Management Accounting ([EN] | tryb hybrydowy | in cooperation with CIMA, CIMA Diploma in Management Accounting – Operational Level | rekrutacja na semestr zimowy) (edycja 3)

online__17_

Semestr letni 2022/2023, zimowy 2023/2024

Rekrutacja do
04.10.2023 r.
Jeszcze 125 dni
Cena
4 990,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Zajęcia w trybie hybrydowym

 • Wybrane zajęcia będą prowadzone wyłącznie zdalnie na platformie MS TEAMS
 • Niektóre zajęcia będą prowadzone stacjonarnie z transmisją on-line na platformie MS TEAMS.

Oznacza to, że zależnie od indywidualnych preferencji każdy ze słuchaczy studiów podyplomowych będzie mógł uczestniczyć w zajęciach tradycyjnie lub zdalnie korzystając z komputera, ponieważ zajęcia stacjonarne będą transmitowane on-line. Wszystkie zajęcia będą w całości na żywo w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą w pełnym wymiarze interaktywnego kontaktu z uczestnikami. Udział w zajęciach, które będą w salach na terenie kampusu uczelni, będzie możliwy również zdalnie.

STUDENT WYBIERA, CZY CHCE UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH STACJONARNIE CZY ON-LINE

Jeśli pandemia się rozwinie, wówczas zajęcia będą prowadzone w całości zdalnie za pośrednictwem MS TEAMS.

Management Accounting to studia podyplomowe realizowane w całości w języku angielskim, w trybie weekendowym we współpracy z Instytutem CIMA. Studia są dedykowane dla osób, które już mają Certificate of Business Accounting.

NOWOŚĆ - uczestnicy naszych studiów nie będą wnosić opłaty za zwolnienie z egzaminów pobieranej dotychczas przez CIMA!

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości zarządczej i finansowej zgodnie ze standardami Instytutu Specjalistów Rachunkowości Zarządczej CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) na poziomie Diploma in Management Accounting. Słuchacze otrzymają nowoczesną wiedzę, która ułatwi rozumienie procesów finansowych zachodzących w globalnych organizacjach oraz umiejętności i kompetencje ukierunkowane na prowadzenie różnych analiz, interpretację danych finansowo-księgowych oraz podejmowanie decyzji. Słuchacze nabędą umiejętności z zakresu prowadzenia rachunkowości finansowej i podatków, rachunkowości zarządczej oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.

Program studiów jest zgodny ze standardami Instytutu CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) na poziomie CIMA Diploma in Management Accounting.

Kompletny sylabus programu CIMA Diploma in Management Accounting obejmuje trzy moduły:

 • E1 Managing Finance in a Digital World
 • P1 Management Accounting
 • F1 Financial Reporting

Na mocy umowy między Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu i CIMA ukończenie programu studiów podyplomowych Management Accounting zwalnia z trzech egzaminów (E1, P1, F1), natomiast słuchacze muszą tylko zdać zewnętrzny egzamin Operational Case Study Exam

Absolwenci programu studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym uzyskują Diploma in Management Accounting wydawany przez CIMA po:

 • ukończeniu studiów, co następuje po uzyskaniu wewnętrznych zaliczeń w toku studiów z każdego z 3 modułów
 • zdaniu zewnętrznego egzaminu Operational Case Study Exam
 • wniesieniu odpowiednich opłat zgodnie z oficjalnym wykazem opłat CIMA i po spełnieniu wymagań określonych w odrębnym regulaminie studiów.

-- ENGLISH --

Classes will be held in „live” module on a platform in direct on-line contact with the lecturer and a full-time interactive contact with participants. All you need is a computer with Internet access.

The Management Accounting is a part-time postgraduate programme conducted fully in English. The studies are dedicated to people who already have the Certificate of Business Accounting.

The aim of the post-graduate studies is to provide students with knowledge and skills in management accounting and financial accounting finance in the international business environment.

Students will receive modern expertise which will facilitate the understanding of the financial processes taking place in business as well as skills and competencies directed to conduct various analyses, interpretation of financial data and decision making.

The program of the postgraduate studies is consistent with the standards of The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) at the CIMA Operational Level (Diploma in Management Accounting)

The complete syllabus of the CIMA Certificate in Management Accounting comprises three modules:

 • E1 Managing Finance in a Digital World
 • P1 Management Accounting
 • F1 Financial Reporting

The completion of the postgraduate Management Accounting exempt you from three exams (E1, P1, F1)

Graduates of the postgraduate program Management Accounting at the Wrocław University of Economics obtain the Diploma in Management Accounting issued by CIMA after:

 • graduation, which follows after obtaining internal credits in the course of study from each of the 3 modules
 • passing additionally one external exam (Operational Case Study exam)
 • the payment of appropriate fees in accordance with the official CIMA list of fees and fulfilling all the requirements set out in a separate study regulations.

Przedmioty wykładane w ramach programu studiów podyplomowych Management Accounting odpowiadają w następującym zakresie poszczególnym modułom CIMA. Subjects taught under Postgraduate Studies Management Accounting correspond to the following modules in the CIMA Certificate in Management Accounting.

 1. E1 Managing Finance in a Digital World
 • Organizations Environment and Operations Management
 • Technology in Accounting and Finance
 • Marketing
 • Human Resources Management
 1. P1 Management Accounting
 • Costing Systems
 • Budgeting
 • Short-Term Decision Making and Risk Analysis
 1. F1 Financial Reporting
 • Financial Accounting and Reporting
 • Short-Term Working Capital Management
 • Fundamentals of Taxation

Adresaci

Studia Management Accounting są przeznaczone dla pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w globalnym otoczeniu biznesowym, którzy w pracy posługują się językiem angielskim. W szczególności dla:

 • specjalistów rachunkowości zarządczej
 • pracowników centrów usług wspólnych (SSC, BPO)
 • analityków finansowych
 • pracowników pionów finansowo-księgowych
 • menedżerów finansowych
 • controllerów
 • osób zajmujących się należnościami i zobowiązaniami
 • wszystkich zainteresowanych rachunkowością i finansami.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest tytuł licencjata lub magistra oraz posiadanie Certificate of Business Accounting.

-- ENGLISH --

The studies Management Accounting are designed for employees of companies and financial institutions operating in the global business environment who speak English in their work. In particular, the programme is designed to address the needs of financial analysts, employees involved in financial and accounting departments, financial managers, controllers, employees who deal with accounts receivable and accounts payable and for anyone interested in accounting and finance.

The studies are addressed to:

 • specialists working in accounting positions and employees involved in financial and accounting departments in various companies
 • specialists working in financial centers (SSC, BPO etc.)
 • financial analysts
 • people working in planning and analysis departments
 • consultants, experts and business advisors
 • managers responsible for various areas (not necessarily financial functions)
 • entrepreneurs and company shareholders
 • employees working in accounting offices

This postgraduate programme Management Accounting is addressed to alumni of master or bachelor degree studies (diploma that entitles to undertake the postgraduate studies in Poland - details below) as well as Certificate of Business Accouting.


Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 156 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Managing Finance in a Digital World
1. Business in a Digital World 8
2. Organizations Environment and Operations Management 8
3. Information Technology in Accounting and Finance 8
4. Marketing 8
5. Human Resources Management 8
Management Accounting
6. Costing Systems 16
7. Budgeting 16
8. Short-Term Decision Making and Risk Analysis 16
Financial Reporting
9. Financial Accounting and Reporting 28
10. Short-Term Working Capital Management 8
11. Fundamentals of Taxation 8
Preparation for the Operational Case Study Exam
12. Operational Case Study Simulation 24
13. Final exam 0
RAZEM 156

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • Obecność na zajęciach (80%)
 • Zaliczenie trzech modułów w toku studiów
 • Zdanie zewnętrznego egzaminu Operational Case Study Exam

-- ENGLISH --

Students may complete the programme successfully only after:

 • attending lessons (80%)
 • Completion of three modules during the course of study
 • Passing the external Operational Case Study Exam

Organizacja studiów

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Zajęcia będą odbywać się w trybie sobotnio-niedzielnym (średnio co trzy tygodnie w godz. 9:00-16:00). Po rozpoczęciu studiów słuchacze otrzymają szczegółowy harmonogram zajęć.

-- ENGLISH --

Classes will be conducted in the form of lectures and workshops. Classes will take place in the weekend mode (on average every three weeks, hours 9:00 am – 4 pm). After the start of study students will receive a detailed schedule.


Kadra dydaktyczna

Wykładowcami na studiach Accounting and Financial Management są doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktycy, posiadający duże doświadczenie w działalności szkoleniowo-doradczej na rzecz praktyki gospodarczej.

-- ENGLISH --

The lecturers are experienced professors of the University of Economics in Wroclaw and practitioners who have extensive experience in training and consulting for business practice.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

4990 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

[EN] Price

The valid price listed above.

The payment can be divided into installments:
2 - for individuals, persons conducting business activities, companies and institutions
4 - for individuals only
6 - for individuals only

In order to do this, please email the number of installments selected to the study coordinator.

In justified cases (with the consent of the head of postgraduate studies), it is possible to divide the payment into 8 installments. In such situations, it is required to submit a substantiated application to the head of studies.

Important! The tuition fee should be paid only after receiving the information from the head of postgraduate studies that the sufficient group has gathered and that the program has been launched. The account number for payments can be accessed after logging into the individual student profile. As a payment transfer title, please state your name, surname and name of the program.

We do not charge application fee.
VAT invoices are issued on request and sent by e-mail in accordance with the rules published on this website: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

[EN] Contact

Koordynator CKU / CKU coordinator
Barbara Grzeszczak
tel/phone: 71 36 80 452
e-mail: barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl

Asystent kierownika studiów / Head of studies asssistant
Magdalena Barańska
tel/phone: 71 36 80 422
e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie.
Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych prosimy dostarczyć do biura (pok. nr 3) lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU pod adresem:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.

[EN] Registration

Admission process starts with filling in the form available at the bottom of the page — ZAPISZ SIĘ NA STUDIA (APPLY FOR STUDIES).
In order to generate the necessary documents, the candidate should set up an individual account in the system.
A detailed list of recruitment documents can be found in the Wymagane dokumenty (Required documents) section.

A set of recruitment documents can be submitted at the office (room nr 3) or delivered to the post box located at the stairs on the ground floor of the CKU building:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Detailed information on the opening hours can be found in the Contact.

Documents can also be sent by post to the following address:

Wroclaw University of Economics and Business
Komandorska 118/120
53-345 Wroclaw
with the annotation RECRUITMENT Postgraduate Studies and the name of the selected program

A set of printed documents should be delivered to the CKU office on the last day of recruitment at the latest.
Should you have any questions regarding the course content, please contact the head of studies.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-10-04

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)
 • [EN] Required documents:
 • study admission application – generated in the system
 • application form (appendix 1) – generated in the system
 • declaration of covering tuition fees (appendix 2 or 3, depending on the selected financing) – generated in the system
 • higher education diploma – a photocopy of the higher education diploma (BA, BSc, MA, MSc) and the original or a copy of the diploma for inspection. If sending documents by post, please attach a copy or original of the diploma to the documents (return the original with the postgraduate certificate)
 • foreign diploma – please verify in advance whether the diploma entitles you to undertake postgraduate studies in Poland (details: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach). Please attach the confirmation to the recruitment documents. Candidates with a foreign diploma entitling to undertake postgraduate studies in Poland, at the time of submitting the documents, are also required to submit a sworn translation of the diploma into Polish
 • ID card – for inspection (in the case of sending documents by post or delivering them by a third party, the identity card should be presented during studies). We do not accept photocopies of ID cards
 • documents confirming the change of personal datails – in the case of individuals whose personal details have changed (a different name or surname in the identity card / visa / residence card and on the diploma) - a photocopy of the document confirming the change and the original for inspection (e.g. marriage certificate, administrative or court decision)
 • residence permit for individuals from outside the EU – a document confirming legal stay in Poland, e.g. a visa or residence card (in the case of sending documents by post or providing them by a third party, the original document should be presented during studies)

Dodatkowe informacje

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację w mowie i piśmie. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim.
Knowledge of English is required on a level which enable to oral and written communication. All classes are conducted in English.

Szczegółowe zasady udziału w programie określa regulamin (proszę kliknąć poniżej).


REGULAMIN

final


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto