Pracownik administracji europejskiej

Semestr zimowy 2017/2018, letni 2017/2018

Rekrutacja do
15.09.2017 r.
Termin upłynął
Cena
4 190,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest przekazanie unikalnej wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu funkcjonowania polskiej administracji w Unii Europejskiej oraz instytucji Unii Europejskiej, jednolitego rynku, Unii Gospodarczej i Walutowej oraz polityk realizowanych na poziomie europejskim i wdrażanych na poziomie krajowym. W ramach studiów zajęcia będą prowadzili m.in. doświadczeni praktycy – pracownicy różnych instytucji administracji publicznej w Polsce, którzy na co dzień mają do czynienia z problematyką implementacji polityk Unii Europejskiej na poziomie krajowym i regionalnym, wdrażania w Polsce prawa europejskiego oraz współpracują z instytucjami Unii Europejskiej i administracją publiczną w innych krajach członkowskich UE. Dzięki tym wykładom Słuchacze będą mieli rzadką możliwość zapoznać się z kuluarami współpracy administracji polskiej z instytucjami Unii Europejskiej.

Celem studiów jest też zapoznanie Słuchaczy z możliwościami zatrudnienia w instytucjach Unii Europejskiej na stanowiskach urzędniczych: Administrator (AD), Asystent (AST) oraz procesem i procedurami rekrutacji prowadzonymi przez EPSO (European Personnel Selection Office - Europejski Urząd Doboru Kadr). Słuchacze będą mieli możliwość poznać również inne procedury selekcji i rekrutacji na stanowiska: pracownika kontraktowego, pracownika zatrudnionego na czas określony, pracownika świadczącego usługi tymczasowe, stażysty, oddelegowanego eksperta krajowego (SNE) oraz eksperta UE.

W ramach studiów Słuchacze będą mieli możliwość zdobyć wiedzę i unikalne praktyczne umiejętności przydatne w codziennej pracy w administracji publicznej w zakresie wdrażania polityk UE na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, współpracy z instytucjami Unii Europejskiej oraz administracją publiczną w innych krajach członkowskich.

W ramach studiów Słuchacze będą mieli możliwość zdobyć wiedzę na temat procedur aplikowania do pracy oraz pozyskać umiejętności niezbędne w procesie rekrutacji do instytucji Unii Europejskiej. W ramach ćwiczeń opartych o rzeczywiste materiały egzaminacyjne konkursów EPSO prowadzone będą warsztaty zarówno w zakresie Assesment Centre, jak i rozwiązywania testów sprawdzających umiejętność logicznego myślenia, rozumowania werbalnego, numerycznego i abstrakcyjnego.

Adresaci

Na studia podyplomowe zapraszamy:

1. Pracowników administracji rządowej, samorządowej oraz instytucji publicznych, których zakres obowiązków obejmuje: aspekty zgodności prowadzonych działań z przepisami i procedurami Unii Europejskiej, wdrażanie polityk Unii Europejskiej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz współpracę z instytucjami Unii Europejskiej oraz administracja publiczną w innych krajach członkowskich UE.

2. Osoby zainteresowane pracą w instytucjach unijnych i planujących przystąpić do konkursu na urzędnika europejskiego w ramach obowiązujących procedur rekrutacyjnych EPSO, jak również osoby zainteresowane pracą na innych niż urzędnicze stanowiskach w instytucjach unijnych (pracownika kontraktowego, pracownika zatrudnionego na czas określony, pracownika świadczącego usługi tymczasowe, stażysty, oddelegowanego eksperta krajowego (SNE) oraz eksperta UE).

3. Osoby zainteresowane tematyką związaną z funkcjonowaniem Unii Europejskiej w różnych obszarach jej aktywności, które rozważają pracę w instytucjach UE oraz administracji publicznej na stanowiskach o specyfice pracy i zakresem obowiązków opisanych w punkcie 1.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 180 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Blok 1. Prawo, system instytucjonalny Unii Europejskiej i procedury decyzyjne
1. System instytucjonalny Unii Europejskiej 12
2. Porządek prawny Unii Europejskiej 16
3. Główne kierunki reformy Unii Europejskiej 6
Blok 2. Implementacja polityk Unii Europejskiej na poziomie europejskim i krajowym
4. System finansowy UE 8
5. Funkcjonowanie strefy euro - teoria i praktyka 12
6. Polityka spójności UE i jej implementacja. Programowanie funduszy europejskich 12
Wspólny rynek Unii Europejskiej; w tym:
7. Zasady funkcjonowania i swobody przepływu na jednolitym rynku europejskim 2
8. Funkcjonowanie unii celnej w praktyce – procedury celne w UE 2
9. Swoboda przepływu pracowników w Unii Europejskiej i rynki pracy w Europie 2
10. Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej – problemy implementacji 2
11. Wybrane polityki UE i ich implementacja na poziomie europejskim i krajowym; w tym: 0
12. Polityka konkurencji w Unii Europejskiej 2
13. Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej 4
Wybrane polityki UE i ich implementacja na poziomie europejskim i krajowym; w tym:
14. Wprowadzenie 2
15. Polityka zatrudnienia i rynki pracy w Unii Europejskiej 2
16. Wspieranie innowacyjności w UE 4
17. Wspólna polityka rolna i jej funkcjonowanie w praktyce 2
18. Polityka klimatyczna i ochrona środowiska w UE 2
19. Polityka energetyczna i wspólny rynek energii w UE 2
Blok 3. Polska administracja w zjednoczonej Europie
20. JST jako beneficjenci funduszy europejskich 10
21. Polska administracja jako partner instytucji UE 10
22. Współpraca międzynarodowa polskiej administracji w Unii Europejskiej 8
Blok 4. Praktyczne przygotowanie do procesu rekrutacji na stanowiska w administracji UE
23. Procedury rekrutacyjne do instytucji UE i specyfika konkursów EPSO 4
24. Ocena sytuacji i assesment centre z uwzględnieniem specyfiki konkursu EPSO 18
25. Logika praktyczna - rozumowanie werbalne, numeryczne, abstrakcyjne z uwzględnieniem specyfiki konkursów EPSO 16
26. Język angielski w instytucjach i w procesie rekrutacji do instytucji UE 14
27. Protokół dyplomatyczny 6
RAZEM 180

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecności na zajęciach (wymagamy min. 80% obecności);
 • przygotowanie i obrona pracy końcowej;
 • zaliczenie trzech egzaminów – sprawdzianów wiedzy z bloków tematycznych 1-3.

Organizacja studiów

 • Organizator studiów: Wydział Nauk Ekonomicznych

 • Przewidziano 10 zjazdów (sobota-niedziela), z reguły 1 w miesiącu;

 • Wydrukowane materiały dydaktyczne, materiały w formie elektronicznej.

 • Organizacje współpracujące: jednostki polskiej administracji publicznej: regionalne oraz wyspecjalizowane (np. w zakresie implementacji: wspólnej polityki rolnej, unii celnej, ochrony konkurencji na wspólnym rynku). Organizatorzy zamierzają zorganizować również wykłady otwarte prowadzone przez zaproszonych pracowników instytucji Unii Europejskich.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu posiadający zarówno wiedzę popartą publikacjami naukowymi z zakresu tematyki studiów, jak i doświadczenie praktyczne w zakresie: realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, przygotowania strategii regionalnych i innych dokumentów programowych polityki spójności na poziomie regionalnym i lokalnym, współpracy z instytucjami administracji polskiej i europejskiej. Zajęcia w czasie studiów będą również prowadzone przez ekspertów zewnętrznych – praktyków. Wśród kadry dydaktycznej znajdują się trenerzy prowadzący kursy przygotowawcze do konkursów i egzaminów EPSO (dr Ewa Hartman, dr Rafał Żukowski), jak i pracownicy administracji publicznej, którzy w zakresie swoich obowiązków realizują zadania związane z implementacją polityki spójności UE na poziomie regionalnym i współpracą z instytucjami UE i administracją publiczną w innych krajach członkowskich (dr Magdalena Pronobis, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego).

Zajęcia prowadzone będą również przez doświadczonych prawników: pracownik centralnej administracji publicznej z doświadczeniem w pracy w Brukseli, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego (mgr Magdalena Dąbrowska), radca prawny pracujący w niemieckiej kancelarii prawnej w Berlinie, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego (mec. Jadwiga Urban-Kozłowska). Do prowadzenia zajęć zapraszani będą również pracownicy takich instytucji, jak m.in. Izba Celna we Wrocławiu, Agencja Rynku Rolnego lub Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Łukasz Olipra
Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych
tel. 71 36-80-207
e-mail: lukasz.olipra@ue.wroc.pl
pok. 103, bud. B

Opiekun naukowy

dr hab Ewa Pancer-Cybulska, prof. UE
Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych
e-mail: ewa.cybulska@ue.wroc.pl
pok. 105, bud. B

Cena

4190 PLN

Płatność w całości lub w 2 ratach. Istnieje możliwość dokonywania wpłat w większej liczbie rat - na wniosek słuchacza.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów:

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2017-09-15

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • 1 zdjęcie (35mm x 45mm)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane:
 • oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
 • tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • apostille
 • tłumaczenie apostille

Dodatkowe informacje

Zajęcia z języka angielskiego nie uwzględniają nauki podstaw języka, zasadna jest więc znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym.

Organizatorzy planują organizację fakultatywnego wyjazdu studyjnego do instytucji Unii Europejskiej w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu, zwiedzanie instytucji UE oraz spotkania z urzędnikami pracującymi w tych instytucjach. Organizacja wyjazdu studyjnego uzależniona jest od zainteresowania większości słuchaczy. Koszt ewentualnego wyjazdu nie jest wliczony w cenę studiów.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00
sobota 8.30-14.30
niedziela 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto