Controlling wspomagany komputerowo (forma tradycyjna) (edycja 10)

Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Rekrutacja do
03.10.2020 r.
Jeszcze 6 dni / do wyczerpania miejsc
Data uruchomienia
10.10.2020 r.
Za 13 dni
Cena
4 950,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Serdecznie zapraszamy na jedyne w Polsce studia podyplomowe controllingu realizowane w formie warsztatów komputerowych.

Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności skutecznej realizacji zadań controllingu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Program studiów i komputerowe środowisko pracy controllera zostały dostosowane do realiów rynkowych, a doświadczona kadra trenerska gwarantuje najwyższą jakość prowadzonych zajęć. Potwierdzają to opinie naszych absolwentów.

90% zajęć realizowanych realizowanych jest w formie warsztatów komputerowych, a więc w warunkach w jakich controllerzy realizują swoje zadania w praktyce gospodarczej. Dodatkowo dzięki praktycznym przykładom i ich komputerowej formie słuchacze mogą łatwo adaptować poznawane rozwiązania w pracy zawodowej.

Adresaci

Studia są kierowane do controllerów, analityków, pracowników działów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, którzy chcą:

doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć wiedzę i umiejętności stosowania controllingu w praktyce gospodarczej, w tym metod i narzędzi budżetowania przychodów i kosztów, planowania finansowego, analizy finansowej i raportowania wewnętrznego, zdobyć umiejętności tworzenia rozwiązań informatycznych na potrzeby realizacji zadań controllingu, w tym w szczególności w oparciu o funkcje i narzędzia arkusza kalkulacyjnego, aplikacji bazodanowych, narzędzi wspomagających zarządzanie projektami.

Program studiów został tak skonfigurowany, aby odpowiadał potrzebom controllerów na różnych poziomach zaawansowania ich wiedzy i umiejętności, w tym także kandydatom na controllerów oraz młodym adeptom tej sztuki.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 144 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do controllingu wspomaganego komputerowo 4
2. Przegląd wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w controllingu [Excel] 4
3. Wprowadzenie do formuł i funkcji arkuszowych w zastosowaniach controllingowych [Excel] 8
4. Analiza finansowa w procesach decyzyjnych [Excel] 8
5. Rachunek kosztów w planowaniu i kontroli działalności [Excel] 16
6. Narzędzia rachunkowości zarządczej w procesie podejmowania decyzji strategicznych [Excel] 8
7. Krótkoterminowe rachunki decyzyjne w arkuszu kalkulacyjnym [Excel] 8
8. Podstawy automatyzacji procesów controllingowych [VBA] 8
9. Strukturyzacja budżetów operacyjnych przychodów i kosztów [Excel/VBA] 16
10. Analiza i raportowanie odchyleń od wykonania budżetów [Excel] 8
11. Raportowanie zarządcze w arkuszu kalkulacyjnym – prezentacja przypadków [Excel/VBA] 8
12. Raportowanie zarządcze z wykorzystaniem języka SQL [Query] 16
13. Controlling projektów [Project] 16
14. Statystyczna analiza danych biznesowych w arkuszu kalkulacyjnym [Excel] 8
15. Projektowanie i implementacja system wczesnego ostrzegania w arkuszu kalkulacyjnym [Excel/VBA] 8
RAZEM 144

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia Studiów i uzyskania świadectwa jest: • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów • przygotowanie projektu końcowego • pozytywne zdanie egzaminu końcowego połączone z prezentacją projektu

Organizacja studiów

Studia trwają dwa semestry i obejmuje 144 godziny zajęć (9 zjazdów)

Rozpoczęcie X edycji Studiów planuje się na początek października 2020 roku, a zakończenie w czerwcu 2021 roku

Zajęcia będą odbywać się w systemie zaocznym - dwudniowe sesje - sobota i niedziela w godz. 9.00 - 16.00

Zajęcia prowadzone będą systemem warsztatowym w pracowni komputerowej zlokalizowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, wspieranym zajęciami audytoryjnymi oraz internetowym panelem studenta z dostępem do wszystkich materiałów szkoleniowych (Organizator zastrzega możliwość przeniesienia zajęć na platformę MS Teams w sytuacji przedłużenia ograniczeń prowadzenia zajęć w tradycyjny sposób, w związku z pandemią COVID-19)

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na Studiach pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, praktycy odpowiedzialni za wprowadzanie informatycznych systemów controllingu, trenerzy biznesu z wieloletnim stażem. Wśród nich wysokiej klasy eksperci controllingu i budżetowania, najlepsi w Polsce specjaliści ds. zastosowania aplikacji arkusza kalkulacyjnego i hurtowni danych w controllingu, wybitni praktycy rachunkowości zarządczej i controllingu

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Krzysztof Nowosielski, prof. UEW
tel. 71 36 80 725
e-mail: krzysztof.nowosielski@ue.wroc.pl
pok. 411, bud. H

Cena

4950 PLN

Płatność, w przypadku osób dokonujących wpłat indywidualnie, została rozłożona na 4 raty. W przypadku większej liczby rat - należy skontaktować się z Kierownikiem studiów.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu studiów, wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Godziny otwarcia biura znajdują się w zakładce kontakt.

Dokumenty należy składać listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Wszystkie pytania dotyczące organizacji oraz programu studiów prosimy kierować do Kierownika studiów - prof. dr hab. Krzysztofa Nowosielskiego na nr telefonu 608 584 775

PROSIMY O KORZYSTANIE Z FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA DOLE STRONY

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-10-03

Termin uruchomienia studiów: 2020-10-10

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu/oryginału dyplomu do dokumentów.
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
  • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię.
  • Kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach /
  • Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski.

Dodatkowe informacje


JEDYNE TAKIE STUDIA PODYPLOMOWE W POLSCE

>>Formuła studiów oparta na warsztatach komputerowych<<

>>Praktyczne przykłady gotowe do stosowania w praktyce << obejmujące podstawowe instrumentarium controllingu z obszaru analizy finansowej, planowania, budżetowania i raportowania

>>Komfortowe warunki pracy<< przy jednoosobowych stanowiskach komputerowych, pakiet MS Office 2016 Prof lub wyższy

>>Szeroka baza materiałów dydaktycznych<< dostępnych w wersji drukowanej i elektronicznej dostępnych poprzez platformę internetową

>>Doświadczona kadra dydaktyczna<< pracowników akademickich oraz praktyków

>>Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych prestiżowej Uczelni<<


Serdecznie zapraszamy do zapisów

____________________________________

Opinie uczestników

"Wysoko oceniam studia podyplomowe controlling wspomagany komputerowo zorganizowane na wydziale IE na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Na szczególne podkreślenie zasługuje profesjonalizm kadry dydaktycznej, jej przygotowanie merytoryczne oraz umiejętność przejrzystego przekazywania wiedzy i umiejętności. Rzadko spotykane na studiach podyplomowych praktyczne podejście do zajęć natychmiast przełożyło się na widoczne efekty w mojej pracy. Na uznanie zasługuje także personel odpowiedzialny za organizację studiów, jego elastyczność oraz gotowość do szybkiej pomocy. Studia były bardzo dobrze przygotowane organizacyjnie, zarówno od strony sprzętu i sali jak i dostępności do materiałów i bieżących informacji. Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić studia controlling wspomagany komputerowo jako solidną inwestycję w karierę zawodową. Absolwent I edycji " -Patrycjusz Sukiennik

"Wybrałem Studia Podyplomowe CWK ponieważ była to jedyna oferta zawierająca tak dużą liczbę zajęć prowadzonych w formie laboratoriów komputerowych. Moja uwaga była skupiona głównie na zastosowanie pakietu MS Office do analizy danych oraz problemów operacyjnych. Wiedza, którą zdobyłem przyśpieszyła i zoptymalizowała moją dotychczasową pracę oraz umożliwiła dalsze samodzielne poznawanie usprawnienia i tworzenie własnych narzędzi analitycznych. Polecam, absolwent I edycji" - Piotr Giziński

"Controlling Wspomagany Komputerowo to idealne studia dla wszystkich, którzy mają do czynienia z controllingiem, i jedyne tego typu studia na rynku. Istotnym ich wyróżnikiem na tle konkurencji jest niezwykle bogata oferta dydaktyczna, oparta głównie na praktycznych narzędziach wykorzystywanych w pracy controllera. Uczestnictwo w kursach realizowanych przede wszystkim w formie warsztatów komputerowych to doskonały sposób na poszerzenia swojej wiedzy. Zaangażowanie praktyków controllingu w proces kształcenia stanowi nieocenioną wartość, gwarantuje uzyskanie rzetelnej i praktycznej wiedzy z tego zakresu. Polecam wszystkim, dla których dobre efekty kształcenia mają duże znaczenie" - Katarzyna Midzianowska

"Dlaczego warto znaleźć się wśród uczestników studiów „ Controlling wspomagany komputerowo”? Otóż dlatego, że są to studia podyplomowe w formie warsztatów umożliwiających nabycie praktycznej wiedzy. Jest to nowatorska koncepcja wychodząca naprzeciw oczekiwaniom pracowników działów controllingu oraz osób wykorzystujących arkusze kalkulacyjne na co dzień. Prezentowane case’y umożliwiają wdrożenie gotowych narzędzi - w całości lub w części – do analizy danych. Bogata tematyka proponowanych zajęć sprawia, że każdy uczestnik spotka znane zagadnienia, które będzie mógł utrwalić, ale przede wszystkim odkryje nowe, nieznane kwestie. Innymi słowy, jest to uporządkowana i przemyślana oferta szkoleniowa skomponowana w postaci studiów podyplomowych." - Sylwia Kosowska

"Prowadzone na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu studium podyplomowe "Controlling wspomagany komputerowo" pod kierownictwem Pana dra Krzysztofa Nowosielskiego jest jednym z najlepszych jakie można polecić spośród oferty komercyjnych studiów podyplomowych. Gratuluje pomysłu na taka formę prowadzenia zajęć tj. praktyczną naukę przy komputerach. Przydatność prowadzonych tematów jest bardzo duża i gotowa do zastosowania w praktyce od zaraz. Organizacja i troska o jakość studiowania jest na najwyższym poziomie. Polecam taką formę prowadzenia zajęć i pod takim kierownictwem jako ofertę wartą poświęconego czasu i dającą wymierne efekty w pracy zawodowej każdego słuchacza studium."  -  Grażyna Wołowczyk

"Sympatyczna, profesjonalna kadra dydaktyczna, złożona głównie z praktyków i wysokiej klasy specjalistów. Wiedza przekazywana w sposób przejrzysty i przyjemny. W dużym stopniu usprawniła moją pracę zawodową. Serdecznie polecam. Absolwentka I edycji studium-  Anna Kołodyńska

"Miałem ogromną przyjemność studiowania na I edycji studiów podyplomowych "Controlling wspomagany komputerowo" na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w tatach 2011/2012 . Studia te dały mi  ogromną wiedzę o bazie danych i ich przetwarzaniu w Excelu. Sposób przekazu wiadomości na zajęciach był profesjonalny, z najwyższej półki światowej wiedzy. Była to wiedza w praktycznym jej zastosowaniu w przedsiębiorstwach. Zajęcia  były prowadzone i wyjaśniane na przykładach w formie ćwiczeń na programach komputerowych. Takiej kadry wykładowców mógłby pozazdrościć niejeden uniwersytet na świecie włącznie z Harvardem. Sposób przekazu i zasób wiedzy był ogromny. Pozdrawiam, absolwent I edycji studiów" - Jan Szczepański


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto