HR Business Partner (edycja 6)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
27.10.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
4 500,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Studia z gwarancją uruchomienia! Ostatnie wolne miejsca! Koncepcja HR Business Partnera wpłynęła na sposób postrzegania roli służb personalnych przedsiębiorstw. Ten zaproponowany przez Dave’a Urlicha model działania stał się światowym standardem jeśli chodzi o rozwiązania organizacyjne w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w wielu firmach. Nie chodzi tu jedynie o zmianę nazwy HR managera czy specjalisty personalnego na HR Business Partnera, potrzebna jest zmiana sposobu myślenia oraz rzeczywiste działania służb personalnych ukierunkowane na wsparcie organizacji w osiąganiu celów biznesowych. Dopiero wtedy można mówić o nowoczesnej i efektywnej funkcji HR w organizacji. Studia podyplomowe zaprojektowane w oparciu o koncepcję HR Business Partnera składają się z czterech podstawowych modułów: strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, procesy zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, transformacja i zmiana, podnoszenie efektywności personelu. Celem studiów jest przygotowanie i podniesienie kompetencji uczestników w zakresie skutecznej pracy w roli HR Business Partnera w organizacji. Stawiamy przede wszystkim na praktyczne aspekty HR. Stąd też celowy dobór obsady prowadzących zajęcia. Wśród prowadzących znajdą Państwo praktyków z takich firm jak: Google, Deloitte, TAURON, BSH, HRM PARTNERS, BAMA czy EIT+. Studia prowadzone są w języku polskim.

Adresaci

Studia adresowane są do menadżerów i specjalistów HR chcących podnieść swoje umiejętności i wiedzę w zakresie wsparcia biznesu i kadry kierowniczej firmy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Jesteśmy również otwarci na kandydatów zaczynających, bądź planujących karierę w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 166 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Rola i kompetencje HR Partnera 6
2. Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim 8
3. Projektowanie organizacyjne 6
4. Systemy kompetencyjne i ścieżki kariery (projektowanie i administrowanie) 6
5. Zarządzanie procesem rekrutacji i selekcji 8
6. Zarządzanie talentami 4
7. Zarządzanie wynikami i systemy ocen pracowniczych 6
8. Projektowanie systemów wynagrodzeń i rewizja wynagrodzeń 8
9. Kształtowanie kultury organizacyjnej 6
10. Budowanie marki pracodawcy 6
11. Społeczna odpowiedzialność biznesu 4
12. Controling personalny i narzędzia pomiaru efektywności funkcji personalnej 8
13. Narzędzia badania postaw pracowniczych 4
14. Psychologia kierowania 6
15. Przywództwo 2.0. 6
16. Zarządzanie zmianami i ludźmi w zmianie 6
17. Komunikacja w organizacji 6
18. Budowanie zespołów pracowniczych (coaching i mentoring) 6
19. Networking 2.0 4
20. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach międzynarodowych 4
21. Zarządzanie konfliktem i mediacje 6
22. Skuteczne negocjacje 8
23. Prawne aspekty zzl w firmie 6
24. Design thinking w zarządzaniu zasobami ludzkimi 4
25. Metody i narzędzia lean HR 8
26. Zarządzanie projektami 8
27. Organizacja i techniki studiowania 2
28. Seminarium 2
29. Egzamin końcowy 4
RAZEM 166

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • Obecność na zajęciach (min. 70%),
 • przygotowanie i prezentacja projektu zaliczeniowego.

Organizacja studiów

 • Studia prowadzone są w języku polskim.
 • Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (od godziny 9:00 do 16:15), liczba zjazdów: ok 12.
 • Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.
 • Studia obsługiwane są przez platformę internetową, na której zamieszczane są materiały dydaktyczne i dodatkowe źródła.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią uznani praktycy zarządzania zasobami ludzkimi z takich firm jak: Google, Deloitte, TAURON, BSH, HRM PARTNERS, BAMA czy EIT+ oraz posiadający duże doświadczenie szkoleniowe pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Witold Szumowski, prof. UEW
Katedra Teorii i Organizacji Zarządzania
tel. 71 36 80 652, 606 215 836
e-mail: witold.szumowski@ue.wroc.pl
pok. 809, bud. Z

Cena

4500 PLN

Cena studiów to 4 500,00 PLN brutto, płatna w dwóch ratach.

Promocja!!! W przypadku dokonania rejestracji do dnia 31 sierpnia 2018r., oraz wniesienia jednorazowej opłaty, cena wynosi 3900 PLN brutto.

Płatność za studia następuje po uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu (login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

mgr Alina Sofińska

Centrum Kształcenia Ustawicznego,

tel./fax: 71 36 80 949,

e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl,

bud. CKU pok. 4

Pani Alina Sofińska udziela informacji związanych ze Studiami oraz przyjmuje dokumenty aplikacyjne.

Dokumenty w formie papierowej należy składać w pok. 4 w bud. CKU (ul. Kamienna 43) w godzinach podanych na stronie:

http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Dodatkowych i szczegółowych informacji o Studiach udziela także ich Kierownik:

dr Witold Szumowski

Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania

+48 606 215 836

witold.szumowski@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-11-11

Termin uruchomienia studiów: 2018-10-27

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne i/lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html

Dodatkowe informacje

Kluczowi prowadzący

Piotr Sierociński - dyrektor generalny HRM partners S.A. - wiodącej polskiej firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz benchmarkingu płac. Od ponad 25 lat czynnie zajmuje się problematyką HR: w latach 1990-1995 szef personalny dużej firmy produkcyjnej, od 1996 roku działa w konsultingu HR (Neumann Management Institute, Andersen, Deloitte, od 11 lat w HRM partners). W tym czasie brał udział / kierował ponad 300 projektami - głównie z zakresu budowy systemów motywacyjnych oraz strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Jest częstym uczestnikiem konferencji branżowych z zakresu HR oraz komentatorem rynku pracy i usług HR.

Anna Sternik-Dudka - HR Manager z 18 letnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym w czołowych polskich spółkach oraz międzynarodowych firmach produkcyjnych. Absolwentka Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych ,,Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" oraz ,,International Human Resources Management". Obecnie pracuje jako HR Manager w polskiej spółce amerykańskiej firmy chemicznej Stepan. Posiada szeroką, praktyczną znajomość zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze ,,miękkim" jak i ,,twardym". Odpowiadała za kształtowanie i realizację wspierających strategię biznesową procesów ZZL, takich jak: rekrutacja i selekcja pracowników, zarządzanie wynikami pracy, ocena i rozwój pracowników, zarzadzanie talentami, wynagrodzenia i benefity, relacje pracownicze, współpraca z partnerami społecznymi (związki zawodowe, rady pracownicze), administracja kadrowo-płacowa. Uczestniczyła w przeprowadzaniu zmian organizacyjnych, zarówno w formalno-organizacyjnym jak i psychologicznym aspekcie zmiany (komunikacja, motywowanie), m.in:  łączenie spółek i przebudowa kultury organizacyjnej w przejętych zakładach, optymalizacja systemów wynagrodzeń, restrukturyzacja zatrudnienia, outplacement. Prowadziła projekty outsourcingu administracji kadrowo-płacowej, a także wdrożenia systemów IT wspierających zarządzanie ,,twardym" i ,,miękkim" HR. Prowadziła szereg szkoleń m.in. z zakresu: outplacementu, organizacji i zadań działu personalnego oraz wartościowania pracy i wynagradzania pracowników. Pasjonatka zarządzania procesowego w organizacji.


Małgorzata Czachor - absolwentka socjologii, prawa  oraz studiów podyplomowych w zakresie psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. W swojej karierze zawodowej miała szczęście pracować  w wielonarodowym środowisku jak i wymagających branżach – produkcyjnej, motoryzacyjnej czy energetycznej - z powodzeniem realizując ambitne cele takie jak:  budowanie organizacji od fazy green field,  łączenie i integracja spółek w związku z akwizycjami jak i  restrukturyzacja organizacji, kosztów i zatrudnienia.

Zaangażowana jest na co dzień w prowadzenie działań rozwojowych w zakresie przywództwa, przy wykorzystaniu m.in. badań inteligencji emocjonalnej, ewaluacji 360 stopni, feedbacku, development center, coachingu, mentoringu.

Justyna Jagiełło-Bradley - Absolwentka Stosunkow Miedzynarodowych i Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim, po studiach pracowała w firmie doradztwa personalnego, rekrutując managerow i specjalistów dla lokalnych i międzynarodowych klientów. Od sześciu lat zarządza globalnymi procesami rekrutacji w firmie Google. Stworzyła struktury HR dla dwóch nowych organizacji biznesowych w ramach firmy, pracowała z globalnymi i regionalnymi zespołami w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Stanach Zjednoczonych, Indiach i Argentynie. Przygotowuje i zarządza szkoleniami, miedzy innymi współtworzyła trening z zakresu rekrutacji, który przechodzą wszyscy pracownicy firmy.

Agnieszka Schubert - absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (d. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu) - kierunku zarządzanie i marketing o specjalności ekonomika produkcji. Obecnie jest Dyrektorem Personalnym w Bama Europa Sp. z o.o., przedsiębiorstwie produkujacym wyroby cukiernicze dla międzynarodowych sieci fast-food. Przed objęciem tego stanowiska pracowała jako HR Manager w centrum usług wspólnych międzynarodowego koncernu zajmującego się ochroną zdrowia, gdzie m.in. odpowiadała za stworzenie i wdrożenie systemu ocen pracowniczych, systemów motywacyjnych oraz dobór odpowiednich kadr. Wcześniej była Dyrektorem ds. Handlowych, a następnie Dyrektorem Generalnym w QNH BV Polska. Pracowała ponad 10 lat w firmach konsultingowych, zajmując się między innymi rekrutacją i oceną pracowników, projektami tworzenia optymalnych zespołów, szkoleniami z zakresu kompetencji miękkich, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży i profesjonalnej obsługi klienta (m.in. dla Aquapark Wrocław), czy budowaniem systemów ocen i rozwoju pracowników.

Marta Rot - obecnie manager HR we Wrocławskim Centrum Badań EIT+. Wcześniej konsultant efektywności organizacyjnej (OE) w Netii i długoletni manager HR w Telefonii Dialog. Od kilkunastu lat wspiera kadrę menedżerską w podejmowaniu działań i decyzji związanych z pracą z ludźmi. Zarządza zarówno twardą administracją personalną jak i projektami z zakresu doskonalenia personelu i budowania kultury organizacyjnej. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, od lat rozwijająca swoje kompetencje w obszarze HR. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego oraz z zarządzania kadrami. Certyfikowany trener biznesu ze szkoły Moderatora, asesor AC/DC, konsultant OE/OD. Pasjonat „podwodnego” patrzenia na relacje międzyludzkie w organizacji i ich wpływ na efektywność firmowego świata. Uczennica Johna Scherera, autorytetu w zakresie tworzenia efektywnych zespołów w organizacji, uznanego przez Stephena Covey’a za jednego ze 100 najlepszych amerykańskich liderów rozwoju osobistego.

Katarzyna Jagodzinska - obecnie pracuje w Instytucie Przedsiębiorstw w Uniwersytecie Neuchatel w Szwajcarii, gdzie specjalizuje się w zarządzaniu międzynarodowym biznesem koncentrując się na takich obszarach, jak międzynarodowy rozwój biznesu i zarządzanie międzynarodowymi zasobami ludzkimi. Prowadzi wykłady z negocjacji oraz zarządzania konfliktami międzynarodowymi zarówno w języku angielskim, jak i francuskim. Uzyskała stopień naukowy doktora prawa międzynarodowego. Prowadziła badania na Wydziale Prawa, Nauk Politycznych i Ekonomii na Uniwersytecie Sophia Antipolis w Nicei we Francji, na Uniwersytecie w Strasburgu we Francji, w Trinity College w Dublinie w Irlandii, na Uniwersytecie we Freiburgu w Niemczech oraz na Wydziale Prawa, Zarządzania i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ma kilkuletnie doświadczenia jako Operations Manager dla międzynarodowych firm farmaceutycznych z siedzibą w Strasburgu, Paryżu i Dubaju.

Konstanty Dobiejewski - radca prawny i partner associate w kancelarii Deloitte Legal we Wrocławiu. Ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie dysponuje ponad 10 – letnim doświadczeniem w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i samorządowych. Pracą oddziału Kancelarii kieruje samodzielnie od 4 lat. Jednocześnie koordynuje średnio 40 projektów realizowanych na terenie całej Polski dla lokalnych i zagranicznych klientów w 3 językach. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa spółek handlowych. Wspiera klientów w przekształceniach i połączeniach, dopasowując między innymi dokumentację pracowniczą oraz struktury wynagradzania do nowych wyzwań biznesowych. Konstanty uczestniczył, jako prowadzący, w szkoleniach oraz webcastach z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy oraz jest autorem wielu publikacji w tym zakresie.

Krzysztof Dzioba - radca prawny i project manager w kancelarii Deloitte Legal we Wrocławiu. Ukończył Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w kancelariach obsługujących podmioty międzynarodowe i lokalne StartUp’y. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa administracyjnego, własności intelektualnej oraz prawa spółek handlowych. Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa samorządowego i kontraktowego. Wspiera rozwój inwestycji zagranicznych na terenie Polski, współpracując z klientami z Hiszpanii, Finalndii, Korei i Chin.

Witold Szumowski - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu. Karierę zawodową rozpoczął od pracy na stanowisku kierownika sprzedaży w dużej firmie produkcyjnej, Następnie przez kilka lat prowadził działalność naukową oraz dydaktyczną w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzania AE we Wrocławiu. Od 2002 do 2007 roku związany z firmą konsultingową HRK PARNERS – TOWERS PERRIN ALIANCE PARTNER. W latach 2007 – 2008 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej największej na Dolnym Śląsku firmy wytwarzającej energię ze źródeł odnawialnych. W tym samym czasie kierował działem personalnym w jednej z największych firm regionu. Jako konsultant brał udział w realizacji szeregu projektów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Obecnie pracownik naukowy w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz niezależny konsultant.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto