Kadry i płace - prawo i praktyka (Świdnica, edycja 3)

online__21_


Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
15.10.2018 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
20.10.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
3 500,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest:

 • przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz naliczania wynagrodzeń,
 • uzyskanie wiedzy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, czego wynikiem będzie nabycie umiejętności: przeprowadzenia rekrutacji, selekcji i oceny pracowników, zorganizowania i przygotowywania procesu doskonalenia zawodowego personelu, planowania ścieżki karier, wdrażania systemów zarządzania personelem opartych o kompetencje,
 • wykształcenie praktycznych umiejętności obsługi systemu informatycznego ukierunkowanego na ewidencję i rozliczanie czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń, rozliczenia z ZUS, obsługę programu finansowo-księgowego w aspekcie ewidencji wynagrodzeń.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla:

 • absolwentów szkół wyższych, przygotowujących się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych bez doświadczenia bądź też z niewielkim doświadczeniem w tym obszarze,
 • osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z zakresu zarządzania kadrami,
 • specjalistów zajmujących się realizacją polityki personalnej w przedsiębiorstwach, instytucjach i innych organizacjach,
 • przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników, zainteresowanych poszerzeniem umiejętności zarządzania kadrami lub mających perspektywy rozwoju zawodowego w tym obszarze.

Dzięki kompleksowemu ujęciu problematyki zatrudniania absolwent studiów będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia w zakresie kadrowo-płacowej obsługi podmiotów gospodarczych, zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego oraz do rozwoju własnej kariery zawodowej poprzez zdobycie kwalifikacji i uprawnień pozwalających na wykonywanie pracy m.in. w charakterze: specjalisty ds. polityki kadrowej, specjalisty ds. kadr i płac, specjalisty ds. zarządzania personelem i wynagrodzeniami, specjalisty ds. personalnych.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 233 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wykład inauguracyjny 5
MODUŁ I. PRAWO PRACY
2. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy 8
3. Czas pracy 8
4. Urlopy pracownicze 5
5. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 5
6. Odpowiedzialność porządkowa, materialna i za powierzone mienie 5
7. Regulaminy i dokumentacja zatrudnienia 8
8. Organizacja nadzoru nad warunkami pracy 4
9. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 4
10. Zwolnienia grupowe 4
11. Zatrudnianie cudzoziemców 4
12. Delegowanie pracowników za granicę 4
13. Ochrona danych osobowych 4
MODUŁ II. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZUS
14. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu 8
15. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 8
MODUŁ III. PŁACE, PODATKI, ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
16. Podatek dochodowy od osób fizycznych 8
17. Płace – praktyczne zasady naliczania wynagrodzeń 20
18. Rozliczanie umów cywilnoprawnych 14
19. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) 8
20. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 8
21. Potrącenia z wynagrodzeń 8
22. Ewidencja księgowa wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych 8
MODUŁ IV. KOMPETENCJE INTERPERSONALNE I ZARZĄDZANIE KADRAMI
23. Strategia personalna przedsiębiorstwa 8
MODUŁ V. WYKORZYSTANIE PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH
24. Program Płatnik 16
25. Program finansowo-księgowy w aspekcie wynagrodzeń 8
26. Program kadrowo-płacowy 24
27. Excel 8
28. Przygotowanie do egzaminu końcowego 10
RAZEM 232

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecności na zajęciach (wymagane 80% obecności),
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (z zakresu zajęć).

Organizacja studiów

 • Studia prowadzone są w języku polskim.
 • Studia organizowane przez Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki UE we Wrocławiu.
 • Miejsce prowadzenia zajęć Świdnica i/lub Jelenia Góra
 • Zajęcia odbywają się w piątki (16.00-20.15) i soboty i/lub niedziele (zwykle w godz. 9.00 - 15.45)
 • Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze (Katedry Finansów i Rachunkowości, Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej) oraz specjaliści - praktycy w dziedzinie prawa prawy, podatków, kadr i płac oraz zarządzania kadrami.

Zajęcia prowadzone są w połączeniu aspektów teoretycznych z problemami praktyki zawodowej.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Joanna Kogut
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 679 280
e-mail: joanna.kogut@ue.wroc.pl
pok. 521, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Teresa Orzeszko, prof. UE
bud. A

Cena

3500 PLN

Opłaty za studia podyplomowe prosimy wnosić na Indywidualne Konta Słuchaczy widoczne w panelu użytkownika z dopiskiem "EZIT Kadry i płace Świdnica".

Płatne w dwóch ratach semestralnych po 1750,00 PLN.
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na cztery raty po złożeniu pisemnego wniosku do kierownika studiów.

Kontakt i zapisy

Kontakt w sprawie studiów: dr Joanna Kogut tel. 607 679 280.

Wymagane dokumenty po wcześniejszej rejestracji i wypełnieniu oraz wydrukowaniu formularza zgłoszeniowego (zakładka poniżej), należy złożyć osobiście w Dziekanacie Wydziału, bud. A, pok. 55A, I piętro (dziekanat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00) lub wysłać drogą pocztową na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze; Dziekanat, bud. A, pok. 55A I piętro ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-10-15

Termin uruchomienia studiów: 2018-10-20

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto