MSR/MSSF 1 edycja) (KRFiK

Semestr letni 2017/2018, zimowy 2018/2019

Rekrutacja do
01.03.2018 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
24.03.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
5 200,00 zł
Kontakt
Anna Kozak
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Szczegółowa informacja o studiach u kierownika studiów pod numerem tel. 608 747 735 Przyjęcie na studia odbywa się przez złożenie dokumentów. Wyłącznie zalogowanie w systemie nie gwarantuje miejsca na studiach.

Głównym celem ukończenia studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/ MSR) do sporządzania sprawozdań finansowych. Na zajęciach na konkretnych przykładach omawiane są kolejne standardy w zestawieniu z rozwiązaniami zgodnymi z polskim prawem bilansowym.

Adresaci

Adresaci studiów podyplomowych: • księgowi zatrudnieni w działach finansowo-ksiegowych i audytorzy pragnący poszerzyć swoją wiedzę o zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, • dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz oddziałów zagranicznych firm funkcjonujących w Polsce,

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 169 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Rozwój sprawozdawczości na tle procesów globalizacji Struktura MSR i MSSF Zakres i obowiązek stosowania MSSF w Polsce 4
2. Podobieństwa i różnice pomiędzy Ustawą o rachunkowości i MSR/MSSF Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych 4
3. MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów MSR 10 Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego 8
4. MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego MSR 36 Utrata wartości aktywów 16
5. MSR 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne MSR 38 Aktywa niematerialne MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana 16
6. MSR 2 Zapasy 8
7. MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe 8
8. MSR 32, MSR 39, MSSF 7, MSSF 9 Instrumenty finansowe 16
9. MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa MSSF 8 Segmenty operacyjne 8
10. MSR 17 Leasing 4
11. MSR 18 Przychody 4
12. MSR 11 Umowy o usługę budowlaną 4
13. MSR 12 Podatek dochodowy 4
14. MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych 4
15. MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 4
16. MSR 33 Zysk na akcję MSSF 2 Płatności na bazie akcji 4
17. MSSF 13 Wycena w wartości godziwej 4
18. MSR 41 Rolnictwo 4
19. MSR 19 Świadczenia pracownicze 4
20. MSSF 3 Połączenia przedsięwzięć MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne przedsięwzięcia MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne MSR 24 Ujawnianie inf 32
21. MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (przykład) 8
22. Seminarium - konsultacje 1
RAZEM 169

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach • przygotowanie projektu • egzamin końcowy - obrona projektu

Organizacja studiów

 • studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym (sobota-niedziela)
 • zajęcia odbywają się z zachowaniem przerwy dwutygodniowej
 • program studiów jest zatwierdzany przez Radę Wydziału
 • słuchacze otrzymują zestaw książek i materiałów związanych z tematyką studiów
 • miejsce odbywania się zajęć : campus Uniwersytetu Ekonomicznego - nowy budynek CKU
 • o inauguracji studiów słuchacze zostaną poinformowani drogą mailową

Kadra dydaktyczna

Doświadczeni dydaktycy, pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w większości biegli rewidenci, członkowie ACCA, doradcy podatkowi, dyplomowani księgowi, biegli sądowi, oraz czynni praktycy, audytorzy.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Anna Kasperowicz
Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
tel. 71 36 80 386
e-mail: anna.kasperowicz@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty
Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
tel. 71 36 80 396
e-mail: zbigniew.luty@ue.wroc.pl

Cena

5200 PLN

Możliwa płatność od 2 do 8 rat - po złożeniu podania na pierwszych zajęciach.

Kontakt i zapisy

Studia Podyplomowe "MSR/MSSF " mgr Anna Kozak Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

Wszelkie informacje uzyskać można również bezpośrednio u kierownika studiów: dr Anna Kasperowicz, e-mail: anna.kasperowicz@ue.wroc.pl, telefon: 608 747 735

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-03-01

Termin uruchomienia studiów: 2018-03-24

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni:
 • Dodatkowo wymagane:
 • -oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
 • -tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • -apostille
 • -tłumaczenia apostille

Dodatkowe informacjePowrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-15.00
piątek 8.00-15.00
sobota 8.30-14.30
niedziela 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto