Logistyka 4.0 i Transport 4.0 (edycja 1)

Semestr letni 2019/2020, zimowy 2020/2021

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
15.02.2020 r.
Studia uruchomione
Cena
4 500,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Celem uczestnictwa w studiach jest możliwość uzyskania wiedzy na temat najnowszych tendencji zachodzących na szeroko pojętym rynku Transport-Spedycja-Logistyka, w tym szczególnie tych związanych z przechodzeniem tego rynku do poziomu rozwoju, określanego mianem Poziom 4.0. Kluczową kwestią pozostaje tu nabycie umiejętności i zdolność do właściwej i biznesowo efektywnej percepcji tych zmian. Zmiany te bowiem stanowią wynikową przechodzenia sfer zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji do standardu rozwoju 4.0, jako tzw. Przemysł 4.0, w stosunku do którego sfery transportu i logistyki pełnią rolę pomocniczą i wspierającą - wspomagającą. Jednocześnie nader kluczową rolę odgrywa fakt, że w trakcie zajęć podawana jest usystematyzowana i całościowa najnowsza wiedza teoretyczna, uzupełniona o szereg – niezwykle tu niezbędnych – kwestii praktycznych. Ze względu na bardzo szybko dokonujące się zmiany na rynku, jest to też zatem wiedza niezbędna każdej osobie zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, w tym zawodowo, związanej z przewozami, spedycją bądź logistyką. Co istotne, umiejętnie dobrany program kursu oraz wysokiej klasy wykładowcy stanowią gwarancję, że przekazywana wiedza może się okazać interesująca i biznesowo przydatna także dla osób obecnie jedynie interesujących się zagadnieniami stanowiącymi przedmiot zajęć, a nie mających zawodowego związku z tym segmentem. W rezultacie kierunek "Logistyka 4.0 i Transport 4.0" to nowoczesne studia, oferujące atrakcyjny zakres wiedzy, niezbędny do sprawnego zarządzania procesami logistycznymi i transportowymi. Szczególnie, że pomagają one w zdobyciu umiejętności koniecznych do lepszego zrozumienia aktualnie zachodzących procesów i tym samym możliwości późniejszego praktycznego i skutecznego wykorzystania nabytych w ich trakcie dodatkowych kompetencji.

Adresaci

Z założenia program studiów jest adresowany do niezwykle szerokiego grona osób związanych z ogólnie pojętym sektorem T-S-L – Transport – Spedycja – Logistyka. Są to przede wszystkim: kadra średniego szczebla przedsiębiorstw transportowych, spedycyjnych i operatorów logistycznych; kadra menadżerska przedsiębiorstw transportowych, spedycyjnych i operatorów logistycznych; osoby w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych odpowiedzialne za organizację procesów logistycznych i transportowych w tych podmiotach, w tym bezpośrednio – we własnym zakresie oraz na zasadzie outsourcingu; osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę, kompetencje i kwalifikacje w obszarze najnowszych zjawisk i procesów zachodzących w sferach transportu, spedycji i logistyki; osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą; osoby chcące podjąć w przyszłości pracę w przedsiębiorstwach związanych z segmentem transportu, spedycji i logistyki; wszystkie osoby zainteresowane wiedzą na temat nowoczesnych rozwiązań ze sfer logistyki i transportu, w tym zarządzania łańcuchami dostaw.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Teoria transportu oraz współczesne technologie transportowe 16
2. Współczesne teorie logistyki – Logistyka 4.0 16
3. Infrastruktura logistyczna 12
4. Współczesne łańcuchy dostaw – tworzenie i ewaluacja 12
5. Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie 8
6. Logistyka magazynowa 8
7. Lean management 12
8. Analiza i projektowanie systemów logistycznych 8
9. Transport i spedycja w handlu zagranicznym 8
10. Transport 4.0 8
11. Systemy zarządzania flotą i wsparcia zarządzania 8
12. Analiza i dobór danych w logistyce 8
13. Systemy SAP ERP- moduły logistyczne 16
14. Prognozowanie w logistyce 16
15. Globalizacja i ekologizacja współczesnych transportu i logistyki 8
16. Seminarium 12
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecność na zajęciach (m.in. 80%)

Zaliczenie dotyczy każdego przedmiotu, który kończy się w danym semestrze. Zaliczenie studiów następuje w przypadku uzyskania ocen pozytywnych z zaliczeń wszystkich przedmiotów oraz uzyskania oceny pozytywnej z egzaminu końcowego,

Organizacja studiów

Zajęcia po 8 godzin w weekendy co 2 – 3 tygodnie w godz. 9:00 – 15:30 wg harmonogramu opublikowanego na początku semestru.

Kadra dydaktyczna

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktycy gospodarczy

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Jarosław Brach, adiunkt
Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki
tel. 71 36 80 339
e-mail: jaroslaw.brach@ue.wroc.pl
pok. 216 B, bud. B

Opiekun naukowy

dr hab. Jarosław Brach, adiunkt
Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki
tel. 71 36 80 339
e-mail: jaroslaw.brach@ue.wroc.pl
pok. 216 B, bud. B

Cena

4500 PLN

Istnieje możliwość uiszczenia czesnego w dwóch ratach - oddzielnie za każdy semestr, nie ma kwoty wpisowego:
I rata 2 250,00 zł do 22.02.2020 r.
II rata 2 250,00 zł do 30.09.2020 r.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4 godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-02-08

Termin uruchomienia studiów: 2020-02-15

Wymagane dokumenty

  • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
  • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich
  • kserokopia tego dyplomu
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
  • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
  • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

Efekty kształcenia:

nabycie lepszej zdolności do zrozumienia aktualnie zachodzących procesów w sferze gospodarowania, w tym przyczyn, następstw i skutków tzw. czwartej rewolucji przemysłowej i jej wpływu na obszary zaopatrzenia, wytwarzania oraz dystrybucji;

zdolność do zidentyfikowania najnowszych zjawisk zachodzących w sferach transportu i logistyki, w szczególności odnoszących się do tzw. Poziomu 4.0 – Transportu 4.0 i Logistyki 4.0, a będących następstwem formowania się oraz wzrostu i rozwoju Przemysłu 4.0;

zapoznanie się z najnowszymi propozycjami ze sfer hardware i software, mającymi na celu wzrost efektywności – ekonomizacji wszelkich wykonywanych operacji w układach czasowym, kosztowym, zasobowym i ekologicznym;

możliwość praktycznego wdrożenia rozwiązań pozwalających podnieść konkurencyjność własnych podmiotów – podmiotów w których jest się zatrudnionym, którymi się zarządza i/czy których jest się właścicielem;

nabycie nowej wiedzy teoretycznej oraz nowych zdolności i umiejętności, które da się wykorzystać w realnych działaniach biznesowych.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny kontaktu:

poniedziałek - piątek 
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto