Analiza i sprawozdawczość finansowa (studia dla analityków finansowych, edycja 3)

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
20.10.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
3 990,00 zł
Kontakt
Monika Stańczyk
tel. 71 36 80 980 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

REKRUTACJA TRWA OSTATNIE WOLNE MIEJSCA (Wystarczy kliknąć w formularz zgłoszeniowy na dole strony)

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie analizy i sprawozdawczości finansowej różnych firm i instytucji, w szczególności m.in. firm usługowych, handlowych i produkcyjnych oraz innych. To studia dla osób, które obecnie zajmują się analizą finansową lub chcą w przyszłości pracować w obszarze analizy i sprawozdawczości finansowej

TO NAJBARDZIEJ NOWOCZESNE STUDIA Z ZAKRESU ANALIZY FINANSOWEJ I SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Wiele zajęć jest prowadzonych przy wykorzystaniu komputerów w laboratorium

Studia te pozwolą na ugruntowanie kwalifikacji w zakresie analizy finansowej i sprawozdawczości finansowej według krajowego prawa bilansowego oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. W programie studiów przewidziano zagadnienia dotyczące analiz finansowych z punktu widzenia współpracy przedsiębiorstw z instytucjami finansowymi, takimi jak np. banki.

Studia są dedykowane dla wszystkich osób, które pragną zdobyć umiejętności z zakresu analizowania i interpretowania sprawozdawczości finansowej w praktyce. Absolwenci zdobędą umiejętności posługiwania się profesjonalnym słownictwem w obszarze analiz finansowych.

Adresaci

Studia są przeznaczone przede wszystkim dla finansistów, księgowych, analityków finansowych i są ukierunkowane na podniesienie kompetencji i wykształcenie umiejętności niezbędnych do efektywnej pracy w różnych komórkach, w których niezbędna jest wiedza z zakresu sprawozdawczości i analizy finansowej. W szczególności studia są przeznaczone dla:

 • analityków finansowych (obecnych i przyszłych)
 • księgowych
 • osób, które chcą pracować w obszarze analizy finansowej
 • analityków zatrudnionych w bankach i instytucjach finansowych
 • menedżerów finansowych
 • specjalistów ds. controllingu
 • inwestorów indywidualnych
 • pracowników działów planowania i analiz
 • ekspertów ekonomicznych
 • doradców i konsultantów biznesowych
 • pracowników firm doradczych
 • osób odpowiedzialnych za komunikowanie informacji inwestorom
 • finansistów

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Analiza finansowa małych i średnich przedsiębiorstw 8
2. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych 16
3. Analiza źródeł finansowania działalności firmy 8
4. Audyt sprawozdań finansowych 4
5. Elementy analizy fundamentalnej 4
6. Konsolidacja sprawozdań finansowych 8
7. Metody analizy finansowej 4
8. Metody przewidywania trudności finansowych i prognozowanie bankructwa 8
9. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej 8
10. Ocena płynności finansowej i kapitału obrotowego netto 8
11. Planowanie finansowe i biznesplan 8
12. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych 8
13. Rachunek przepływów pieniężnych 8
14. Rachunkowość kreatywna a interpretacja sprawozdań finansowych 8
15. Rachunkowość według krajowego prawa bilansowego 8
16. Sprawozdanie z działalności jednostki 4
17. Sprawozdawczość finansowa 16
18. Sprawozdawczość na potrzeby interesariuszy zewnętrznych 8
19. Uwarunkowania regulacyjne i organizacyjne rachunkowości i sprawozdawczości 8
20. Wycena spółek i zarządzanie wartością 8
21. Egzamin końcowy 0
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecność na zajęciach (80%)
 • krótki egzamin na podstawie dostarczonych zagadnień

Organizacja studiów

 • studia są organizowane na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu co 2-3 tygodnie w godz. 9.00-16.00

Kadra dydaktyczna

 • doświadczeni najlepsi pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego
 • praktykujący analitycy finansowi
 • eksperci z zakresu finansów i rachunkowości
 • praktycy współpracujący z Uniwersytetem Ekonomicznym
 • biegli rewidenci
 • dyrektorzy finansowi
 • główni księgowi
 • analitycy biznesowi

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 607440204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 607440204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
bud. Z

Cena

3990 PLN

możliwość płatności w dwóch ratach po 1995 zł lub w czterech ratach po 997,5 zł lub większej nawet w 8 ratach po 498,75 zł

Kontakt i zapisy

 • mgr Monika Stańczyk
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • tel. 71 36 80 980
 • pok. 5, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów:

 • Monika Stańczyk
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

W przypadku pytań merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów: Bartłomiej Nita nr tel.: 607 440 204

Zapisów można dokonywać po zalogowaniu się na stronie internetowej klikając w FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na dole strony

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-10-15

Termin uruchomienia studiów: 2018-10-20

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane:
 • -oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
 • -tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • -apostille
 • -tłumaczenia apostille

Dodatkowe informacje

Szczegółowy program

Uwarunkowania regulacyjne i organizacyjne rachunkowości i sprawozdawczości

istota sprawozdawczości finansowej

zakres i regulacje prawne sprawozdawczości finansowej

zasady rachunkowości

zakładowe zasady rachunkowości

organizacja rachunkowości

Rachunkowość według krajowego prawa bilansowego

metody wyceny w rachunkowości

inwentaryzacja

dokumentacja operacji

problemy łączenia spółek

rachunkowość jednostek w stanie likwidacji i upadłości

Sprawozdawczość finansowa

elementy sprawozdania finansowego

potencjał informacyjny bilansu

rachunek zysków i strat jako informacja o dokonaniach jednostki

rachunek przepływów pieniężnych – podstawowe zasady

zestawienie zmian w kapitale – potencjał informacyjny

dodatkowe informacje i objaśnienia

Rachunek przepływów pieniężnych

pojęcie wpływów i wydatków

metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

struktura rachunku przepływów pieniężnych

zasady analizy poziomej i pionowej rachunku przepływów pieniężnych,

interpretacja wybranych przypadków – case study

Sprawozdanie z działalności jednostki

potencjał informacyjny sprawozdania z działalności jednostki

istotne zdarzenia przeszłe w działalności jednostki

prezentacja projektowanych działań rozwojowych

informacje o zagrożeniach, ryzyku i sposobach zabezpieczenia

pozostałe informacje

Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej

istota standaryzacji – wprowadzenie i ramy prawne

sprawozdanie finansowe wg MSSF

przegląd MSR i MSSF

istotne różnice pomiędzy MSR/MSSF a krajowym prawem bilansowym

Konsolidacja sprawozdań finansowych

pojęcie grupy kapitałowej, jednostki: dominującej, zależnej współzależnej i stowarzyszonej

metody konsolidacji

wyłączenia i korekty konsolidacyjne

wyjątki i odstąpienie od konsolidacji

Metody analizy finansowej

podstawowe zasady analizy sprawozdania finansowego

istota analizy struktury i dynamiki

analiza porównawcza i wielkości wzorcowe

wykorzystanie analizy finansowej w decyzjach zarządczych

Podejmowanie decyzji inwestycyjnych

kryteria oceny projektów inwestycyjnych

statyczne metody oceny projektów inwestycyjnych

dynamiczne metody oceny projektów

metody oceny ryzyka inwestycyjnego

Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych

istota i zasady budowy wskaźników finansowych

wskaźniki i ocena płynności,

ocena sprawności działania i wskaźniki obrotowości

wskaźniki rentowności

analiza zadłużenia i wystarczalności gotówkowej

Ocena płynności finansowej i kapitału obrotowego netto

pojęcie kapitału obrotowego

wzorcowe wskaźniki płynności

dynamiczna ocena płynności z wykorzystaniem przepływów pieniężnych

analiza zapotrzebowania na środki obrotowe

cykl konwersji środków pieniężnych

Metody przewidywania trudności finansowych i prognozowanie bankructwa

pojęcie zdolności do kontynuowania działalności

prognozowanie upadłości jednostki gospodarczej – metody eksperckie

modele dyskryminacyjne w prognozowaniu upadłości podmiotu

instrumenty ograniczania ryzyka bankructwa

Analiza źródeł finansowania działalności firmy

klasyfikacja źródeł finansowania działalności gospodarczej

przegląd kapitałowych instrumentów finansowania

zewnętrzne źródła finansowania

pomiar efektywności źródeł finansowania

Wycena spółek i zarządzanie wartością

metody wyceny spółek (majątkowe, dochodowe, mieszane, rynkowe, niekonwencjonalne)

procedury zarządzania wartością spółki (VBM)

zastosowanie EVA, MVA i metod pochodnych

opcje realne w zarządzaniu wartością

Rachunkowość kreatywna a interpretacja sprawozdań finansowych

rachunkowość agresywna i kreatywna

cele, metody i przyczyny fałszowania sprawozdań finansowych,

zasady detekcji fałszerstw w sprawozdaniach finansowych,

interpretacja przykładowych sprawozdań – case study

Analiza finansowa małych i średnich przedsiębiorstw

specyfika analizy finansowej w MŚP

analiza struktury i dynamiki sprawozdań mikro i małych przedsiębiorstw

analiza wskaźnikowa mikro i małego przedsiębiorstwa

interpretacja przykładowych mierników – case study

Planowanie finansowe i biznesplan

metody planowania finansowego

struktura biznesplanu

ocena ryzyka na potrzeby biznesplanu

przykładowe rozwiązania – case study

Audyt sprawozdań finansowych

istota i rola badania sprawozdań finansowych

metody badania sprawozdań finansowych

wykorzystanie wskaźników w badaniu sprawozdania finansowego

opinia i raport z przeprowadzonego badania

Sprawozdawczość na potrzeby interesariuszy zewnętrznych

zarządzanie relacjami inwestorskimi

sprawozdawczość "giełdowa"

prospekt emisyjny i obsługa finansowania zewnętrznego

sprawozdawczość dla potrzeb statystycznych

Elementy analizy fundamentalnej

analiza makrootoczenia

analiza sektorowa

analiza branżowa i geograficzna

ogólna ocena przedsiębiorstwa na tle konkurencjiZapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

sobota
8:30-14:30

niedziela
8:30-13:30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto