Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Nie czekaj do października! Zapisz się teraz i zacznij studia wcześniej niż inni.

edycja XXI - we współpracy z TÜV Nord Polska

Semestr letni 2017/2018, zimowy 2018/2019

Cele i charakterystyka studiów

Zapoznanie słuchaczy z problemami projektowania, budowy i stosowania systemów zarządzania jakością w aspekcie techniczno-technologicznym i ekonomicznym ze szczególnym uwzględnieniem nowej normy ISO 9001:2015 oraz przygotowanie uczestników studium do wdrażania tych norm do praktyki jak również przygotowanie słuchaczy do stosowania w przedsiębiorstwach skutecznego narzędzia wspomagającego zarządzanie jakością, a mianowicie rachunku kosztów jakości włączonego w system controllingu. Posiadanie certyfikatu serii ISO 9001:2015 jest już w wielu przypadkach podstawowym warunkiem korzystnego eksportu na jednolity rynek Unii Europejskiej i ułatwia ekspansję rodzimych produktów na rynki światowe.

Adresaci

Kadra kierownicza przedsiębiorstw oraz osoby bezpośrednio odpowiedzialne za projektowanie, dokumentowanie, wdrażanie oraz funkcjonowanie systemu zarządzania jakością na podstawie nowej normy ISO 9001:2015.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 158 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do zarządzania jakością 4
2. Normalizacja i normy w zarządzaniu jakością 4
3. System zarzadzania jakością – kontekst organizacji i przywództwa 8
4. System zarzadzania jakością – planowanie, wsparcie i zapewnienie zasobów 8
5. Informacja i udokumentowanie w SZJ 4
6. Nadzór nad dostawcami i działalnością operacyjną 8
7. Monitorowanie, pomiary, ocena wyników i doskonalenia 8
8. Auditowanie i certyfikacja systemu zarządzania jakością 16
9. Komunikacja, prezentacja, moderacja 4
10. Odpowiedzialność i prawo w dziedzinie jakości 4
11. Zarządzanie ryzykiem 4
12. Przywództwo, planowanie i skuteczne zarządzanie procesami 8
13. Narzędzia i metody rozwiazywania problemów i ciągłego doskonalenia 12
14. Zarządzanie niezgodnościami i procesy doskonalenia 8
15. Wybrane elementy rachunkowości zarządczej 8
16. Rachunek kosztów jakości 8
17. Metody statystyczne w zarządzaniu jakością 8
18. System zarządzania środowiskowego 4
19. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 4
20. Branżowe standardy jakości 4
21. Controlling w zarządzaniu jakością 8
22. Warsztaty w przedsiębiorstwie z SZJ 4
23. Seminarium 8
24. Egzamin końcowy 2
RAZEM 158

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia Studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest: • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów,
• zdanie końcowego egzaminu i obrona pracy końcowej.

Organizacja studiów

• Studia są organizowane na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym przez Katedrę Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw we współpracy z TÜV Nord Polska. Słuchacze po ukończeniu studiów otrzymują: • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz opcjonalnie: • certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnego z nową normą ISO 9001:2015, po zdaniu egzaminu na zakończenie studiów, nadany przez TÜV Nord Polska Sp. z o.o. • lub pełnomocnika bądź menedżera systemu zarządzania jakością, wydane przez TÜV NORD, jeśli spełniają określone wymagania w wytycznych do certyfikacji personelu.
• Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym-dwudniowe sesje dwa razy w miesiącu (sobota w godz. 9.00 - 16.00 i niedziela w godz. 9.00 - 16.00). Zajęcia prowadzone będą systemem wykładowo-konwersatoryjnym i seminaryjnym • Słuchacze otrzymują bezpłatnie jeden lub dwa segregatory materiałów firmowych TÜV Nord Polska - zależnie od tego, czy ubiegają się tylko o certyfikaty audytora lub pełnomocnika SZJ czy dodatkowo także menedżera SZJ. • organizacją współpracującą jest TÜV Nord Polska Sp. z o.o.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na Studiach prowadzą pracownicy katedry Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw oraz Katedry Analizy Jakości Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego a także profesorowie z innych katedr UE we Wrocławiu (z dziedziny zarządzania, prawa, statystyki). Około 35% godzin zajęć prowadzą trenerzy i pracownicy TÜV Nord Polska z Katowic. Warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie prowadzą kierownicy lub administratorzy zakładowych systemów zarządzania jakością.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Edward Jończak
Katedra Rachunkowości, Controllingu, Informatyki i Metod Ilościowych
tel. 71 36 80 768, 601 747 030
e-mail: edward.jonczak@ue.wroc.pl
bud. H

Cena

4500 PLN

płatne w II ratach przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w każdym semestrze.
Na wniosek słuchacza istnieje możliwość rozłożenia płatności za studia na więcej niż 2 raty.

Kontakt i zapisy

mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Informacje dostępne są także na stronie www.zjp.ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-01-31

Wymagane dokumenty

Dodatkowe informacje

Słuchacze studiów podyplomowych mają prawo do korzystania z czytelni i biblioteki UE a także z konsultacji prowadzących zajęcia i opieki metodycznej w trakcie przygotowania prac dyplomowych.

Opłaty za egzaminy na certyfikaty TÜV, płatne na rzecz  TÜV Nord Polska Sp. z o.o. w Katowicach wynoszą:
• Audytor SZJ         200 zł,
• Pełnomocnik SZJ   350 zł,
• Menedżera SZJ     350 zł.Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×