Advanced Project Management (Certyfikat Project Management Institute PC oraz Green Project Management EMEA | tryb blended learning) (edycja 4)

Semestr zimowy 2022/2023, letni 2022/2023

Rekrutacja do
30.09.2022 r.
Jeszcze 5 dni / do wyczerpania miejsc
Data uruchomienia
22.10.2022 r.
Za 27 dni
Cena
6 200,00 zł
Kontakt
mgr Anna Kozak
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

alt text alt text

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami na poziomie zaawansowanym!

Studia podyplomowe stworzone z myślą o aktualnych i przyszłych Project Managerach, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje zawodowe. Program został stworzony na podstawie najnowszych wymagań w obszarze zarządzania projektami, w ścisłej współpracy z PMI PC. Jest ukierunkowany na najpopularniejsze metodyki i standardy takie jak: PMI, Prince2, SCRUM oraz jako jeden z pierwszych programów studiów podyplomowych w Polsce uwzględnia również zrównoważone podejście do zarządzania projektami: PRiSM (Projects Integrating Sustainable Methods).

Celem studiów jest doskonalenie praktycznych umiejętności w obszarze zarządzania projektami (Project Management), uwzględniających punkt widzenia organizacji oraz portfolio projektów.

Studia mają charakter praktyczny — większość zajęć ma formę warsztatową.

Atuty studiów:

 • kurs przygotowujący do egzaminu Project Management Professional (PMP)®
 • absolwenci otrzymują certyfikat ukończenia studiów wydany przez PMI®
 • absolwenci otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia akredytowanego Green Project Management (GPM)
 • możliwość podejścia do egzaminu GPM-b™ | Certified Green Project Manager — Level B (nie zawiera się w opłacie za studia)
 • moduł Metodyka PRINCE2 w pełni przygotowuje do egzaminu Prince2® Foundation (możliwość przystąpienia do egzaminu, nie zawiera się w opłacie za studia)
 • słuchacze otrzymują dostęp akademicki do oprogramowania wspomagającego zarządzanie projektami: MS Project 2021, MS Project 2021 Server, MS Visio 2021 (wartość licencji to kilka tysięcy złotych)

Sposób nauczania:

 • innowacyjny model nauczania, oparty na doświadczeniach najlepszych uczelni światowych oraz studiów MBA, ukierunkowany na kształcenie poprzez rozwiązywanie realnych problemów w organizacjach
 • zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami z wiodących firm projektowych (więcej o prowadzących w sekcji Prowadzący)
 • stawiamy na praktykę — w ramach zaliczenia studiów słuchacze tworzą projekt dotyczący zastosowania w swojej pracy technik, narzędzi i metod poznanych w trakcie studiów
 • oferujemy możliwość nawiązania wielu cennych kontaktów oraz wymiany doświadczeń zawodowych

Wybierając program studiów ADVANCED PROJECT MANAGEMENT wybierasz najwyższej jakości studia prowadzone przez topowych wykładowców.

Adresaci

Studia adresowane do:

 • project managerów
 • kierowników biur projektów (PMO)
 • team leaderów
 • członków zespołów projektowych
 • konsultantów i doradców
 • innych osób, chcących rozwijać swoje kompetencje w obszarze zarządzania projektami

Kandydaci muszą mieć co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektach lub ukończone studia Project Management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Nie jest wymagana zaawansowana wiedza z zakresu metodyk i standardów zarządzania projektami. Program został tak przygotowany, że obejmuje także wiadomości podstawowe z zakresu stosowania metodyk, jednak celem tych studiów jest wprowadzenie słuchaczy na wyższy poziom percepcji project managementu w organizacji.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Standard PMI - kurs przygotowujący do PMP Certification 32
2. Green Project Management - Metodyka PRiSM 16
3. Zwinne metodyki i frameworki. Symulacja Scrum 16
4. Team Building 4
5. Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa dla kierowników projektów 8
6. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne 8
7. Informatyczne wspomaganie Portfolio Management 8
8. Organizational Project Management - Budowanie środowiska dla zarządzania portfelami, programami i projektami na poziomie organizacji 8
9. Zarządzanie programami 8
10. Project Management Simulation 8
11. Zarządzanie finansami 8
12. Personal branding 8
13. Warsztaty projektowe 12
14. Blok zajęć do wyboru - Blok I lub Blok II 16
BLOK DO WYBORU I
15. Metodyka PRINCE2® - kurs przygotowujący do PRINCE2® Foundation 0
BLOK DO WYBORU II
16. Design Thinking jako metoda tworzenia nowych produktów i usług 0
17. Visual Thinking 0
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę pisemną i ustną. Egzamin odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.

Organizacja studiów

 • Zajęcia są prowadzone w formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni.

Zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams.

O ewentualnych zmianach informują prowadzący.

 • Studia w trybie zaocznym: weekendowym w godz. 9.00-16.00
 • Liczba zjazdów: 11
 • Zajęcia odbywają się mniej więcej co 2 tygodnie
 • Język prowadzenia zajęć: polski (część materiałów może być w j. angielskim)

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive, MSProject 2021, Visio 2021)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia
 • możliwość konsultacji projektów w ramach zajęć
 • zajęcia prowadzone w formie warsztatowej, nakierowane na podejście projektowe jako formę pracy
 • wyjazd integracyjno-szkoleniowy
 • dodatkowe certyfikaty i przygotowanie do egzaminów certyfikujących

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowi wyselekcjonowana grupa wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania projektami dla wiodących firm projektowych o światowym zasięgu. Wszyscy zaangażowani w studia wykładowcy i trenerzy uzyskują najwyższe oceny w systematycznie przeprowadzanych ankietach ewaluacyjnych.

Szczegóły w sekcji Prowadzący.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Marek Wąsowicz
Katedra Projektowania Systemów Zarządzania
e-mail: marek.wasowicz@ue.wroc.pl
pok. 807, bud. Z

Cena

6200 PLN

Cena promocyjna: 6200 PLN zamiast 7500 PLN

Warunki:
Cena promocyjna obowiązuje dla osób, które zapiszą się i złożą dokumenty do 30 września 2022 roku.
Opłatę za studia należy wnieść do 15 października 2022 roku lub w wyznaczonych terminach wpłaty rat.

Możliwość rozłożenia opłaty na:

 • 2 raty - dla wszystkich: 3200 PLN płatne do 15.10.2022 oraz 3000 PLN płatne do 15.02.2023
 • 4 raty - dla wpłat dokonywanych przez osoby indywidualne: 1700 PLN płatne do 15.10.2022, 1500 PLN płatne do 15.12.2022, 1500 PLN płatne do 15.02.2023, 1500 PLN płatne do 15.04.2023
 • 6 rat - dla wpłat dokonywanych przez osoby indywidualne: terminy i wysokość wpłat ustalona indywidualnie

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.

Ważne!
Opłatę za studia należy uiścić dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza “ZAPISZ SIĘ NA STUDIA” dostępnego na dole strony. Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie. Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji "Wymagane dokumenty".

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można dostarczyć (osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej) do biura lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Koordynator ze strony CKU
Anna Kozak
e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl
tel. 71 36 80 949
bud. CKU, pok. 3

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów: dr Marek Wąsowicz, adres e-mail: marek.wasowicz@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2022-09-30

Termin uruchomienia studiów: 2022-10-22

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania – załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów. Po weryfikacji możliwy odbiór w biurze CKU lub wysyłka zwrotna pocztą (prosimy o wskazanie adresu zwrotnego na terenie Polski)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie - należy go okazać w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie - należy okazać oryginał dokumentu w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Studia prowadzone wspólnie z PMI PC oraz GPM EMEAlogo_pmilogo_gpm

Prowadzący
dabrowski_miroslaw szalajko_grzegorz sznajder_gabriel_1

Mirosław Dąbrowski
COO, Agile Coach, Trainer, Leader

założyciel oraz właściciel softwarehousu. Obecnie CEO z wieloletnim doświadczeniem w roli COO i CIO. Dyrektor ds. IT i oraz Członek Zarządu PMI Poland Chapter. Przewodził lub wspierał cyfrowe transformacje również na poziomie zarządów m. in, w BGZ BNP Paribas, BZWBK, Santander Consumer Bank, Asseco Poland, ABC Data. Doradca strategiczny dla szczebla C-level. Finalista nagrody Agile Awards. Wykładowca na uczelniach SGH, Koźmiński, WSB. Ambasador konsorcjum Agile Business oraz ASL BiSL Foundation. Trener, Coach ICF. Ekspert w rozwoju organizacji w kierunku nowoczesnego stylu zarządzania. Integruje obszary IT, PMO, biznesowe, HR, prawne w celu tworzenia cross-kompetencyjnych zespołów osiągających cele biznesowe organizacji. Jedyny w Polsce DSDM Agile Trainer-Coach oraz Certified Disciplined Agile Coach. Praktyk z metodycznym podejściem nastawiony na zespół skupiający się na produkcie. Promotor agile, lean, umiejętności miękkich oraz podejścia procesowego.

Grzegorz Szałajko
CISA, PMP, ICC

Doradca strategiczny w obszarze zarządzania projektami. Wspiera organizacje w budowaniu strategii, modeli biznesowych oraz skutecznych środowisk do realizacji przedsięwzięć i wprowadzania zmian. Jeden z pierwszych członków Project Management Institute Poland Chapter oraz współzałożyciel wrocławskiego oddziału. Członek zespołu tworzącego aktualnie nowy globalny standard PMI w obszarze zarządzania ryzykiem. Wiodący edytor i jeden z architektów międzynarodowego standardu oceny projektów IPMA Project Excellence Baseline. Od 2005 roku asesor w prestiżowym konkursie IPMA International Project Excellence Award. Wykładowca w programach MBA i Executive MBA. Ceniony speaker zapraszany do udziału w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach w dziedzinie zarządzania projektami.

Gabriel Sznajder
MBA, PMP

Ekspert w obszarze zarządzania inżynierią oprogramowania, z 15 letnim praktycznym doświadczeniem w dużych międzynarodowych firmach z branży elektronicznej i bankowej. Pełnił role zarządcze w wielomilionowych projektach i portfelach realizowanych przez rozproszone interdyscyplinarne zespoły liczące do 180 specjalistów. Uzupełnia doświadczenie ciągłą międzynarodową edukacją (MBA z Franklin University) oraz formalną certyfikacją (PMP, PRINCE2 Practitioner, certyfikaty Scrum). Szkoli i doradza w obszarze Zarządzania Projektami i Programami, Rozwoju Oprogramowania, Analizy Biznesowej, negocjacji i przywództwa. 6 lat pełnił rolę Dyrektora Zarządzającego Wrocławskiego Oddziału PMI, a od lipca objął funkcję Prezesa Zarządu PMI Poland Chapter na lata 2018-2020.

bodych_maciej serwa_ewa holub_przemyslaw

Maciej Bodych
MBA, PMP, PfMP, ACP
Project Manager, Consultant, Trainer

Prezes firmy WHITECOM Project Experience specjalizującej się w szkoleniach, ustawianiu PMO oraz w zarządzaniu projektami i portfelem projektów. Realizował audyty oraz projekty doradcze i wdrożeniowe w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Anglii oraz na Ukrainie. Certyfikowany praktyk biura projektów – PMO-CP®. Od roku 2010 wolontariusz PMI® Global, gdzie pełnił rolę mentora odpowiedzialnego za Europę Wschodnią oraz doradcy zarządu w zakresie rekrutacji. Autor wielu artykułów z dziedziny zarządzania projektami oraz współautor książki „PMO. Praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji”.

Ewa Serwa

Kreatywna głowa pełna pomysłów, dostrzega potencjał w ludziach i w sytuacjach. Inicjatorka projektów, aktywistka, liderka, mentor, wolontariusz. Z projektami związana od ponad 10 lat. Zawodowo Project Portfolio Manager. Członek Zarządu ds. Rozwoju Regionalnego w PMI PC. Doświadczona w projektach złożonych,  międzynarodowych oraz wielodziedzinowych. Z pasją i zaangażowaniem łączy swoje umiejętności  z celami biznesowymi. Redaktorka Strefy PMI, autorka tekstów. Twórczyni inicjatyw Women in Project Management oraz PMI Connect. Certyfikowana Project Manager, Executing UX.

Przemysław Hołub

Project Manager w Global Siemens Account firmy Atos. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z zakresu zarządzania projektami i zarządzania wartością. Uczestnik programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda. Stypendysta Felix Porsch und Johannes Denk Stiftung w Monachium.  Współzałożyciel i współtwórca portalu designthinking.pl. Trener, wykładowca, praktyk i doradca z zakresu design thinking. Posiada certyfikaty: m.in. Lean Green Belt, Agile Project Management (AgilePM®) Foundation,  Agile Project Management (AgilePM®) Practitioner


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
nieczynne

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto