Dokumenty i opłaty

Wymagane dokumenty

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów aplikacyjnych znajdują się na podstronach poszczególnych kierunków.

Dokumenty należy dostarczyć w oryginalne. Można je złożyć osobiście, przez osoby trzecie lub przesłać pocztą tradycyjną.

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Obcokrajowcy oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo:

Apostille/Legalizacja zgodnie z zasadami rekrytacji na studia magisterskie http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/10365/studia_ii_stopnia.html

Opłaty

Opłaty za studia podyplomowe prosimy wnosić na indywidualne konta słuchaczy widoczne w panelu użytkownika
(format konta XX 1240 6960 5013 XXXX XXXX XXXX)

Odbiorca

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120, 52-345 Wrocław

Tytuł wpłaty

W tytule przelewu proszę wpisać skrót nazwy wydziału (IE, NE, ZIF, EZiT), nazwę studiów i nazwisko kierownika 

Warunki i tryb rekrutacji

  1. Kandydaci na słuchaczy studiów podyplomowych powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia lub równoważne uzyskane za granicą).
  2. W szczególnych przypadkach na studia podyplomowe przyjmowane mogą być osoby wyłącznie z dyplomem magistra (lub równorzędnym) lub osoby spełniające dodatkowe wymagania określone przez kierownika studiów, takie jak np. wykształcenie kierunkowe, posiadane certyfikaty czy udokumentowane doświadczenie zawodowe.
  3. Rekrutacja na studia podyplomowe ma charakter otwarty z wyjątkiem studiów dedykowanych, o których mowa w §2, ust. 2.
  4. Kandydaci zobowiązani są do elektronicznej rejestracji zgłoszenia na platformie internetowej studiów podyplomowych.
  5. Kandydaci składają następujące dokumenty: 1) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, kierowane do dziekana właściwego wydziału, 2) formularz osobowy, 3) zobowiązanie do wnoszenia opłat za studia podyplomowe z zakładu pracy, urzędu pracy, PFRON lub innego podmiotu, jeżeli studia finansowane są przez pracodawcę lub inny podmiot, 4) kserokopię dowodu tożsamości, 5) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego potwierdzoną kserokopię (na podstawie oryginału lub odpisu dyplomu przedłożonego do wglądu może ją potwierdzić pracownik prowadzący rekrutację), 6) dwie fotografie (opcjonalnie),
  6. Wzory obowiązujących dokumentów, wymienionych w ust. 5 pkt. 1-3, umieszczone są na platformie internetowej studiów podyplomowych.
  7. W przypadku nieprzyjęcia na studia lub nieuruchomienia studiów podyplomowych, ze względu na brak odpowiedniej liczby kandydatów, dokumenty zwraca się kandydatowi.
  8. Decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów.
  9. Przystąpienie do studiów uwarunkowane jest zawarciem umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (według obowiązującego wzoru).
  10. Dodatkowe wymagania wobec cudzoziemców podejmujących studia podyplomowe reguluje zarządzenie Rektora.


Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×