Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (edycja 19)

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
13.10.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
2 900,00 zł
Kontakt
Agnieszka Łazikowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego terminu zamknięcia zapisów (rekrutacji) na Studia BHP w sytuacji utworzenia pełnej grupy słuchaczy przed wyznaczonym wstępnie terminem zamknięcia rekrutacji.

Cele w obszarze wiedzy: pozyskanie wiedzy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; nabycie wiedzy zakresu aspektów prawnych, organizacyjnych, technicznych, ekonomicznych kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Cele w obszarze umiejętności :
Nabycie umiejętności takich jak: • prowadzenie spraw BHP w różnego typu przedsiębiorstwach , a także m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, szkołach, jednostkach służby zdrowia, • przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego , ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków w pracy, • prowadzenie szkoleń dorosłych w zakresie BHP.

Absolwenci po ukończeniu studiów mogą pełnić funkcje na stanowiskach BHP, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2.11.2004 (Dz.U. Nr 246 ze zm.).

Starym się wychodzić na przeciw Państwa oczekiwaniom podejmując działania sprzyjające zwiększanie godzin zajęć o charakterze praktycznym, w tym prowadzonych przez praktyków.

Warsztaty praktyczne dotyczą m.in. : • oceny ryzyka zawodowego oraz procedury powypadkowej ,
• przygotowania projektów studiów wykonalności i wniosków o środki z Unii Europejskiej (uczestnicy tych zajęć otrzymują odrębne zaświadczenie(dyplom) potwierdzające odbycie zajęć z tej tematyki), • nowoczesnych metod szkolenia dorosłych w zakresie BHP ( uczestnicy tych zajęć otrzymują odrębne zaświadczenie potwierdzające odbycie zajęć z tej tematyki, jest szczególnie to istotne dla osób zainteresowanych prowadzeniem szkoleń z zakresu BHP).

Słuchacze po ukończeniu Studiów otrzymują: • świadectwo ukończenia studiów, • zaświadczenie o ukończeniu zajęć z zakresu nowoczesnych metod szkolenia dorosłych – istotne zwłaszcza dla osób zainteresowanych prowadzeniem po ukończeniu Studiów Podyplomowych BHP szkoleń z zakresu BHP, • zaświadczenie o ukończeniu zajęć z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych.

Dla zainteresowanych (po konkurencyjnych cenach, nie jest to obligatoryjne dla wszystkich uczestników Studiów): • możliwość uzyskania certyfikatu audytora wewnętrznego z zakresu BHP (18001:2004), • ponadto możliwość uzyskania certyfikatu audytora wewnętrznego z zakresu jakości ( ISO 9001:2009) oraz ochrony środowiska (ISO 14001:2005) lub Zintegrowanego Systemu Zarządzania (bliższe informacje na temat certyfikatu: e-mail: aemerych@wp.pl)

Adresaci

Oferta skierowana jest do: • osób zatrudnionych w komórkach BHP, • osób zamierzających podjąć pracę w tych komórkach, • menedżerów, • pracowników wykonawczych oraz • osób pełniących funkcję społecznych inspektorów pracy.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 206 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Warunki pracy podstawą kształtowania BHP a koszty zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (terminologia, składowe warunków pracy, elementy kosztów BHP) 10
2. Warunki pracy jako obszar gospodarowania (zarządzania) potencjałem ludzkim przedsiębiorstwa. (Organizacja czasu pracy a BHP. Podmioty uczestniczące w kształtowaniu warunków pracy. Partycypacja pracownicza a BHP. Pragmatyka służby BHP) 22
3. Mobbing a kształtowanie BHP w kontekście zarządzania organizacją 6
4. Konwencje, normy i uregulowania międzynarodowe, dyrektywy UE w zakresie warunków pracy jako podstawa zarządzania BHP 6
5. Prawna ochrona pracy jako podstawa kształtowania warunków pracy w Polsce. Nadzór na warunkami pracy, organy nadzoru 20
6. Ergonomia i jej rola w kształtowaniu warunków pracy 4
7. Psychologiczne i socjologiczne aspekty wykonywania pracy 4
8. Zarządzanie pracą (Zasady organizacji pracy. Praca indywidualna i zespołowa. Motywacyjne formy organizacji pracy, w tym pracy behapowca) 8
9. Możliwości pozyskiwania funduszy unijnych na cele poprawy warunków pracy – jako ekonomiczne aspekty zarządzania 4
10. Praktyczne przygotowanie projektów studiów wykonalności i wniosków o środki z Unii Europejskiej 8
11. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w systemie zarządzania 4
12. Zarządzanie ryzykiem zawodowym 10
13. Jakość w ujęciu systemowym a problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy 12
14. Bezpieczeństwo produktów 4
15. Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy 10
16. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Systemy zarządzania środowiskiem a BHP 12
17. Dyrektywa maszynowa. Funkcjonowanie maszyn roboczych w świetle obowiązujących przepisów 8
18. Techniczne BHP 8
19. Zagrożenia wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi 8
20. Podstawowe sposoby pomocy przedmedycznej 6
21. Ochrona przeciwpożarowa 6
22. Metodyka pracy służb BHP. Organizacja i szkoleń w zakresie BHP 8
23. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie BHP 6
24. Case study - projekty 12
25. Egzamin końcowy 0
RAZEM 206

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach (wymagane 80% obecności), • przygotowanie pracy (krótki projekt) w ramach zajęć, • egzamin końcowy (forma ustna, zakres ok. 50 pytań- zagadnień do egzaminu przekazywany jest słuchaczom z wyprzedzeniem).

Organizacja studiów

• studia organizowane są na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym, • zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym - dwudniowe sesje dwa razy w miesiącu (sobota - niedziela),

Pierwszy zjazd w ramach tej edycji Studiów planuje się w październiku 2018 r.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia są prowadzone przez wybitnych specjalistów – wykładowców nie tylko z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu m.in. z Katedry Pracy i Kapitału, Katedry Socjologii i Polityki Społecznej, ale także przez wybitnych , odznaczających się wieloletnim doświadczeniem przedstawicieli: • PIP, Straży Pożarnej , • praktyków w dziedzinie BHP, w tym posiadających uprawnienia CIOP, • praktyków specjalizujących się w tworzeniu projektów studiów wykonalności i wniosków o środki z Unii Europejskiej, • praktyków- członków Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki przy Business Centre Club.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych, prof. UEW
e-mail: anna.cierniak-emerych@ue.wroc.pl
pok. 123, bud. D

Opiekun naukowy

prof. dr hab. inż. Małgorzata Gableta
e-mail: malgorzata.gableta@ue.wroc.pl
pok. 106, bud. D

Cena

2900 PLN

Opłata za studia wynosi 2900 zł. - jest jedną z najniższych cen spośród wszystkich wrocławskich uczelni
OPŁATY MOŻNA DOKONAĆ na indywidualne konto słuchacza wygenerowane przy zalogowaniu się na studia:

  • jednorazowo w kwocie 2900 zł., termin wpłaty do 30 września 2018 r., lub
  • w dwóch ratach po 1450 zł. termin wpłaty I raty do 30 września 2018 r., II raty do 15 lutego 2019 r.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu (login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Łazikowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl

Dodatkowych informacji w kwestiach merytorycznych udziela kierownik studiów: dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych, prof. UE, mail: aemerych@wp.pl

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-10-12

Termin uruchomienia studiów: 2018-10-13

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony).
  • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA, tłumaczenie przysięgłe dyplomu.

Dodatkowe informacje

Uczestnicy Studiów mają prawo do:

• korzystania z biblioteki UE,

• korzystania z konsultacji indywidualnych prowadzących zajęcia,

• opieki metodycznej przy rozwiązywaniu problemu praktycznego (w ramach zajęć seminaryjnych).

Słuchacze muszą legitymować się wykształceniem wyższym (ukończony dowolny kierunek studiów) licencjackim lub inżynierskim lub magisterskim. Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto