Kadry i płace - prawo i praktyka (Jelenia Góra, edycja 3)

Semestr zimowy 2019/2020, letni 2019/2020

Rekrutacja do
31.01.2020 r.
Termin upłynął
Cena
3 500,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest:

 • przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz naliczania wynagrodzeń,
 • uzyskanie wiedzy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, czego wynikiem będzie nabycie umiejętności: przeprowadzenia rekrutacji, selekcji i oceny pracowników, zorganizowania i przygotowywania procesu doskonalenia zawodowego personelu, planowania ścieżki karier, wdrażania systemów zarządzania personelem opartych o kompetencje,
 • wykształcenie praktycznych umiejętności obsługi systemu informatycznego ukierunkowanego na ewidencję i rozliczanie czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń, rozliczenia z ZUS, obsługę programu finansowo-księgowego w aspekcie ewidencji wynagrodzeń.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla:

 • absolwentów szkół wyższych, przygotowujących się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych bez doświadczenia bądź też z niewielkim doświadczeniem w tym obszarze,
 • osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z zakresu zarządzania kadrami,
 • specjalistów zajmujących się realizacją polityki personalnej w przedsiębiorstwach, instytucjach i innych organizacjach,
 • przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników, zainteresowanych poszerzeniem umiejętności zarządzania kadrami lub mających perspektywy rozwoju zawodowego w tym obszarze.

Dzięki kompleksowemu ujęciu problematyki zatrudniania absolwent studiów będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia w zakresie kadrowo-płacowej obsługi podmiotów gospodarczych, zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego oraz do rozwoju własnej kariery zawodowej poprzez zdobycie kwalifikacji i uprawnień pozwalających na wykonywanie pracy m.in. w charakterze: specjalisty ds. polityki kadrowej, specjalisty ds. kadr i płac, specjalisty ds. zarządzania personelem i wynagrodzeniami, specjalisty ds. personalnych.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 234 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wykład inauguracyjny 5
MODUŁ I. PRAWO PRACY
2. Czas pracy 8
3. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy 8
4. Urlopy pracownicze 5
5. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 5
6. Odpowiedzialność porządkowa, materialna i za powierzone mienie 5
7. Regulaminy i dokumentacja zatrudnienia 6
8. Organizacja nadzoru nad warunkami pracy 4
9. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 4
10. Zwolnienia grupowe 4
11. Zatrudnianie cudzoziemców 4
12. Delegowanie pracowników za granicę 4
13. Ochrona danych osobowych 5
MODUŁ II. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZUS
14. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu 8
15. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 8
MODUŁ III. PŁACE, PODATKI, ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
16. Podatek dochodowy od osób fizycznych 8
17. Płace – praktyczne zasady naliczania wynagrodzeń 20
18. Rozliczanie umów cywilnoprawnych 14
19. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) 6
20. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 8
21. Potrącenia z wynagrodzeń 8
22. Ewidencja księgowa wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych 8
MODUŁ IV. KOMPETENCJE INTERPERSONALNE I ZARZĄDZANIE KADRAMI
23. Strategia personalna przedsiębiorstwa 8
MODUŁ V. WYKORZYSTANIE PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH
24. Program Płatnik 16
25. Program finansowo-księgowy w aspekcie wynagrodzeń 5
26. Program kadrowo-płacowy 24
27. Excel 8
28. Przygotowanie do egzaminu końcowego 10
29. EGZAMIN KOŃCOWY 0
30. E-zwolnienia 4
31. Pracownicze plany kapitałowe 4
RAZEM 234

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • Obecność na zajęciach.
 • Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (z tematyki zajęć).

Organizacja studiów

Studia prowadzone są w języku polskim. Studia organizowane przez Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Miejsce prowadzenia zajęć Jelenia Góra. Zajęcia odbywają się w piątki (16.00-20.15) i soboty (9.00-15.45) lub soboty i niedziele (zwykle w godz. 9.00 - 15.45). Słuchacze otrzymują książki i materiały związane z tematyką studiów.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą doświadczeni specjaliści - praktycy w dziedzinie prawa pracy, podatków, kadr i płac oraz zarządzania kadrami oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zajmujący się tematyką kadr i płac.

Zajęcia prowadzone są w połączeniu aspektów teoretycznych z problemami praktyki zawodowej. Atutem są warsztaty komputerowe z wykorzystaniem programów informatycznych. Program studiów dostosowany do potrzeb rynku i zmieniających się przepisów prawa.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Joanna Kogut
tel. 75 75 38 254
e-mail: joanna.kogut@ue.wroc.pl
pok. 87, bud. A

Opiekun naukowy

dr hab. Teresa Orzeszko, prof. UE
bud. A

Cena

3500 PLN

Opłaty za studia podyplomowe prosimy wnosić na Indywidualne Konta Słuchaczy widoczne w panelu użytkownika z dopiskiem "EZIT Kadry i płace Jelenia Góra".
Płatne w dwóch ratach semestralnych po 1750,00 PLN.
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na cztery raty po złożeniu pisemnego wniosku do kierownika studiów.

Kontakt i zapisy

Kontakt w sprawie studiów: dr Joanna Kogut tel. 607 679 280 lub joanna.kogut@ue.wroc.pl

Sprawy administracyjne: Agata Baran, e-mail: agata.baran@ue.wroc.pl, tel. 75 75 38 395

Wymagane dokumenty po wcześniejszej rejestracji i wypełnieniu oraz wydrukowaniu formularza zgłoszeniowego (zakładka poniżej), należy złożyć osobiście w Dziekanacie Wydziału, bud. A, pok. 55A, I piętro (dziekanat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00) lub wysłać drogą pocztową na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze; Dziekanat, bud. A, pok. 55A I piętro ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-01-31

Wymagane dokumenty

 • - wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • -do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich
 • - kserokopia tego dyplomu
 • - do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
 • - w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjna, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W JELENIEJ GÓRZE, KTÓRE CIESZĄ SIĘ BARDZO DUŻYM ZAINTERESOWANIEM!!!

Nasze atuty to: dopracowany, co roku aktualizowany program, wykwalifikowani i cenieni wykładowcy, dobrze opracowane materiały, profesjonalna organizacja studiów oraz finalne zadowolenie słuchaczy potwierdzone wysokimi wynikami z egzaminu i ankietami końcowymi!!! 


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

sobota
8:30-14:30

niedziela
8:30-13:30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto