Inwestycje w odnawialne źródła energii - energetyka prosumencka w systemach energetycznych (II edycja w Warszawie)

Semestr zimowy 2012/2013, letni 2012/2013

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
20.10.2012 r.
Studia uruchomione
Cena
6 000,00 zł

Strona WWW: http://www.oze.ue.wroc.pl/

Cele i charakterystyka studiów

W latach 2012-2020 sektor energetyki odnawialnej wymagać będzie nowych inwestycji rzędu 100 mld zł, a średnioroczne tempo wzrostu niektórych, najbardziej perspektywicznych branż wyniesie od 35% do 70%. W sektorze powstaną setki nowych firm i zrealizowanych zostanie tysiące nowych inwestycji, przy których realizacji w Polsce dodatkowe zatrudnienie znajdzie dziesiątki tysięcy osób.
Projekt ustawy o OZE zapowiada również znaczne wsparcie dla mikro/małych instalacji OZE i rozwój energetyki prosumenckiej.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie aktualnych i praktycznych informacji o inwestowaniu w odnawialne źródła energii (OZE): rozwiązaniach technologicznych, również dotyczących energetyki prosumenckiej, unijnych i polskich uwarunkowaniach prawnych wspierających wykorzystanie OZE, źródłach finansowania zewnętrznego, przeprowadzaniu analizy finansowej i ekonomiczno-społecznej (CBA), możliwościach dofinansowania ze środków UE. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności przeprowadzania studium wykonalności projektu inwestycyjnego oraz przygotowywania wniosków o dofinansowanie inwestycji.

Położenie akcentu na praktyczne aspekty podejmowania inwestycji w energetyce odnawialnej wymusza konieczność prowadzenia dużej części zajęć w formie warsztatów i analizy przypadków (case study). Taka forma zajęć umożliwia słuchaczom większą aktywność i zaangażowanie co gwarantuje nabycie umiejętności praktycznych.

Adresaci

Program studiów jest skierowany do:
- prywatnych przedsiębiorców, szczególnie z sektora MŚP, zajmujących się energetyką odnawialną lub pragnących poszerzyć swoją działalność o energetykę odnawialną,
- kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla w przedsiębiorstwach energetycznych i ciepłowniczych, które pragną podjąć działalność inwestycyjną w OZE,
- pracowników jednostek samorządowych (urzędów gmin, powiatów, województw) odpowiedzialnych za inwestycje, rozwój i planowanie przestrzenne oraz pracowników jednostek doradztwa rolniczego - studium umożliwi gminom i powiatom wykształcenie specjalistów ds. ekoenergetyki, kompetentnych w zakresie rozwoju i wykorzystania lokalnych zasobów OZE,
- przedstawicieli firm doradczo-szkoleniowych, pragnących poszerzyć zakres świadczonych usług o zagadnienia energetyki odnawialnej,
- pozostałych osób, które zamierzają poszerzyć zakres posiadanych wiadomości teoretycznych oraz poznać najlepsze rozwiązania praktyczne w ramach podejmowania inwestycji w OZE.
Uczestnikiem studium może być osoba, która posiada wyższe wykształcenie ( tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny).

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 168 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Odnawialne zasoby energii i ich wykorzystanie (mgr inż., MBA Grzegorz Wiśniewski Prezes EC BREC Instytutu Energetyki Odnawialnej) 2
2. Prognozy wykorzystania odnawialnych źródeł energii (mgr inż. Grzegorz Wiśniewski) 2
3. Technologie i rynek energetyki odnawialnej - energetyka: wiatrowa, słoneczna, geotermalna, biogaz oraz biomasa (mgr inż. Grzegorz Wiśniewski, dr inż. Katarzyna Michałowska-Knap, mgr inż. Aneta Więcka, dr inż. Piotr Kubski, mgr inż. Anna Oniszk-Popławska) 12
4. Uwarunkowania prawne i rynkowe odnawialnych źródeł energii w Polsce (mgr inż. Grzegorz Wiśniewski, mgr inż. Anna Oniszk-Popławska, dr inż. Katarzyna Michałowska-Knap) 10
5. Systemy ciepłownicze w Polsce, system elektroenergetyczny (zasady rynku, działanie, konstrukcja sieci, możliwości przyłączania OZE), przyłączanie do sieci – case study: farma wiatrowa, biogaz, fotowoltaika (mgr inż. Piotr Danielski) 8
6. Technologie i rynek mikro/małych instalacji OZE oraz ich integracja/mikrosieci: uwarunkowania i potencjał rozwoju; małe elektrownie wiatrowe, mikroinstalacje fotowoltaiczne (dr inż. Katarzyna Michałowska-Knap, mgr inż. Konrad Rosołek) 6
7. Technologie i rynek mikro/małych instalacji OZE oraz ich integracja/mikrosieci: mikrobiogazownie i mikrosystemy CHP na oleje roślinne, kolektory słoneczne (mgr inż. Anna Oniszk-Popławska, mgr inż. Aneta Więcka) 4
8. Technologie i rynek mikro/małych instalacji OZE oraz ich integracja/mikrosieci: magazynowanie energii w magazynach ciepła; nakłady inwestycyjne, koszty operacyjne i koszty energii z mikroinstalacji OZE (dr inż. Stanisław Gołębiowski) 2
9. Uwarunkowania prawne i rynkowe rozwoju mikro/małych instalcji OZE: prawo krajowe; ceny/taryfy energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, podatki; procedury inwestycyjne (mgr inż. Anna Oniszk-Popławska, dr inż. Katarzyna Michałowska-Knap) 6
10. Funkcjonowanie sieci smart grid z mikroinstalacjami OZE (mgr inż. Piotr Danielski/ dr Tomasz Siewierski) 2
11. Certyfikacja instalatorów małych instalacji i mikroinstalacji OZE: Miejsce firm instalacyjnych w łańcuchu dostaw, Rynek instalatorów OZE w Polsce i w UE, Szkolenia i certyfikacja instalatorów w nowej ustawie OZE(mgr inż. Grzegorz Wiśniewski) 6
12. Długoterminowe źródła finansowania: kredyt inwestycyjny, formuła project finance, akcje, private equity, leasing, ustalenie optymalnego sposobu finansowania (dr Wojciech Hasik, mgr Grzegorz Jajuga, mgr Wojciech Mróz, dr Agnieszka Bem, dr Magdalena Ligus) 21
13. Dobór źródeł finansowania mikro/małych instalacji OZE: kredyt komercyjny - praktyczne aspekty finansowania bankowego (warsztaty), leasing, finansowanie z UE oraz funduszy ekologicznych (dr Wojciech Hasik, dr Agnieszka Bem, mgr inż. Grzegorz Wiśniewski) 13
14. Analiza finansowa projektu inwestycyjnego: analiza sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa, planowanie finansowe, szacowanie przepływów pieniężnych, kryteria oceny efektywności finansowej, symulacje w finansach(prof. Adam Kopiński, dr Magdalena Ligus) 28
15. Zarządzanie ryzykiem projektu inwestycyjnego (dr Tomasz Słoński) 8
16. Analiza kosztów i korzyści (CBA) społecznych projektu inwestycyjnego: korekty przepływów finansowych - transfery i ceny kalkulacyjne, efekty zewnętrzne inwestycji w OZE, wskaźniki efektywności ekonomicznej, analiza studium przypadku (dr Magdalena Ligus) 6
17. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do wybranego programu UE - Część wstępna (mgr inż. Grzegorz Wiśniewski) oraz Część finansowo-ekonomiczna - na podstawie wcześniejszych zajęć (dr Magdalena Ligus /mgr Tomasz Mroszkiewicz) 4
18. Analizy studium przypadku oceny opłacalności inwestycji OZE: farma wiatrowa, elektrociepłownia biogazowa rolniczo-utylizacyjna, Porównawcza analiza kosztów produkcji energii z elektorwni jądrowej i morskich farm wiatrowych (dr Magdalena Ligus) 10
19. Analizy studium przypadku oceny opłacalności mikro/małych instalacji OZE: wiatrowa, fotowoltaiczna, mikrobiogazownia, przydomowa geotermalna pompa ciepła, kolektory słoneczne (dr Magdalena Ligus) 10
20. Seminarium dyplomowe (Prof. Adam Kopiński, dr Magdalena Ligus) 8
RAZEM 168

Warunki i sposób zaliczenia studiów

przygotowanie i obrona pracy dyplomowej

Organizacja studiów

• Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
• 11 zjazdów, sobota-niedziela
• organizacje współpracujące : partnerem merytorycznym studiów jest Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie www.ieo.pl

Kadra dydaktyczna

Zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz specjaliści z Instytutu Energetyki Odnawialnej w Warszawie, a także eksperci zewnętrzni.
Lista wykładowców http://oze.ue.wroc.pl/polski/informacje/wykladowcy

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Magdalena Ligus
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością
tel. 71 36 80 646
e-mail: magdalena.ligus@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Adam Kopiński
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością
tel. 71 36 80 646
e-mail: adam.kopinski@ue.wroc.pl
pok. 1, bud. Z

Cena

6000 PLN

możliwość płatności ratalnych – dwie równe raty płatne na początek każdego semestru nauki

Kontakt i zapisy

Inż. Małgorzata Barbrich
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością, pok. 311b bud. Z
zif_zfp@ue.wroc.pl tel. 71-36-80-646

Kierownik studiów
dr Magdalena Ligus
magdalena.ligus@ue.wroc.pl tel. 606-392-295

Dokumenty proszę dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na poniższy adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością, pok 311b bud. Z
ul. Komandorska 118/120,
53-345 Wrocław
P. Małgorzata Barbrich

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2012-10-12

Termin uruchomienia studiów: 2012-10-20

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia (wg wzoru na stronie www.oze.ue.wroc.pl )
  • formularz zgłoszeniowy (wg wzoru na stronie www.oze.ue.wroc.pl )
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy na www.oze.ue.wroc.pl)
  • 2 zdjęcia
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • dowód wpłaty czesnego (całość lub pierwsza rata)

Dodatkowe informacje

V edycja studiów (II w Warszawie)  zostanie uruchomiona w październiku 2012 r. Studia trwają dwa semestry (październik 2012 - czerwiec 2013) w systemie weekendowym (1-2 weekendy w miesiącu). Zajęcia odbywają się w sali szkoleniowej w centrum Warszawy.

Zapraszamy do zapoznania sie ze szczegółowymi informacjami o studiach na stronie www.oze.ue.wroc.pl

wybrane profile słuchaczy poprzednich edycji studiów

http://oze.ue.wroc.pl/polski/informacje/poprzednie-edycje/profile-uczestnikow

http://oze.ue.wroc.pl/polski/informacje/poprzednie-edycje/2010-2011

http://oze.ue.wroc.pl/polski/informacje/poprzednie-edycje/profile-sluchaczy-iii-edycji-2011-2012-warszawa

informacje rekrutacyjne http://oze.ue.wroc.pl/polski/informacje/rekrutacja

informacje dotyczące czesnego http://oze.ue.wroc.pl/polski/informacje/czesne


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa 8.00-15.00
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto