Psychologia w Zarządzaniu (edycja 3)

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
21.10.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
4 600,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Zarządzanie współczesnymi organizacjami w coraz większym stopniu wymaga pozyskiwania i doskonalenia kompetencji społecznych, w tym kompetencji psychospołecznych. Oferowane studia podyplomowe wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom. Celem studiów jest dostarczenie ich uczestnikom wiedzy, rozwinięcie umiejętności, jak również wykształcenie postaw w zakresie psychologicznych i społecznych wymiarów zarządzania. Program studiów został podzielony na trzy moduły. Moduł I zawiera zagadnienia odnoszące się do problematyki kierowania ludźmi. Moduł ten pozwala na wyjaśnienie i zrozumienie podstaw wpływających na zachowania ludzi w organizacji, co umożliwia odpowiednie podejście do kierowania nimi. Porusza on zagadnienia dotyczące budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, delegowania zadań, rozwoju, motywowania i oceniania pracowników. Moduł II przedstawia zastosowanie psychologii w rozwiązywaniu wybranych problemów pojawiających się podczas zarządzania organizacją, m.in. zarządzanie zmianami, prowadzenie negocjacji i rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie decyzji, czy kształtowanie wizerunku organizacji. Celem modułu III jest dostarczenie słuchaczom możliwości rozwinięcia wskazanych kompetencji społecznych.

Adresaci

Studia skierowane są do wszystkich osób, które na co dzień pracują z ludźmi na różnych poziomach relacji i zależności. Oferowany program studiów uwzględnia potrzeby kompetencyjne zarówno osób kierujących, jak również osób, chcących w przyszłości kierować zespołem.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 200 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Trening kształtowania relacji interpersonalnych 8
Moduł I. Psychologiczne i społeczne aspekty kierowania ludźmi w organizacji
2. Budowanie zespołu i komunikacja w zespole 16
3. Motywowanie pracowników w organizacji 8
4. Ocenianie pracowników w organizacji 8
5. Stawianie zadań pracownikom przy wykorzystaniu technik coachingowych 8
6. Rozwój kompetencji z wykorzystaniem metody Assessment/Development Center 8
Moduł II. Psychologiczne i społeczne problemy w praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami
7. Triumwirat ról zarządczych (przedsiębiorca, przywódca, menedżer) 8
8. Kulturowe uwarunkowania zarządzania współczesnymi organizacjami 4
9. Psychologia międzykulturowa w zarządzaniu 4
10. Negocjacje kierownicze 8
11. Psychologiczne i organizacyjne uwarunkowania i mechanizmy podejmowania decyzji w organizacji 8
12. Psychospołeczne i organizacyjne problemy zarządzania zmianami w organizacji 8
13. Employer Branding - kształtowanie wizerunku pracodawcy 8
14. Zarządzanie kryzysowe w organizacji 8
15. Zaufanie i kapitał relacyjny w zarządzaniu organizacją 4
16. Zjawiska patologiczne w miejscu pracy 4
17. Źródła władzy w organizacji - psychologiczne aspekty zarządzania 8
18. Psychologia pozytywna i wellbeing w organizacji 8
Moduł III. Kształtowanie i doskonalenie kompetencji
19. Psychologia uczenia się 4
20. Samorozwój 8
21. Savoir-vivre w biznesie 8
22. Stres i odporność psychiczna 8
23. Techniki wpływu 16
24. Trening asertywności 4
25. Trening kreatywności 8
26. Egzamin końcowy 8
RAZEM 200

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Obecność na zajęciach (wymagane 80 % obecności - w uzasadnionych przypadkach istniej możliwość obniżenia wymaganej obecności). Egzamin końcowy składający się z części testowej (indywidualnie) oraz części praktycznej w formie studium przypadku (zespołowo).

Organizacja studiów

Studia organizowane są na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Zajęcia będą realizowane w systemie niestacjonarnym - dwudniowe sesje (soboty i niedziele) w godzinach 9.00 - 16.00. Liczba zjazdów: 13. Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Studia obsługiwane są przez platformę internetową, na której zamieszczane są materiały dydaktyczne oraz wszystkie niezbędne informacje dla słuchaczy.

Kadra dydaktyczna

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz przedstawiciele praktyki wyspecjalizowani w zakresie określonych obszarów programu studiów, certyfikowani trenerzy biznesu, coachowie, psycholodzy, w tym:

Adela Barabasz - profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor. Jest certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członkiem międzynarodowych stowarzyszeń, takich jak European Group for Organizational Studies (EGOS) oraz European Academy of Management (EURAM). Zainteresowania badawcze koncentruje na mechanizmach funkcjonowania organizacji, które opisuje w ujęciu psychochodynamicznym. Szczególną wagę przywiązuje do identyfikacji mechanizmów obronnych w organizacji oraz zjawiska przeniesienia w relacjach przełożony - podwładny. Bada wpływ osobowości liderów organizacji na zachowania pozostałych jej członków oraz związki pomiędzy objawami dysfunkcjonalności jednostek a przejawami dysfunkcji w organizacji.

Dominika Bąk-Grabowska - pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, od 2017 roku na stanowisku profesora UE. Doświadczony dydaktyk, badacz z zamiłowania, ekspert. Zainteresowania badawcze to przede wszystkim zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach i organizacjach publicznych. Specjalizacja w metodzie studium przypadku z wykorzystaniem technik badań jakościowych. Autorka ponad 70 publikacji naukowych. Inżynier z przypadku. Prywatnie żona i mama dwójki dzieci, pogodzona z koniecznością ciągłego rozwoju.

Monika Chutnik - Dyrektor Zarządzająca w ETTA Global Leadership Consulting, największej polskiej firmie specjalizującej się w międzynarodowej współpracy w biznesie. Coach i trener przywództwa oraz konsultant międzykulturowy. Autorka książki "Szok kulturowy. Przyczyny. Konsekwencje. Przeciwdziałanie", licznych artykułów w tematyce międzykulturowej w magazynach takich jak Harvard Business Review, Personel Plus, Benefit, HRNews.pl. Doradza kadrze kierowniczej różnych szczebli. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje międzynarodowe środowisko korporacyjne (Hewlett-Packard, Nokia Siemens Networks, General Electric, Ernst&Young), mniejsze przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe, co stanowi bezcenną bazę do zrozumienia potrzeb klientów pochodzących z różnych sektorów. Mieszkała w Finlandii i Niemczech, pracuje w języku polskim, angielskim i niemieckim. Jako trener i coach pracowała w 14 krajach - oprócz tego prowadziła także wirtualne sesje dla uczestników z całego świata.

Marlena Cieciora - pasjonatka psychologii biznesu. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z zakresu psychologii pozytywnej (SWPS Wrocław) i psychologii w zarządzaniu (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół psychologii pozytywnej oraz organizacji turkusowych. Czas prywatny najchętniej spędza w sali kinowej.

Dariusz Doliński - psycholog społeczny, profesor psychologii, zajmuje się psychologią zachowań społecznych, psychologią emocji i motywacji. Analizuje techniki wpływu społecznego, mechanizmy ulegania wobec zewnętrznego nacisku i manipulacji społecznej. Interesuje się psychologicznymi aspektami marketingu i reklamy. Jest autorem licznych projektów naukowych, badań eksperymentalnych i teorii z zakresu psychologii społecznej, szczególnie zachowań konsumenckich oraz weryfikacji technik używanych przez ludzi do tego, aby efektywnie wpływać na innych. Autor i współautor około 200 publikacji, m.in. „Psychologia wpływu społecznego” (2000), „Psychologiczne mechanizmy reklamy” (2003), „Ukryte sensy zachowania: rozmowy o wywieraniu wpływu i reklamie” (2006), Manipulacja” (2009) oraz „Techniques of social influence: The psychology of gaining compliance” (2016). Jest członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Komitetu Psychologii PAN oraz prezesem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej.

Katarzyna Grzesik - kierownik studiów podyplomowych „Psychologia w Zarządzaniu” od I edycji studiów, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (adiunkt w Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa). Nauczyciel akademicki, badacz, certyfikowany trener biznesu. W pracy badawczej specjalizuje się w problematyce przywództwa w organizacji, zarządzania zasobami ludzkimi oraz podejmowania decyzji w organizacji. Autorka i współautorka ponad 40 publikacji naukowych. W obszarze dydaktycznym zajmuje się m.in. problematyką podejmowania decyzji menedżerskich, zachowań organizacyjnych, przywództwem w organizacji, rozwoju pracowników oraz koncepcjami i metodami zarządzania.

Tomasz Grzyb - psycholog społeczny, adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej wydziału zamiejscowego SWPS we Wrocławiu, „visiting lecturer” w NATO School w Oberammergau w Niemczech, Hellenic Multinational Peace Support Operations Training Centre w Grecji, Norwegian Defence University Staff College w Norwegii. Pracuje jako konsultant przy projektach NATO dotyczących operacji psychologicznych. Naukowo zajmuje się psychologią wpływu społecznego, technikami wpływu i propagandą. Jest współautorem replikacji słynnego eksperymentu Stanleya Milgrama, autorem oraz współautorem licznych eksperymentów terenowych. Publikował między innymi w czaspismach: "Psychologia społeczna", "Polish Psychological Bulletin", "European Journal of Applied Psychology", "Journal of Applied Social Psychology", "Social Psychological and Personality Science". Interesuje się metodologią badań (zarówno naukowych, jak i marketingowych), historią najnowszą oraz techniką (od pralki automatycznej przez nożyce hydrauliczne do czołgu Abrams). Jest doświadczonym popularyzatorem nauki – w „Charakterach” oraz prasie lokalnej publikował popularnonaukowe artykuły dotyczące technik wpływu społecznego, prowadził wykłady dla dzieci i seniorów dotyczące mechanizmów działania reklamy oraz wykład dla rodziców w Strefie Rodzica SWPS. Jego główną ambicją jest przekonanie wszystkich dookoła (ze szczególnym uwzględnieniem trójki własnych dzieci), że na wszystkie, nawet najbardziej dziwaczne pytania można znaleźć odpowiedź.

Magdalena Gurak - menedżer HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w dużych międzynarodowych i polskich firmach z branży: energetycznej - Tauron Obsługa Klienta, transportowej – Arriva Polska, Miejskie Przedsiębiorsdtwo Komunikacyjne we Wrocławiu, motoryzacyjnej - fabryka autobusów Volvo, finansowej – Krajowe Centrum Wierzytelności „Ultimo”. Przez 6 lat była prezesem regionu dolnośląskiego Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. W zależności od cyklu życia organizacji tworzyła funkcję HR od podstaw lub adaptowała standardy korporacyjne do lokalnych potrzeb. Z pełnym przekonaniem wprowadzała kulturę partnerstwa biznesowego HR w organizacji. Współtworzyła i wdrażała wiele procesów i polityk HR – od opisów i wycen stanowisk (wg różnych metodologii), poprzez ocenę pracowniczą i kierowniczą, efektywne programy rozwojowe, badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników. Odpowiadała za wdrażanie strategii personalnych oraz procesy restrukturyzacji będące wsparciem zmian kultury organizacyjnej, także w organizacjach o wysokim poziomie uzwiązkowienia. Prowadziła negocjacje ze stroną społeczną w trakcie sporów zbiorowych, zmian systemów wynagradzania i zatrudniania. Zarządzała zespołami HR-owymi do 50 osób. Absolwentka studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych prawa pracy na Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadziła działalność dydaktyczną dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bankowej, Collegium da Vinci, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Ewa Kosmowska - z wykształcenia pedagog, ukończyła Uniwersytet Wrocławski, studia podyplomowe Psychologii Zarządzania, Szkołę Coachingu TransMisja Magdaleny Sękowskiej potwierdzającą motywacje do bycia profesjonalnym coachem. Posiada certyfikacje International Coaching Community kolejne certyfikacje to poziom ACC wydany przez International Coaching Federation ICF, a obecnie w trakcie certyfikacji poziomu PCC w ICF Global. Posiada 7 – letnie doświadczenie menedżerskie. Do czerwca 2015 roku Dyrektor Personalny następnie Rozwoju Personelu-Prokurent, którego zadaniem było budowanie strategii personalnych i ich implementacja w złożonej strukturze Grupy Kapitałowej IMPEL. Praca z zarządami 22 spółek powiązanych. Wraz z podległym 8 - osobowym zespołem menedżerów HR inicjowała i wdrażała projekty takie jak: Systemowy Rozwój Najwyższej Kadry Menedżerskiej, Business Coaching - rola wewnętrznego coacha dla menedżerów, Strategię budowania organizacji przyjaznej pracownikom i Klientowi, Systemu Komunikacji wewnętrznej odpowiadającej za kulturę organizacyjną, Politykę Szkoleń dopasowaną do grup kompetencyjnych handlowych i operacyjnych pod wytyczone cele biznesowe, Program Trenera Wewnętrznego, Program wdrażania pracowników i mentoringu. Oprócz działalności menedżerskiej posiada 15 - letnie doświadczenie Trenera Biznesu, oraz 10 lat praktyki coacha. Współpracowała z takimi klientami, jak Brian Tracy International, GeMoney Bank, PKO BP, T-Mobile, Herbapol, MARS, HAERING Polska, WETROK Polska, KGHM, TP S.A., SELENA FM, SANTANDER CONSUMER BANK, BZWBK, CEDERROTH S.A., ARTECH Sp. z o.o., ZEBRA Sp. z o.o., PROLEARNING, KESSEL, APSYS.

Elżbieta Kutyła - absolwentka pierwszej edycji studiów podyplomowych Psychologia Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Menadżer z ponad 20 letnim stażem pracy w branży chemicznej i odzieżowej, obecnie zajmująca się na co dzień ochroną środowiska i szkoleniami. Coach, trener biznesu, wizażystka, stylistka. Absolwentka WSZ Edukacja we Wrocławiu – zarządzanie i psychologia zarządzania, Uniwersytetu Wrocławskiego – prawo ochrony środowiska oraz ochrona i kształtowanie środowiska, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – inżynieria produkcji oraz Uniwersytetu Łódzkiego – bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi. Aktualnie doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Olga Majchrzak - psycholog, konsultant, coach (Erickson Professional Coach, ECPC, 2015). Od blisko 15 lat pracuje z organizacjami w zakresie rozwoju strategii HR - owych z obszaru rekrutacji oraz rozwoju pracowników. Ma 10 - letnie doświadczenie w ocenie i rozwoju kompetencji menedżerskich między innymi przy wykorzystaniu metody Assessment i Development Center (blisko 150 przeprowadzonych sesji na stanowiska menadżerskie wszystkich szczebli) oraz coachingu menedżerskiego i szkoleń. Współpracowała z takimi klientami, jak IBM, Volvo IT, ULTIMO, CCIG, Hoist Finance, Browar Namysłów, PZU, GlobalLogic. Obecnie jako Competence Development Expert w Nokii prowadzi międzynarodowe projekty rozwojowe i edukacyjne. Współpracuje również z osobami indywidualnymi, które są na etapie zmiany - od zmiany nawyków i zwyczajów, sposobu myślenia o sobie, po zmianę pracy i funkcjonowania w związkach. Towarzyszy ludziom w rozwoju, podążaniu za marzeniami i realizowaniu celów, które sobie stawiają, dostosowując tempo i kierunek do ich potrzeb, możliwości i oczekiwań.

Wojciech Męciński - praktyk w dziedzinie HRM z szerokim, blisko dziesięcioletnim doświadczeniem we wdrażaniu i rozwoju narzędzi i systemów HR w dużych organizacjach operujących w międzynarodowym środowisku. Coach certyfikowany przy ICC specjalizujący się w Executive i Business Coaching (blisko 1000 godzin praktyki). Od początku swojej kariery zawodowej blisko związany z działaniami z dziedziny ZZL (jako HR Development Manager, HR Manager). Obecnie od blisko 6 lat wykładowca i opiekun merytoryczny dzielący się wiedzą i doświadczeniem ze studentami Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w tym jako Kierownik merytoryczny 3 grup dydaktycznych SP Coaching w Biznesie i Opiekun modułu HRM na studiach MBA (w partnerstwie z Franklin University, USA). Z wykształcenia prawnik. Niewątpliwym atutem jest fakt, iż posiada kilkunastoletnie doświadczenie managerskie oraz biznesowe, co pozwala na lepsze zrozumienie otoczenia i kontekstu, w którym operują Klienci biznesowi. Absolwent studiów MBA (Franklin University, USA). Dodatkowo w przebiegu pracy zawodowej miał okazję pracować w organizacjach o dużym zróżnicowaniu, zarówno wiekowym, jak i kulturowym. Jest również certyfikowanym Asesorem AC/DC oraz specjalistą z dziedziny badań kompetencyjnych. Brał udział zarówno, jako Konsultant Wiodący, jak i Asesor w szeregu złożonych projektach badawczych związanych z analizą potencjału kompetencyjnego.

Joanna Nec-Bagińska - praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu w obszarze sprzedaży, usług i obsługi Klienta. Doradca i certyfikowany trener rozwoju kompetencji menedżerskich. Ekspert w zakresie diagnozy organizacji i wdrażania dopasowanych rozwiązań, budowania efektywnych zespołów, budowania trwałych relacji z klientem oraz efektywnej komunikacji w biznesie. Lekarz specjalista Medycyny Rodzinnej. Na stałe współpracuje z Etta Global Leadership Consulting.

Edyta Pazur - coach, trener, doradca i konsultant HR. Professional Certified Coach (PCC ) w ICF. Obecnie dyrektor wrocławskiego oddziału ICF. Współpracuje z dużymi organizacjami operujących w międzynarodowym środowisku. Specjalizuje się w Executive Coachingu oraz Coachingu Awansowanych Menedżerów. Ma 20 letnie doświadczenie w międzynarodowych korporacjach o różnych kulturach organizacyjnych, z czego kilkanaście lat jako menedżer. Posiada certyfikaty: Coacha metody CoachWise TM, Team Coacha, mentora wg metodologii CoachWise , Master Businness Tainer. Jest absolwentką programu Management 2006 na Canadian International Management Institute przy współpracy z Harvard Business School Publishing, Executive Leadership na WSB, Psychologii Coachingu na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych Coaching w biznesie.

Sylwia Przytuła - prof.UE, dr hab.nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Zainteresowania badawcze i naukowe to międzynarodowa kadra menedżerska oraz różnice kulturowe w zarządzaniu globalnym oraz psychologia zarządzania. Członek SIETAR Polska(Society for Intercultural Education, Training and Research). Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Otrzymała liczne wyróżnienia (m.in. I nagrodę w TNOiK im. K. Adamieckiego za współautorstwo książki pt. Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce, red. T. Listwan, M. Stor) oraz indywidualne nagrody Rektora UE we Wrocławiu za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej. Wykłada w języku polskim i angielskim. Uczestniczka wielu staży zagranicznych (m.in. International College Program, Orlando, USA)oraz licznych wizyt studyjnych dla wykładowców, m.in. w Erasmus University (Holandia), Aalborg University (Dania) oraz University of Cagliari (Sardynia). Wykładowca w ESCIP School of International Business (Francja).

Marta Smolińska - akredytowany coach IC, trener, specjalista w zakresie doradztwa psychologiczno – pedagogicznego, wykładowca. Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu, członek Komisji ds. Współpracy z Uczelniami Wyższymi. Lider Klubu Coacha we Wrocławiu. Absolwentka studiów podyplomowych „Szkoła Kontaktów Interpersonalnych” na Uniwersytecie Wrocławskim, szkoły trenerów „Sieć” Wrocławskiej Pracowni Terapii i Psychoedukacji PLUS PTP. W zakresie Coachingu kształciła się w Noble Manhattan Polska oraz w Szkole Profesjonalnego Coachingu w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie. Absolwentka wielu szkoleń specjalistycznych w zakresie Coachingu oraz kursu I stopnia w zakresie Racjonalnej Terapii Zachowań. Swe kompetencje rozwija w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. W swej pracy sięga do podejścia poznawczo – behawioralnego, RTZ, Gestalt, narzędzi wywodzących się z Solution Focused Approach i podejścia systemowego. Ekspert w zakresie komunikacji interpersonalnej i poprawy jej jakości w procesie budowania relacji, partycypacji i współpracy, wspierając w tych obszarach swoich klientów w drodze coachingu, warsztatów, treningów grupowych i indywidualnych. Zajmuje się rozwojem pracowników i podnoszeniem kompetencji, prowadząc projekty AC/DC oraz tworząc oraz realizując projekty rozwojowe.

Arkadiusz Wierzbic - dr hab. Arkadiusz Wierzbic, prof. UE - Od początku kariery zawodowej jest związany z Katedrą Projektowania Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Aktualnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Prowadzi zajęcia z obszaru znormalizowanych systemów zarządzania, projektowania procesów, zarządzania jakością, doskonalenia organizacji oraz komunikacji interpersonalnej i negocjacji. Od roku 2013 pełni funkcje w Zarządzie Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Karierę naukową na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu łączy z pracą doradcy i trenera biznesu. Od kilkunastu lat prowadzi projekty wdrożeń znormalizowanych systemów zarządzania oraz ich doskonalenia. Ma doświadczenie w pracy doradczej i trenerskiej w zakresie komunikacji interpersonalnej i negocjacji, znormalizowanych systemów zarządzania, w tym zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Audytor systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz akredytowany trener i asesor Modelu Doskonałości Biznesowej EFQM. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz publikacji zwartych. Jest wykładowcą na studiach 1-go i 2-go stopnia, także w ramach programu ERASMUS oraz na wielu studiach podyplomowych oraz studiach MBA prowadzonych dla praktyków biznesu. Kierował studiami podyplomowymi Menedżer Branży Automotive organizowanymi przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w partnerstwie z wiodącymi firmami branży motoryzacyjnej. Projekty związane ze znormalizowanymi systemami zarządzania realizował m.in. dla następujących firm: MPWiK S.A. we Wrocławiu, Krajowy Rejestr Długów BIG S.A., Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, KRUK S.A.. Od 2002 roku przeprowadził około 450 audytów certyfikacyjnych systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001, m.in. dla takich organizacji jak: firmy grupy kapitałowej IMPEL, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Polska Izba Motoryzacji oraz ponad 100 przedsiębiorstw z sektora MŚP. Pasjonat zagadnień związanych z komunikacją interpersonalną i negocjacjami.

Katarzyna Włoskiewicz – coach (ACC International Coach Federation), asesor, menedżer z wiedzą psychologiczną. Absolwentka polsko – amerykańskiej uczelni (Wyższa Szkoła Biznesu – National –Louis University) oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia. Ukończyła studia podyplomowe Public Relations w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, Szkołę Trenerów Biznesu „Moderator”, Studium Coachingu ICF Ewy Mukoid. Mentor - coach Pracowni Coachingu Uniwersytetu Wrocławskiego, oficjalny partner – coach wspierający przedsiębiorców w ramach organizacji Lewiatan Business Angels. Wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskiem na kierunku Communication Management oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym na kierunku Interpersonal Communication in Business. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Polsce i za granicą (USA, Francja). Posiada 7 letnie doświadczenie menedżerskie. Kierowała, z wieloma sukcesami, kilkudziesięcio –osobowym zespołem odpowiedzialnym za realizację planów sprzedażowych, marketingowych oraz celów inwestycyjno-rozwojowych firmy RUCH. Otrzymała tytuł Trenera Roku 2011 realizując projekt szkoleniowo-coachingowy „Akademia Sprzedaży RUCH” dla trenerów/coachów wewnętrznych. Od 5 lat prowadzi samodzielne projekty szkoleniowo- doradcze oraz coachingowe Specjalizuje się w projektach dedykowanych kadrze menedżerskiej średniego i wyższego szczebla – zwłaszcza w obszarze przywództwa, komunikacji z pracownikami, standardów obsługi klienta oraz autoprezentacji. Projektuje i bierze udział w badaniach Pracowników metodą Assesment/Development Center. Prowadzi indywidualne sesje coachingowe (coaching menedżerski i life-coaching) dla Klientów polskich i zagranicznych z różnych obszarów działania m.in.: IT, marketingu, sprzedaży, branży medycznej, usług finansowych oraz konsultacyjnych. Sesje coachingowe prowadzi w języku polskim oraz angielskim (wypracowane ponad 1000 godzin coachingowych).

Sylwia Wrona - wykładowca, badacz, konsultant, certyfikowany trener biznesu, moderator Design Thinking. Absolwentka Szkoły Trenerów i Szkoły Tutorów-Mistrzów (Moderator) oraz Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych MSZ (kurs Protokołu Dyplomatycznego). Posiada certyfikat „Practitioner in the Art of NLP” oraz „NLP Business Practitioner” (YCC Group). Ekspert w dziedzinie zarządzania marką, kreowania wizerunku, komunikacji w biznesie, kreatywnego myślenia. Prowadzi kursy i warsztaty m.in. z komunikacji w biznesie, biznesowego savoir-vivre, autoprezentacji i kreowania wizerunku, prezentacji i wystąpień publicznych, negocjacji i protokołu dyplomatycznego, obsługi klienta, kreatywnego myślenia (techniki twórczego myślenia, treningi kreatywności) oraz Design Thinking. Pasjonatka LIFELONG LEARNING (Learning to know, Learning to do, Learning to live together, and with others, Learning to be).

Czesław Zając - opiekun naukowy studiów podyplomowych „Psychologia w Zarządzaniu” od I edycji studiów, profesor zwyczajny, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa), wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, a także wykładowca Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej. Autor ponad 100 publikacji. Główne kierunki zainteresowań badawczych: społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw, kultura organizacyjna, zachowania człowieka w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych. Posiada bogate doświadczenia menedżerskie, uzyskane w trakcie wieloletniej pracy na bankowych stanowiskach dyrektorskich, oraz doświadczenia konsultingowe w obszarze organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Kierował wieloosobowymi zespołami pracowniczymi i złożonymi projektami. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Katarzyna Grzesik
tel. 71 36 80 416
e-mail: katarzyna.grzesik@ue.wroc.pl
pok. 112, bud. D

Opiekun naukowy

Prof. dr hab Czesław Zając
tel. 71 36 80 412
e-mail: czeslaw.zajac@ue.wroc.pl
pok. 105, bud. D

Cena

4600 PLN

Przy zapisie do końca sierpnia 2018 roku cena promocyjna: 4.200 zł.

Możliwość płatności w dwóch lub czterech ratach.

Na prośbę słuchacza istniej możliwość rozłożenia płatności na większą liczbę rat.

Brak wpisowego.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji.

Kontakt i zapisy

mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59, Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dodatkowych informacji o studiach udziela także kierownik studiów: tel. +48 609 649 416, e-mail: katarzyna.grzesik@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-09-30

Termin uruchomienia studiów: 2018-10-21

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych + kserokopia
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu.

Dodatkowe informacjeZapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto