Coaching przywódczy i trenerski (edycja 6)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr letni 2018/2019, zimowy 2019/2020

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
23.03.2019 r.
Studia uruchomione
Cena
4 790,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Studia przygotowują do samodzielnego prowadzenia coachingu. Składają się z zajęć praktycznych, warsztatów i wykładów, kształtujących postawę coacha i rozwijają umiejętności w zakresie prowadzenia sesji coachingowych. Udział w zajęciach nie tylko rozwija kompetencje coachingowe, ale również silnie wpływa na osobisty rozwój. Niezbędna wiedza teoretyczna z zakresu psychologii, komunikacji i prowadzenia projektów coachingowych wzmocniona zostanie gruntownie przeprowadzonym treningiem praktycznym coachingu oraz przewodnikiem po zawodzie i postępowaniu coacha.

Adresaci

Studia adresowane są dla tych, którzy chcą oferować coaching w ramach własnej działalności, w szczególności: menedżerów, dyrektorów zarządzających, osoby odpowiedzialne za rozwój pracowników w organizacji, osoby mające kontakt z klientem, przedstawicieli handlowych, doradców zawodowych, trenerów, konsultantów, pedagogów i psychologów, specjalistów i ekspertów różnych specjalności oraz aktualnych i przyszłych coachów. Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Coach liderem dla samego siebie. Umiejętności komunikacyjne w coachingu 12
2. Etyka coacha oraz dobre praktyki w coachingu 32
3. Coaching w organizacji 12
4. Nowoczesne formy kształcenia a coaching 16
5. Realizacja coachingu i interakcje zachodzące w tym procesie 36
6. Techniki twórczego myślenia oraz trudne sytuacje w coachingu 8
7. Zarządzanie zmianą w procesie coachingu 16
8. Teoria i praktyka coachingu - podstawy 32
9. Konsultacje menedżerskie 12
10. Egzamin końcowy 0
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Uczestnicy Studium otrzymują na zakończenie świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z wykazem przedmiotów i oceną ogólną. Świadectwo jest wyrazem uaktualnienia i pogłębiania wiadomości, podniesienia kwalifikacji i przekwalifikowania. Warunkiem zaliczania Studiów jest: • obecności na zajęciach (wymagane jest 80% obecności), • egzamin końcowy w formie testu

Organizacja studiów

Studia zorganizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Zajęcia odbywać się będą w soboty i w niedziele (co 2 tygodnie). Słuchacze otrzymają szczegółowy harmonogram zajęć przed pierwszym zjazdem. W trakcie Studiów Uczestnikom przekazane zostaną materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej oraz część materiałów w wersji drukowanej.

Kadra dydaktyczna

Pracownicy UE we Wrocławiu Praktycy – aktywni zawodowo coachowie, trenerzy biznesu, a także (w zależności od modułu) menedżerowie, osoby zajmujące się coachingiem związane z instytucjami certyfikującymi coachów, psycholodzy, specjaliści i eksperci.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Aleksander Binsztok
tel. 71 36 80 511, 602 717 555
e-mail: aleksander.binsztok@ue.wroc.pl
pok. 603, bud. Z

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Kazimierz Perechuda
tel. 71 36 80 655
e-mail: kazimierz.perechuda@ue.wroc.pl
pok. 713, bud. Z

Cena

4790 PLN

Odpłatność może być rozłożona na dwie raty po 2395 zł za semestr, płatne w określonych terminach. Pierwsza rata będzie płatna do 15 marca 2019 r,druga rata do 30 września 2019 r. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia większej {niż przewidziana powyżej} ilości rat.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Kierownik Studiów: dr Aleksander Binsztok tel. kom.: 602 717 555 tel. służb.: 71 36 80 511 e-mail: aleksander.binsztok@ue.wroc.pl

Koordynator Studiów: Agnieszka Ficnerska tel. kom.: 882 714 330 e-mail: biuro@binsztok.pl

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-04-26

Termin uruchomienia studiów: 2019-03-23

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne i/lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html

Dodatkowe informacje

PROGRAM STUDIÓW:

TEORIA I PRAKTYKA COACHINGU – PODSTAWY (m.in.: definiowanie coachingu, planowanie procesu  coachingu, zawieranie kontraktu w coachingu, budowanie sesji coachingowych, prowadzenie rozmów coachingowych, zastosowanie modelu GROW i DP w procesie coachingu, ocena efektywności procesu coachingowego)

NOWOCZESNE FORMY KSZTAŁCENIA A COACHING (m.in.: c. biznesowy (executive coaching, leadership coaching), c. kariery, c. życiowy (life coaching); c. relacji; c.grupowy; co-active coaching; coaching wielopoziomowy)

COACH LIDEREM DLA SAMEGO SIEBIE (m.in.: określenie własnego potencjału; zarządzanie sobą w czasie; świadomość coacha w relacji; motywacja do pracy z ludźmi; planowanie własnego rozwoju jako coacha; praca z oporem i ograniczającymi przekonaniami; promocja i marketing usług coachingowych)

COACHING W ORGANIZACJI (m.in.: podstawy zarządzania dla coachów; nowoczesne koncepcje i metody zarządzania; znaczenie misji, wizji, celów organizacji oraz strategii biznesowej a prowadzenie coachingu; podstawy zarządzania zasobami ludzkimi; style przywództwa i kultura organizacyjna a standardy funkcjonowanie organizacji; metody wspierania przez coacha jednostek i zespołów w organizacjach; coaching zespołu a coaching grupy; team building; zarządzanie talentami)

NOWOCZESNE FORMY KSZTAŁCENIA A COACHING (m.in.: różnice między coachingiem, mentoringiem, counsellingiem i consultingiem; psychospołeczne uwarunkowania procesu uczenia się; cykl uczenia się wg Kolba; proces uczenie się dorosłych; wpisanie coachingu w koncepcję organizacji uczącej się)

ETYKA COACHA (m.in.: dylematy etyczne w pracy coacha; koncentracja na kliencie; praca na poziomie postaw i przekonań w coachingu; specyfika coachowania na poziomie wartości; sposoby budowania systemu etycznego w organizacji)

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE W COACHINGU (m.in.: komunikacja interpersonalna i wystąpienia  publiczne; sztuka aktywnego słuchania; feedback – udzielanie informacji zwrotnej; reguły wpływu społecznego; techniki pozytywnej perswazji; obrona przed manipulacjami; wykorzystanie „języka emocji”; typologia osobowości klienta a typ komunikacji coachingowej; „mowa ciała” w relacjach interpersonalnych)

REALIZACJA COACHINGU I INTERAKCJE ZACHODZĄCE W TYM PROCESIE (m.in.: towarzyszenie klientowi w rzeczywistych sytuacjach zawodowych; poznawanie jego sposobów działania  i radzenia sobie z problemami; obserwacja klienta w relacjach z podwładnymi, przełożonymi, współpracownikami i zespołem; umiejętność rozpoznawania i rozumienia ukrytych podstaw reakcji, zachowań i stylu działania klienta; metody badania potrzeb rozwojowych; metody ewaluacji; wyznaczanie celów i zadań rozwojowych; zarządzanie talentami i rozwojem potencjału)

TECHNIKI TWÓRCZEGO MYŚLENIA W COACHINGU (m.in.: wykorzystanie technik heurystycznych (twórczego rozwiązywania problemów); moderowanie procesów kreatywności w grupie; warsztat rozwoju osobistego; wykorzystanie i projektowanie narzędzi rozwojowych; trening mentalny w sporcie i biznesie; trening inteligencji emocjonalnej; kognitywistyka – składowa inteligencji wielorakich)

REALIZACJA COACHINGU I INTERAKCJE ZACHODZĄCE W TYM PROCESIE (m.in.: radzenie sobie w sytuacjach trudnych i zaskakujących; zarządzanie konfliktem; prowadzenie negocjacji i mediacji; reagowanie na zastrzeżenia i obiekcje; praca z przekonaniami i przełamywanie impasu; radzenie sobie z niemocą decyzyjną i wykonawczą coachowanych; metody radzenia sobie ze stresem)

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W PROCESIE COACHINGU (m.in.: teorie zmiany; rodzaje zmiany; wprowadzanie zmian; znaczenie oporu; analiza przypadków wprowadzania zmian; osiąganie trwałych zmian na poziomie jednostek, grup i społeczności)

ETYKA COACHA ORAZ DOBRE PRAKTYKI W COACHINGU (m.in.: ćwiczenie umiejętności coachingowych w warunkach superwizji; superwizja własnej pracy w roli coacha; specyficzne uwarunkowania praktyki coachingowej w Polsce)


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto