Analiza i sprawozdawczość finansowa (3 edycja) studia dla analityków finansowych (edycja od października

Nie czekaj do października! Zapisz się teraz i zacznij studia wcześniej niż inni.

Semestr letni 2017/2018, zimowy 2018/2019

Cele i charakterystyka studiów

Obecnie trwa rekrutacja do grupy, która zaczyna w lutym 2018 r. Wystarczy kliknąć w formularz zgłoszeniowy na dole strony Rekrutacja przedłużona do października 2018 r.

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie analizy i sprawozdawczości finansowej różnych firm i instytucji, w szczególności m.in. firm usługowych, handlowych i produkcyjnych oraz innych.

TO NAJBARDZIEJ NOWOCZESNE STUDIA Z ZAKRESU ANALIZY FINANSOWEJ I SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Studia te pozwolą na ugruntowanie kwalifikacji w zakresie analizy finansowej i sprawozdawczości finansowej według krajowego prawa bilansowego oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. W programie studiów przewidziano zagadnienia dotyczące analiz finansowych z punktu widzenia współpracy przedsiębiorstw z instytucjami finansowymi, takimi jak np. banki.

Studia są dedykowane dla wszystkich osób, które pragną zdobyć umiejętności z zakresu analizowania i interpretowania sprawozdawczości finansowej w praktyce. Absolwenci zdobędą umiejętności posługiwania się profesjonalnym słownictwem w obszarze analiz finansowych.

Adresaci

Studia są przeznaczone przede wszystkim dla finansistów, księgowych, analityków finansowych i są ukierunkowane na podniesienie kompetencji i wykształcenie umiejętności niezbędnych do efektywnej pracy w różnych komórkach, w których niezbędna jest wiedza z zakresu sprawozdawczości i analizy finansowej. W szczególności studia są przeznaczone dla:

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 170 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych 16
2. Analiza finansowa małych i średnich przedsiębiorstw 8
3. Analiza źródeł finansowania działalności firmy 8
4. Audyt sprawozdań finansowych 4
5. Elementy analizy fundamentalnej 4
6. Konsolidacja sprawozdań finansowych 8
7. Metody analizy finansowej 4
8. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej 8
9. Metody przewidywania trudności finansowych i prognozowanie bankructwa 8
10. Ocena płynności finansowej i kapitału obrotowego netto 8
11. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych 8
12. Planowanie finansowe i biznesplan 8
13. Rachunkowość według krajowego prawa bilansowego 8
14. Rachunek przepływów pieniężnych 8
15. Rachunkowość kreatywna a interpretacja sprawozdań finansowych 8
16. Sprawozdawczość finansowa 16
17. Sprawozdanie z działalności jednostki 4
18. Sprawozdawczość na potrzeby interesariuszy zewnętrznych 8
19. Uwarunkowania regulacyjne i organizacyjne rachunkowości i sprawozdawczości 8
20. Wycena spółek i zarządzanie wartością 8
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Organizacja studiów

Kadra dydaktyczna

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE
Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej
tel. 607440204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE
Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej
tel. 607440204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
bud. Z

Cena

3990 PLN

możliwość płatności w dwóch ratach po 1995 zł lub w czterech ratach po 997,5 zł lub większej nawet w 8 ratach po 498,75 zł

Kontakt i zapisy

Adres do wysyłki dokumentów:

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

W przypadku pytań merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów: Bartłomiej Nita nr tel.: 607 440 204

Zapisów można dokonywać po zalogowaniu się na stronie internetowej klikając w FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na dole strony

Wymagane dokumenty

Dodatkowe informacje

Szczegółowy program

Uwarunkowania regulacyjne i organizacyjne rachunkowości i sprawozdawczości

istota sprawozdawczości finansowej

zakres i regulacje prawne sprawozdawczości finansowej

zasady rachunkowości

zakładowe zasady rachunkowości

organizacja rachunkowości

Rachunkowość według krajowego prawa bilansowego

metody wyceny w rachunkowości

inwentaryzacja

dokumentacja operacji

problemy łączenia spółek

rachunkowość jednostek w stanie likwidacji i upadłości

Sprawozdawczość finansowa

elementy sprawozdania finansowego

potencjał informacyjny bilansu

rachunek zysków i strat jako informacja o dokonaniach jednostki

rachunek przepływów pieniężnych – podstawowe zasady

zestawienie zmian w kapitale – potencjał informacyjny

dodatkowe informacje i objaśnienia

Rachunek przepływów pieniężnych

pojęcie wpływów i wydatków

metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

struktura rachunku przepływów pieniężnych

zasady analizy poziomej i pionowej rachunku przepływów pieniężnych,

interpretacja wybranych przypadków – case study

Sprawozdanie z działalności jednostki

potencjał informacyjny sprawozdania z działalności jednostki

istotne zdarzenia przeszłe w działalności jednostki

prezentacja projektowanych działań rozwojowych

informacje o zagrożeniach, ryzyku i sposobach zabezpieczenia

pozostałe informacje

Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej

istota standaryzacji – wprowadzenie i ramy prawne

sprawozdanie finansowe wg MSSF

przegląd MSR i MSSF

istotne różnice pomiędzy MSR/MSSF a krajowym prawem bilansowym

Konsolidacja sprawozdań finansowych

pojęcie grupy kapitałowej, jednostki: dominującej, zależnej współzależnej i stowarzyszonej

metody konsolidacji

wyłączenia i korekty konsolidacyjne

wyjątki i odstąpienie od konsolidacji

Metody analizy finansowej

podstawowe zasady analizy sprawozdania finansowego

istota analizy struktury i dynamiki

analiza porównawcza i wielkości wzorcowe

wykorzystanie analizy finansowej w decyzjach zarządczych

Podejmowanie decyzji inwestycyjnych

kryteria oceny projektów inwestycyjnych

statyczne metody oceny projektów inwestycyjnych

dynamiczne metody oceny projektów

metody oceny ryzyka inwestycyjnego

Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych

istota i zasady budowy wskaźników finansowych

wskaźniki i ocena płynności,

ocena sprawności działania i wskaźniki obrotowości

wskaźniki rentowności

analiza zadłużenia i wystarczalności gotówkowej

Ocena płynności finansowej i kapitału obrotowego netto

pojęcie kapitału obrotowego

wzorcowe wskaźniki płynności

dynamiczna ocena płynności z wykorzystaniem przepływów pieniężnych

analiza zapotrzebowania na środki obrotowe

cykl konwersji środków pieniężnych

Metody przewidywania trudności finansowych i prognozowanie bankructwa

pojęcie zdolności do kontynuowania działalności

prognozowanie upadłości jednostki gospodarczej – metody eksperckie

modele dyskryminacyjne w prognozowaniu upadłości podmiotu

instrumenty ograniczania ryzyka bankructwa

Analiza źródeł finansowania działalności firmy

klasyfikacja źródeł finansowania działalności gospodarczej

przegląd kapitałowych instrumentów finansowania

zewnętrzne źródła finansowania

pomiar efektywności źródeł finansowania

Wycena spółek i zarządzanie wartością

metody wyceny spółek (majątkowe, dochodowe, mieszane, rynkowe, niekonwencjonalne)

procedury zarządzania wartością spółki (VBM)

zastosowanie EVA, MVA i metod pochodnych

opcje realne w zarządzaniu wartością

Rachunkowość kreatywna a interpretacja sprawozdań finansowych

rachunkowość agresywna i kreatywna

cele, metody i przyczyny fałszowania sprawozdań finansowych,

zasady detekcji fałszerstw w sprawozdaniach finansowych,

interpretacja przykładowych sprawozdań – case study

Analiza finansowa małych i średnich przedsiębiorstw

specyfika analizy finansowej w MŚP

analiza struktury i dynamiki sprawozdań mikro i małych przedsiębiorstw

analiza wskaźnikowa mikro i małego przedsiębiorstwa

interpretacja przykładowych mierników – case study

Planowanie finansowe i biznesplan

metody planowania finansowego

struktura biznesplanu

ocena ryzyka na potrzeby biznesplanu

przykładowe rozwiązania – case study

Audyt sprawozdań finansowych

istota i rola badania sprawozdań finansowych

metody badania sprawozdań finansowych

wykorzystanie wskaźników w badaniu sprawozdania finansowego

opinia i raport z przeprowadzonego badania

Sprawozdawczość na potrzeby interesariuszy zewnętrznych

zarządzanie relacjami inwestorskimi

sprawozdawczość "giełdowa"

prospekt emisyjny i obsługa finansowania zewnętrznego

sprawozdawczość dla potrzeb statystycznych

Elementy analizy fundamentalnej

analiza makrootoczenia

analiza sektorowa

analiza branżowa i geograficzna

ogólna ocena przedsiębiorstwa na tle konkurencjiPowrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×