Menadżer ds. dostępności (tryb stacjonarny | rekrutacja na semestr letni) (edycja 1)

Semestr zimowy 2022/2023, zimowy 2022/2023

Rekrutacja do
30.11.2022 r.
Termin upłynął
Cena
3 900,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy do pełnienia funkcji koordynatora ds. dostępności. Studia umożliwią nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie organizowania, planowania i monitorowania działań podmiotu w zakresie zapewnienia dostępności. Program studiów zakłada spojrzenie na kwestie dostępności w organizacji nie tylko przez pryzmat stanowiska pracy, ale jako całokształt działań w zakresie poprawy dostępności: pozyskiwanie środków finansowych na rzecz poprawy dostępności danej instytucji, poznanie potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz rozwinięcie empatii w postępowaniu z osobami ze specjalnymi potrzebami życiowymi.


Adresaci

Studia są kierowane do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie zarządzania dostępnością, w szczególności pracowników instytucji publicznych Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji wymaganych od osób pełniących lub ubiegających się o stanowiska koordynatorów ds. dostępności instytucjach publicznych.


Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 140 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Problematyka dostępności dóbr, usług oraz przestrzeni publicznej w naukach ekonomicznych 4
2. Socjologiczne i demograficzne aspekty dostępności 4
3. Problematyka niepełnosprawności 8
4. Prawno-administracyjne aspekty zarządzania dostępnością 16
5. Etyka w postępowaniu z osobami ze specjalnymi potrzebami życiowymi 4
6. Psychologia w zarządzaniu dostępnością 16
7. Dostępność cyfrowa 16
8. Dostępność informacyjno-komunikacyjna 16
9. Dostępność architektoniczna 16
10. Źródła finansowania przedsięwzięć dotyczących dostępności 8
11. Konstrukcja i zarządzanie projektami na obszarze dostępności 8
12. Audyt dostępności organizacji dla osób ze szczególnymi potrzebami 8
13. Dobre praktyki w zakresie zapewniania dostępności 16
RAZEM 140

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia Studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdany egzamin końcowy.


Organizacja studiów

Studia trwają dwa semestry i obejmuje 140 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych.

Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym – dwudniowe sesje sobotnio-niedzielne w godz. 9.00 – 16.00.

Studia odbywać się będą w trybie stacjonarnym.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia na Studiach prowadzić będą pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, praktycy z dziedziny dostępności oraz zespół psychologów.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Wioletta Turowska
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 602 226 747
e-mail: wioletta.turowska@ue.wroc.pl
pok. 410, bud. H

Cena

3900 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie.
Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych prosimy dostarczyć do biura (pok. nr 3) lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU pod adresem:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2022-11-30

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
  • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów. Po weryfikacji możliwy odbiór w biurze CKU lub wysyłka zwrotna pocztą (prosimy o wskazanie adresu zwrotnego na terenie Polski)
  • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
  • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
  • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
  • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto