Zarządzanie w sektorze publicznym (edycja 4)

online__19_

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
3 990,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Głównym celem studiów jest dostarczenie wiedzy, rozwój umiejętności oraz kompetencji osobistych i społecznych z zakresu zarządzania w sektorze publicznym. Te prestiżowe studia przygotowują do pełnienia roli menedżera publicznego. Dobór tematyki zajęć pozwala słuchaczom rozpoznać teoretyczne i praktyczne aspekty poszczególnych procesów zarządzania jednostkami sektora publicznego. Absolwent studiów podyplomowych będzie dysponować wiedzą i umiejętnościami koniecznymi do sprawnego zarządzania zasobami materialnymi i niematerialnymi organizacji publicznych, efektywnego budowania relacji z interesariuszami tych organizacji oraz kształtowania własnej kariery w sektorze publicznym. Wskazane cele będą realizowane w oparciu o atrakcyjne, interaktywne formy zajęć, takie jak gry kierownicze, studia przypadków, symulacje i warsztaty. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Program studiów uwzględnia wymagania stawiane dyrektorom i kandydatom na dyrektorów sądów zgodnie z brzmieniem Art. 32a Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Program studiów odpowiada wymaganiom stawianym kandydatom na dyrektorów szkół publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 8 kwietnia 2010 w sprawie regulaminu konkursu na dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla kadry menedżerskiej organizacji publicznych oraz dla kandydatów na stanowiska dyrektorów i na inne stanowiska kierownicze w jednostkach sektora publicznego.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Koncepcje zarządzania publicznego 8
2. Uwarunkowania prawne i procedury administracyjne 8
3. Strategie zarządzania publicznego 4
4. Benchmarking w sektorze publicznym – wzorce krajowe i międzynarodowe 4
5. Podstawy zarządzania finansami publicznymi 8
6. Pozyskiwanie środków z funduszy europejskich 8
7. Systemy zarządzania jakością w sektorze publicznym 8
8. Zarządzanie projektami w sektorze publicznym 8
9. Partnerstwo publiczno-prywatne 8
10. Lean Management w sektorze publicznym – szanse i zagrożenia 4
11. Zarządzanie kapitałem intelektualnym – organizacje publiczne jako organizacje uczące się 4
12. Prowadzenie inwestycji i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa 8
13. Zarządzanie kadrami jednostek sektora publicznego – modele, procedury, narzędzia 8
14. Uwarunkowania kulturowe i etyka służby publicznej 8
15. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności przywódczych 8
16. Kierowanie zespołem 8
17. Negocjacje kierownicze 8
18. Komunikacja z otoczeniem – elementy public relations 8
19. Asertywność i rozwiązywanie konfliktów 8
20. Savoir vivre w relacjach administracyjnych i kontaktach biznesowych 8
21. Wykłady specjalizacyjne – profilowane pod kątem potrzeb słuchaczy 12
22. Egzamin końcowy 4
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Podstawą zaliczenia Studiów i otrzymania świadectwa ich ukończenia jest:

 • obecność na zajęciach (wymagane 80% obecności),
 • otrzymanie zaliczeń z przedmiotów - pozytywne oceny wystawiane przez poszczególnych prowadzących,
 • egzamin końcowy.

Nie ma wymogu opracowania pracy końcowej.

Organizacja studiów

 • Studia organizowane są na Wydziale Nauk Ekonomicznych.
 • Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym - dwudniowe sesje dwa razy w miesiącu (sobota - niedziela).
 • Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Studentom zostaną udostępnione materiały stanowiące treść zajęć.
 • Słuchacze otrzymają upominki przygotowane przez Dział Promocji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Kadra dydaktyczna

Atutem studiów jest dobrany ze szczególną starannością zespół wykładowców, który tworzą:

 • naukowcy - reprezentujący czołowe ośrodki akademickie zarządzania publicznego;
 • praktycy - menedżerowie publiczni, reprezentujący organizacje będące liderami wdrożeń metod z zakresu zarządzania publicznego, realizujący projekty publiczne również w skali międzynarodowej;
 • certyfikowani trenerzy kadry menedżerskiej.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. inż. Dominika Bąk-Grabowska, prof. UEW
tel. +48 602 760 494
e-mail: dominika.bak-grabowska@ue.wroc.pl
pok. 113, bud. D

Cena

3990 PLN

3 990 PLN (cena promocyjna) - przy zapisach do 16 września 2018r.
4 490 PLN (cena regularna)
Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach (płatne w określonych terminach). W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia większej (niż przewidziana powyżej) ilości rat. Podanie skierowane do kierownika studiów (złożone za pośrednictwem CKU) należy wówczas złożyć przed rozpoczęciem studiów.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu studiów, wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu (login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji.

Kontakt i zapisy

mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59, Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych+ kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane:
 • oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
 • tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • apostille
 • tłumaczenie apostille

Dodatkowe informacje

 • Program studiów uwzglednia wymagania stawiane dyrektorom i kandydatom na dyrektorów sądów zgodnie z brzmieniem atr. 32a Ustawy   z dnia 18 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

 • Program studiów odpowiada wymaganiom stawianym kandydatom na dyrektorów szkół publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto