Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne (edycja 8)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
20.10.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
3 999,00 zł
Kontakt
Anna Kozak
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest przekazanie aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, wyrobienie praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, sporządzaniem sprawozdań budżetowych i finansowych, decyzjami finansowymi i przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.

Ukończenie studiów pozwoli na podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie kompetencji potrzebnych do wykonywania pracy w działach księgowych i finansowych jednostek sektora finansów publicznych.

W odpowiedzi na potrzeby jednostek sektora finansów publicznych wprowadzone zostały zajęcia z analizy finansowej, uwzględniające ocenę spółek komunalnych, przedsiębiorstw przystępujących do przetargów publicznych oraz zasady oceny sytuacji finansowej jst.

Adresaci

Studia adresowane są do osób, które ukończyły studia wyższe (inżynierskie, licencjackie, magisterskie), pracujących lub zainteresowanych podjęciem pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, związanej z rachunkowością i finansami.

Studenci studiów podyplomowych Rachunkowość Budżetowa i Finanse Publiczne oraz pracownicy jednostek, które skierują studentów na te studia będą mieli możliwość skorzystania z dodatkowych, dedykowanych jednostkom sektora finansów publicznych szkoleń, na preferencyjnych zasadach odpłatności.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do rachunkowości i sprawozdawczości finansowej 32
2. Finanse publiczne 16
3. Rachunkowość budżetowa 32
4. Szczególne zasady rachunkowości i innych jednostek SFP 8
5. Rewizja finansowa 4
6. Sprawozdawczość budżetowa 16
7. Dyscyplina finansów publicznych 8
8. Podatek VAT w sektorze finansów publicznych 8
9. Audyt wewnętrzny 8
10. Zamówienia publiczne 4
11. Organizacja rachunkowości budżetowej 8
12. Partnerstwo publiczno-prywatne 4
13. Elementy prawa i postępowania administracyjnego 4
14. Kontrola zarządcza 8
15. Projekty unijne - dokumentowanie, rozliczanie i kontrola wydatków 8
16. Analiza finansowa 8
17. Egzamin semestralny 0
18. Egzamin końcowy 0
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Studia kończą się egzaminem końcowym. (Brak pracy dyplomowej)

Organizacja studiów

Studia prowadzone będą w weekendy, zjazdy odbywać się będą co 2 tygodnie (ok. 7 zjazdów w semestrze).

Wprowadzenie do rachunkowości i sprawozdawczości finansowej 32g. Analiza finansowa 8 g. Finanse publiczne 16g. Rachunkowość budżetowa 32g. Rewizja finansowa 4g. Sprawozdawczość budżetowa 16g. Dyscyplina finansów publicznych 8g. Podatek VAT w sektorze finansów publicznych 8g. Audyt wewnętrzny 8g. Kontrola zarządcza 8g. Zamówienia publiczne 4g. Organizacja rachunkowości budżetowej 8g. Partnerstwo publiczno-prywatne 4g. Projekty unijne - dokumentowanie, rozliczanie i kontrola wydatków 8g. Elementy prawa i postępowania administracyjnego 4g. Szczególne zasady rachunkowości innych jednostek SFP 8g.

UWAGA: pierwszy zjazd w roku akademickim 2018/2019: 20 i 21 października.

Kadra dydaktyczna

Ponieważ celem studiów jest przekazanie aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy naukowo - dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zajmujący się zarówno praktyką jak i teorią wykładanych zagadnień oraz przedstawiciele praktyki, osoby o dużym doświadczeniu zawodowym i dydaktycznym.

Bartłomiej Nita - dr habilitowany, profesor UE, opiekun naukowy studiów podyplomowych Rachunkowość Budżetowa i Finanse Publiczne, Kierownik Katedry Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej. Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej i kontroli. Autor wielu opracowań teoretycznych i praktycznych.

Joanna Koczar - doktor nauk ekonomicznych, kierownik studiów podyplomowych Rachunkowość Budżetowa i Finanse Publiczne, wieloletni pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Swoje doświadczenia praktyczne oraz wiedzę teoretyczną przekazuje zarówno studentom, jak i uczestnikom szkoleń i kursów. Jest aktywnym członkiem SKwP, w którym prowadzi kursy na 2 stopniu ścieżki certyfikacji.

Lucyna Hanus - prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej, od wielu lat czynnie współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz z SKwP, przekazując swoją wiedzę studentom i słuchaczom.

Bożena Rudnicka-doktor nauk ekonomicznych, jest nauczycielem i szkoleniowcem specjalizującym się w tematach z zakresu rachunkowości budżetowej, na stale współpracuje z miesięcznikiem „Finanse Publiczne” oraz czasopismem „Doradca” skierowanym do kadry finansowo-księgowej jednostek oświatowych, jest autorką ponad stu artykułów z zakresu rachunkowości budżetowej, współautorką kilku książek , doświadczonym wykładowcą na szkoleniach skierowanych do księgowych jednostek budżetowych i innych jednostek sektora finansów publicznych.

Władysław Fałowski- doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (członek Zarządu Oddziału Okręgowego we Wrocławiu oraz, na szczeblu centralnym, Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej) oraz członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (aktualnie w składzie Krajowej Komisji Nadzoru). Swoją wiedzę od wielu lat przekazuje studentom i słuchaczom, jest również autorem i współautorem wielu ekspertyz i opinii dotyczących problemów finansowo-księgowych (w tym na potrzeby Krajowego Rejestru Sądowego i prokuratury).

Barbara Wołczak - pracownik Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń RIO w Opolu. Prowadzi liczne szkolenia i seminaria dla skarbników i służb finansowych j.s.t., dotyczące sprawozdawczości budżetowej i operacji finansowych. Jest współautorką wielu opracowań analitycznych i statystycznych, w tym corocznego „Sprawozdania z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego". Swoją merytoryczną wiedzę upowszechnia również w licznych publikacjach, stale współpracuje z wydawnictwem Beck oraz Presscom.

Bożena Bober- Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansowego RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Specjalistka w zakresie rozliczania projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, którymi zajmuje się od 2004 r. Wdrażała ZPORR, była współautorem dokumentacji i procedur niezbędnych do realizacji RPO na lata 2007-2013.

Monika Mucha - doktor nauk prawnych, doradca podatkowy, wspólnik w Tax Advisors Group sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Świadczy usługi doradcze dla podmiotów samorządowych, spółek użyteczności publicznej, gmin i szkół wyższych. Autorka licznych artykułów publikowanych m. in. na łamach: Monitora Podatkowego, Przeglądu Podatkowego, Przeglądu Sądowego, Przetargów publicznych, Samorządu Terytorialnego, stały współpracownik renomowanych firm szkoleniowych w zakresie prawa podatkowego.

Jarosław Olejniczak - doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów publicznych. Autor wielu publikacji z tego zakresu.

Katarzyna Piotrowska - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z audytem. Stale współpracuje z praktyką gospodarczą.

Piotr Oleksyk - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autor wielu publikacji z zakresu partnerstwa publiczno - prywatnego, stale współpracujący z praktyka gospodarczą.

Danuta Fesz- Grubiak- praktyk i wykładowca prawa cywilnego gospodarczego i administracyjnego, prowadzi szkolenia w tym zakresie, między innymi na zlecenie Kancelarii Premiera dla pracowników administracji. W latach 1996- 2010 była sędzią, obecnie prowadzi kancelarię notarialną.

Edward A. Koziarzewski - radca prawny, mediator. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym i postępowaniu cywilnym. Reprezentuje osoby prawne i fizyczne w postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo - administracyjnych.

Wioletta Seredyńska – kierownik Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada bogate, kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w sektorze publicznym i prywatnym. Obecnie przygotowuje i prowadzi postępowania powyżej i poniżej progu stosowania ustawy prawo zamówień publicznych oraz odpowiada za cały proces zamówień w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Specjalizuje się w sporządzaniu umów o zamówienia publiczne, czynnie uczestniczy w komisjach przetargowych.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Joanna Koczar
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 501 734 623
e-mail: joanna.koczar@ue.wroc.pl
pok. 521, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

3999 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłat na raty.

Kontakt i zapisy

mgr Anna Kozak Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt

kontakt z kierownikiem studiów: joanna.koczar@wp.pl lub joanna.koczar@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-10-15

Termin uruchomienia studiów: 2018-10-20

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane:
  • -oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
  • -tłumaczenie przysięgłe dyplomu
  • -apostille
  • -tłumaczenie apostille

Dodatkowe informacje

W sprawie zapisów na kolejne edycje, do czasu ich otwarcia w systemie, proszę zwracać się bezposrednio do mnie:

Joanna Koczar

tel. 501734623

joanna.koczar@wp.pl

joanna.koczar@ue.wroc.pl 


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto