Zamówienia publiczne w praktyce gospodarczej (tryb blended learning | pod patronatem Urzędu Zamówień Publicznych) (edycja 1)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2024/2025, letni 2024/2025

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
18.05.2024 r.
Studia uruchomione
Cena
4 600,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 713680949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

REKRUTACJA NA TĘ EDYCJĘ STUDIÓW PROWADZONA JEST TUTAJ kliknij:

REKRUTACJA - EDYCJA 1

Studia podyplomowe Zamówienia publiczne w praktyce gospodarczej prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu stanowią wyjątkową ofertę na rynku edukacyjnym. Ich celem jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej praktycznych aspektów udzielania zamówień publicznych i procesu zakupowego w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

W procesie kształcenia na studiach podyplomowych szczególny akcent kładziemy na zagadnienia dotyczące zarządzania procesem zakupowym u zamawiających zobowiązanych do stosowania prawa zamówień publicznych.

Dopiero podjęcie świadomych działań zarządczych związanych z planowaniem zamówień, prawidłowym przygotowaniem postępowania, poprzedzonym rozpoznaniem potrzeb jest w stanie zapewnić efektywność i racjonalizację procesu wydatkowania środków za pośrednictwem systemu prawa zamówień publicznych.

Dlaczego warto?

 • studia zapewniają odpowiednią dawkę wiedzy teoretycznej i praktycznego podejścia do zagadnień (ponad połowa zajęć w programie studiów jest realizowana w formie praktycznych warsztatów)
 • studia dają możliwość wymiany doświadczeń i poglądów z wykładowcami (będącymi autorytetami i wiodącymi w Polsce ekspertami) oraz z innymi uczestnikami studiów
 • studia przekazują praktyczne kompetencje i otwierają nowe perspektywy rozwoju zawodowego w obszarze zamówień publicznych

Miło nam poinformować, że Studia podyplomowe Zamówienia publiczne w praktyce gospodarczej uzyskały patronat Urzędu Zamówień Publicznych

Jednocześnie informujemy, że słuchacze Studiów podyplomowych Zamówienia publiczne w praktyce gospodarczej oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych otrzymają także certyfikat wystawiony przez Urząd Zamówień Publicznych, poświadczający odbycie studiów.


Adresaci

Program adresowany jest do uczestników systemu zamówień publicznych, a w szczególności do:

 • przedstawicieli urzędów administracji centralnej i samorządowej oraz innych odpowiedzialnych za przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • przedstawicieli wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne
 • przedstawicieli podmiotów wspierających procesy realizacji zamówień publicznych (kancelarie prawne i podatkowe, firmy doradcze)
 • osób chcących uzupełnić, zaktualizować wiedzę w obszarze zamówień publicznych

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 150 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej 4
2. Podstawy finansów publicznych 6
3. Wybrane elementy prawa cywilnego, gospodarczego w zamówieniach publicznych 6
4. Planowanie i zarządzanie procesem zakupowym oraz organizacja obsługi zamówień publicznych, rozliczanie zamówień publicznych 24
5. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego- zagadnienia procesowe 16
6. Badanie i ocena ofert w zamówieniach publicznych 10
7. Opracowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zajęcia warsztatowe 10
8. Zarządzanie realizacją kontraktów w zamówieniach publicznych. Umowy w zamówieniach publicznych 14
9. Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej 8
10. Zamówienia sektorowe i zamawiający sektorowi 8
11. Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków UE. Zarządzanie i rozliczanie projektów 14
12. System kontroli zamówień publicznych 6
13. Profesjonalizacja kadr i zarządzanie zasobami w zamówieniach publicznych 8
14. Zarządzanie projektem i zespołem projektowym w kontekście zamówień publicznych 12
15. Zamówienia publiczne w nowym wymiarze (elektronizacja, zamówienia przyjazne innowacjom, społecznie odpowiedzialne, zielone) 4
RAZEM 150

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę mieszaną: pisemną (test, pytania otwarte) oraz ustną i odbywa się w trybie stacjonarnym.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone w formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni
 • zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • studia podyplomowe w trybie zaocznym weekendowym
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie
 • liczba zjazdów: 15
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.

Planowany termin rozpoczęcia studiów to 05.2024 *


Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktyków z wieloletnim stażem w obszarze zamówień publicznych.

Chcesz poznać naszych prowadzących?
Zajrzyj do sekcji dodatkowe informacje zamieszczonej na dole strony.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Magdalena Bywalec, prof. UEW
Katedra Bankowości
tel. 503 972 664
e-mail: magdalena.bywalec@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

dr hab. Agnieszka Iga Bem, prof. UEW
e-mail: agnieszka.bem@ue.wroc.pl

Cena

4600 PLN

Rabat dla Aplikantów Radcowskich i Radców Prawnych OIRP we Wrocławiu: 600 PLN (do limitu wyczerpania miejsc, nie później niż do 30.04.2024).
Aby skorzystać z rabatu, kandydat powinien dołączyć do składanych dokumentów rekrutacyjnych kopię ważnej legitymacji radcy prawnego/aplikanta radcowskiego OIRP we Wrocławiu.

---

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej liczbie rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Alina Sofińska
tel: 71 36 80 949
e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Asystent kierownika studiów
Łukasz Laszczyński
tel: 539 013 784
e-mail: lukasz.laszczynski@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2024-06-01

Termin uruchomienia studiów: 2024-05-18

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto