 24)

Semestr letni 2019/2020, zimowy 2020/2021

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Cena
4 500,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Zapoznanie słuchaczy z problemami projektowania, budowy i stosowania systemów zarządzania jakością w aspekcie techniczno-technologicznym i ekonomicznym ze szczególnym uwzględnieniem nowej normy ISO 9001:2015 oraz przygotowanie uczestników studium do wdrażania tych norm do praktyki jak również przygotowanie słuchaczy do stosowania w przedsiębiorstwach skutecznego narzędzia wspomagającego zarządzanie jakością, a mianowicie rachunku kosztów jakości włączonego w system controllingu. Posiadanie certyfikatu serii ISO 9001:2015 jest już w wielu przypadkach podstawowym warunkiem korzystnego eksportu na jednolity rynek Unii Europejskiej i ułatwia ekspansję rodzimych produktów na rynki światowe.

Adresaci

Kadra kierownicza przedsiębiorstw oraz osoby bezpośrednio odpowiedzialne za projektowanie, dokumentowanie, wdrażanie oraz funkcjonowanie systemu zarządzania jakością na podstawie nowej normy ISO 9001:2015.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 150 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do zarządzania jakością 4
2. Normalizacja i normy w zarządzaniu jakością 4
3. System zarzadzania jakością – kontekst organizacji i przywództwa 8
4. Odpowiedzialność i prawo w dziedzinie jakości 4
5. System zarzadzania jakością – planowanie, wsparcie i zapewnienie zasobów 8
6. Informacje i udokumentowanie w SZJ 4
7. Nadzór nad dostawcami i działalnością operacyjną 8
8. Auditowanie i certyfikacja systemu zarządzania jakością 16
9. Komunikacja, prezentacja, moderacja 4
10. Monitorowanie, pomiary, ocena wyników i doskonalenia 8
11. Przywództwo, planowanie i skuteczne zarządzanie procesami 8
12. Zarządzanie ryzykiem 4
13. Narzędzia i metody rozwiazywania problemów i ciągłego doskonalenia 12
14. Metody statystyczne w zarządzaniu jakością 8
15. Zarządzanie niezgodnościami i procesy doskonalenia 8
16. System zarządzania środowiskowego 4
17. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 4
18. Branżowe standardy jakości 4
19. Wybrane elementy rachunkowości zarządczej 8
20. Rachunek kosztów jakości 8
21. Controlling w zarządzaniu jakością 8
22. Warsztaty w przedsiębiorstwie z systemem ISO 4
23. Egzamin końcowy 2
RAZEM 150

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia Studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów,
 • zdanie końcowego egzaminu.

Organizacja studiów

 • Studia są organizowane we współpracy z TÜV Nord Polska. Słuchacze po ukończeniu studiów otrzymują:
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz opcjonalnie:
 • certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnego z nową normą ISO 9001:2015, po zdaniu egzaminu na zakończenie studiów, nadany przez TÜV Nord Polska Sp. z o.o.
 • lub pełnomocnika bądź menedżera systemu zarządzania jakością, wydane przez TÜV NORD, jeśli spełniają określone wymagania w wytycznych do certyfikacji personelu.
 • Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym-dwudniowe sesje dwa razy w miesiącu (sobota w godz. 9.00 - 16.00 i niedziela w godz. 9.00 - 16.00). Zajęcia prowadzone będą systemem wykładowo-konwersatoryjnym i seminaryjnym
 • Słuchacze otrzymują bezpłatnie jeden lub dwa segregatory materiałów firmowych TÜV Nord Polska - zależnie od tego, czy ubiegają się tylko o certyfikaty audytora lub pełnomocnika SZJ czy dodatkowo także menedżera SZJ.
 • organizacją współpracującą jest TÜV Nord Polska Sp. z o.o.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na Studiach prowadzą trenerzy TUV Nord Polska z Katowic (ok. 40% godzin) oraz pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego, a także praktycy kierujący i administrujący systemami zarządzania jakością. programie zajęć są także warsztaty w Firmie stosującej ntegrowany system zarządzania jakością.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Edward Jończak
tel. 71 36 80 768, 601 747 030
e-mail: edward.jonczak@ue.wroc.pl

Cena

4500 PLN

płatne w II ratach przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w każdym semestrze.
Na wniosek słuchacza istnieje możliwość rozłożenia płatności za studia na więcej niż 2 raty.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu studiów. Wpłaty dokonywane są na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska, tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego, pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

mail do Kierownika studiów: edward.jonczak@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-02-15

Wymagane dokumenty

 • Wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu,
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię dyplomu.

Dodatkowe informacje

Słuchacze studiów podyplomowych mają prawo do korzystania z czytelni i biblioteki UE a także z konsultacji prowadzących zajęcia i opieki metodycznej w trakcie przygotowania prac dyplomowych.

Opłaty za egzaminy na certyfikaty TÜV, płatne na rzecz  TÜV Nord Polska Sp. z o.o. w Katowicach wynoszą:
• Audytor SZJ         200 zł,
• Pełnomocnik SZJ   350 zł,
• Menedżera SZJ     350 zł.Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

sobota
8:30-14:30

niedziela
8:30-13:30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto