Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem edycja IX, Wrocław

Semestr zimowy 2017/2018, letni 2017/2018

Rekrutacja do
15.09.2017 r.
Termin upłynął
Cena
2 900,00 zł

Strona WWW: www.kzjis.ue.wroc.pl

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu: a) pogłębienia wiedzy z zakresu:

 • praktycznych i teoretycznych aspektów budowania relacji z klientami i współpracownikami, a w szczególności w odniesieniu do: tworzenia prawidłowego nastawienia i komunikacji w kontaktach interpersonalnych, kreowania właściwych relacji z klientami, obsługi i monitorowania poziomu zadowolenia klientów, a także sprawnego zarządzania zespołem w organizacji,
 • praktycznych i teoretycznych aspektów zarządczych dotyczących: koncepcji, zasad, międzynarodowych i krajowych standardów, metod i technik doskonalenia działania zarówno na szczeblu całej organizacji, jak i na konkretnym stanowisku pracy, zwłaszcza w odniesieniu do zarządzania projektami, zarządzania jakością, normalizacji i oceny zgodności, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzania bezpieczeństwem pożarowym, zarządzania ryzykiem i ciągłością działania w organizacji oraz jej zintegrowanej odpowiedzialności (ekonomiczno-finansowej, prawnej, środowiskowej, społecznej i etycznej),
 • praktycznych i teoretycznych aspektów doskonalenia funkcjonowania organizacji przy zastosowaniu: Six Sigma, Lean Management, technik rozwiązywania problemów, analizy procesów biznesowych i instrumentów finansowych służących realizacji przyjętej polityki środowiskowej oraz zrównoważonej strategii rozwoju przedsiębiorstwa i efektywności energetycznej.

b) doskonalenie umiejętności:

 • prowadzenia i utrzymywania prawidłowych relacji z klientami i współpracownikami,
 • prowadzenia skutecznych negocjacji,
 • diagnozowania potrzeb i badania satysfakcji klientów,
 • budowania współpracy i zaangażowania personelu,
 • identyfikowania głównych determinant doskonalenia organizacji, procesów i stanowisk pracy,
 • formułowania i realizowania przedsięwzięć doskonalenia organizacji z wykorzystaniem szerokiego wachlarza narzędzi z zakresu zarządzania projektami, zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem informacji i bhp, bezpieczeństwem pożarowym oraz zarządzania ryzykiem,
 • budowania zintegrowanej odpowiedzialności organizacji,
 • diagnozowania, z wykorzystaniem różnych metod i technik, problemów organizacji,
 • zastosowania takich narzędzi, jak Six Sigma, Lean Management służących ocenie skuteczności i efektywności organizacji i procesów,
 • właściwego doboru prośrodowiskowych instrumentów prawnych i finansowych,
 • modelowania i monitorowania procesów biznesowych.

c) kształtowanie takich postaw, jak:

 • kreatywność, samodzielność i konsekwencja w działaniu,
 • efektywna organizacja pracy i współpraca z zespole,
 • dbałość o profesjonalną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną,
 • rozpoznawanie i ocenianie podstaw etycznych metod zarządzania stosowanych w organizacji,
 • potrzeba ustawicznego poszerzania horyzontów w odniesieniu do różnych obszarów działania organizacji.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla: a) osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat zarządzania jakością, środowiskiem oraz ryzykiem, b) osób zatrudnionych w organizacjach (przedsiębiorstwach i urzędach administracji publicznej), lub prowadzących własną działalność gospodarczą zajmujących się wdrażaniem i doskonaleniem sformalizowanych systemów zarządzania, c) audytorów wewnętrznych systemów zarządzania, d) pracowników działów jakości.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 180 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Zrównoważony rozwój organizacji 6
2. Społeczna odpowiedzialność biznesu 4
3. Budowanie współpracy i kierowanie zespołem 8
4. Metodyka TWI (Training Within Industry) 8
5. Zarządzanie projektami 8
6. Systemy zarządzania jakością i środowiskiem 16
7. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 8
8. Zarządzanie ryzykiem w organizacji 12
9. Zarządzanie ciągłością działania 8
10. Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 8
11. Audyt wewnętrzny systemu zarządzania 16
12. Podstawy Lean Management 8
13. Zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym 8
14. Prawne aspekty ochrony środowiska 8
15. Wprowadzenie do Six Sigma 8
16. Wprowadzenie do zarządzania jakością 4
17. Techniki rozwiązywania problemów 8
18. Analiza procesów biznesowych 8
19. Instrumenty finansowe ochrony środowiska 12
20. System zarządzania energią 6
21. Praktyczne aspekty integracji systemu zarządzania bhp, środowiskowego i efektywności energetycznej 8
22. Egzamin końcowy 0
RAZEM 180

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Uczestnicy studiów podyplomowych zobowiązani są do systematycznego uczęszczania na wszystkie zajęcia oraz do przygotowania się do zajęć, zgodnie ze wskazówkami prowadzącego zajęcia. Dopuszcza się nieobecność uczestnika studiów podyplomowych w ilości nie większej niż 20 % wszystkich zaplanowanych dni, w których odbywają się zajęcia. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i uzyskania dyplomu jest: a) otrzymanie pozytywnych zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, b) złożenie pracy końcowej poświęconej rozwiązaniu problemu wchodzącego w zakres tematyki studiów podyplomowych; temat pracy jest uzgodniony z prowadzącym seminarium dyplomowe i może dotyczyć także konkretnego problemu z zakładu pracy słuchacza, c) uzyskania pozytywnej oceny na egzaminie końcowym (prezentacja i obrona rozwiązania problemu oraz ogólna znajomość tematyki studiów podyplomowych).

Organizacja studiów

Nabór kandydatów/tek do udziału w studiach podyplomowych prowadzi pani mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego.

 • Studia organizowane są przez Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Studia odbywają się we Wrocławiu.
 • Liczba i organizacja zjazdów: 16 zjazdów, zjazdy sobota-niedziela, zajęcia od godz. 9:00 do godz. 16:00.
 • Dodatkowe usługi np. materiały promocyjne, dostęp do materiałów, całodzienne wyjazdy seminaryjne do firm, uczestniczenie w warsztatach z zakresu zarządzania procesami, zarządzania środowiskowego na terenie firm, możliwość poznania nowoczesnych rozwiązań w firmach, możliwość uzyskania kompetencji audytora wewnętrznego systemu zarządzania, certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pożarowym.
 • Wysoki poziom merytoryczny studiów podyplomowych możliwy jest również dzięki współpracy z międzynarodową firmą certyfikującą Det Norske Veritas Polska Sp. z o.o., której przedstawiciel prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcy i trenerzy to: a) pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu mający doświadczenie dydaktyczne i praktyczne w zakresie systemów zarządzania, zarządzania ryzykiem, zarządzania procesami w organizacjach, zarządzania zespołem w organizacji, zarządzania projektami, zarządzania zrównoważonym rozwojem, b) audytorzy wiodący i konsultacji jednostek certyfikujących o bogatym doświadczeniu w zakresie systemów zarządzania, audytowania, spraw związanych z normalizacją i oceną zgodności, c) kluczowi pracownicy firm produkcyjnych posiadających bogate doświadczenie w zakresie doskonalenia procesów, mapowania strumienia wartości, zarządzania środowiskowego,
d) pracownicy Politechniki Wrocławskiej o wyjątkowej znajomości zagadnień SIX SIGMA, e) pracownicy Państwowej Straży Pożarnej o bogatym doświadczeniu w zakresie postępowania sytuacjami kryzysowymi.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Marta Kusterka-Jefmańska
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem
e-mail: marta.kusterka@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

dr hab. Adam Płachciak
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem
e-mail: adam.plachciak@ue.wroc.pl

Cena

2900 PLN

Całkowity koszt studiów podyplomowych wynosi 2900,00 brutto.
Istnieje możliwości zapłaty w dogodnym systemie ratalnym, tj. 2, 4, a nawet 8 rat!
Opłata obejmuje całkowity koszt udziału w stadiach podyplomowych wraz z upominkiem startowym.
Opłata nie obejmuje dodatkowych kosztów egzaminów dla audytorów wewnętrznych systemów zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, PN-N 18001.
UWAGA ! Promocyjne opłaty za egzaminy dla audytorów wewnętrznych.

Płatności należy dokonywać na Indywidualne Konta Słuchaczy widoczne w panelu użytkownika.

Odbiorca:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
Ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra

Kontakt i zapisy

Dokumenty po wcześniejszej rejestracji i wypełnieniu oraz wydrukowaniu formularza zgłoszeniowego, należy złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław

Punkt obsługi szkoleń i studiów podyplomowych czynny w godzinach: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Informacje o studiach i kontakt we Wrocławiu: mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 53-307 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2017-09-15

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz osobowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • jedna fotografia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego kserokopię
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Dodatkowe informacje

!!! UWAGA !!!

NOWA FORMUŁA KSZTAŁCENIA 

Warsztaty w firmie Mahle Polska Sp. z o.o.  z doskonalenia systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania energią

Istnieje możliwość potwierdzenia dodatkowych kwalifikacji Audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy certyfikatem wydanym przez wiodącą firmę certyfikującą oraz kwalifikacji Menedżera jakości, środowiska i ryzyka poświadczonych certyfikatem wydanym przez Katedrę Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

Opłata za egzamin audytora wewnętrznego uzależniona jest od liczby zainteresowanych.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

w okresie wakacyjnym

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa 8.00-15.00
czwartek 8.00-15.00
piątek 8.00-15.00
sobota - nieczynne
niedziela - nieczynne

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto